Beräkna din flygresas utsläpp

De utsläpp och den klimatpåverkan som en flygresa genererar beror på många olika faktorer och varierar därför från gång till gång.

Faktorer som påverkar utsläppens storlek är framför allt:

 • vilken flygplanstyp och vilka motorer som använts
 • flygplanets startvikt
 • hur piloten framför flygplanet
 • längden på flygsträckan
 • den tid flygplanet rullar på marken innan start och efter landning
 • vilken höjd flygningen sker på
 • vind, temperatur, lufttryck och andra atmosfäriska förhållanden
 • om flygningen sker på natten eller dagen
 • om flygningen sker på norra eller södra halvklotet
 • väntetider i luften innan landning
 • val av flygvägar.

Räkna ut utsläppen med hjälp av kalkylatorer

Om du vill räkna ut hur stora utsläpp din flygresa ger upphov till kan du använda exempelvis resebolagens eller flygbolagens egna utsläppskalkylatorer.

ICAO, flygets FN-organ, har tagit fram en beräkningsmodell för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid. Med hjälp av deras kalkylator kan du själv beräkna din flygresas utsläpp. ICAO:s beräkningsmodell ger ett genomsnitt av utsläppen från alla flygplanstyper som trafikerar den valda sträckan och tar hänsyn till beläggningsgraden i flygplanen, samt fördelningen av vikt mellan passagerare och frakt. Modellen ger därigenom en rimlig uppskattning av utsläppen från din flygresa i de fall du inte vet exakt vilken flygplanstyp du ska flyga med. ICAO:s modell visar dock enbart utsläppen av koldioxid och har inte med klimatpåverkan från flygets utsläpp på hög höjd.

För att beräkna en flygresas utsläpp av koldioxid behöver du skriva in vilken flygplats du reser från (From) och vilken flygplats du ankommer till (To) i ICAO:s kalkylator. Du behöver också ange i vilken klass du flyger och om du åker enkel resa, eller tur- och-retur.

Hur går beräkningen till?

När du gjort detta och tryckt på Compute får du veta flygresans utsläpp av koldioxid.

Beräkningsresultaten visar inte de exakta utsläppen från just din unika flygresa. Modellen bakom kalkylatorn är istället uppbyggd så att genomsnittliga utsläpp för olika flygsträckor beräknas. Beräkningarna baseras på:

 • vilka flygplanstyper som flyger på den valda sträckan
 • fördelningen av olika flygplanstyper som flyger på den valda sträckan
 • de vanligaste motorkonfigurationerna för dessa flygplanstyper.

Beräkningarna bygger också på den genomsnittliga beläggningsgraden för den aktuella sträckan, samt förhållandet mellan passagerare och frakt för att fördela flygplanets utsläpp på ett rättvist sätt mellan dessa. Vid beräkningarna av flygsträckan används det så kallade storcirkelavståndet, det vill säga den rakaste sträckan mellan två destinationer. Modellen tar dock hänsyn till att de flesta flygningar sällan flyger den absolut rakaste sträckan utan ofta flyger något längre än så. För att korrigera detta lägger ICAO:s beräkningsmodell automatiskt på 50 km för flygsträckor upp till 550 km, 100 km för flygsträckor mellan 550 och 5500 km och 125 km för flygningar längre än 5500 km.

Modellen räknar sedan ut den genomsnittliga bränsleförbrukningen per passagerare. Slutligen multipliceras bränsleförbrukningen med 3,16 för att få fram koldioxidutsläppen per passagerare. Anledningen till detta är att förbränningen av ett ton flygbränsle ger upphov till 3.16 ton koldioxid. Resultatet av beräkningen kan sedan användas av den som vill gå vidare och klimatkompensera för sin flygresas koldioxidutsläpp.

Koldioxidutsläppen står globalt sett för ungefär hälften av flygets totala klimatpåverkan, något som kan vara bra att tänka på om du som resenär vill klimatkompensera för din flygresa. Den andra hälften av den totala klimatpåverkan kommer av att flygets utsläpp av vattenånga, kväveoxider och partiklar som, när de sker på hög höjd påverkar bildningen av bland annat höga cirrusmoln. Du kan dubblera de av verktyget beräknade utsläppen av koldioxid för att bättre återspegla den totala klimatpåverkan som din flygresa gett upphov till.

Vissa klimatkompensationstjänster har redan i beräkningssteget dubblerat eller på annat sätt räknat upp utsläppen av koldioxid för att visa på den totala klimatpåverkan från flygresan. Detta kan vara bra att tänka på om du skulle få olika utsläppsresultat om du använder olika beräknings- eller kompensationsverktyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!