Samverkan om flygets miljöfrågor

Här finner du som deltar i Transportstyrelsens samverkan om flygets miljöfrågor bland annat information om kommande möten, minnesanteckningar och information från genomförda möten och allmän information om flygets miljöfrågor. 

Transportstyrelsen jobbar i ett flertal internationella organ och arbetsgrupper för att bidra till att minska flygets miljöpåverkan.

Arbetet i ICAO:s miljökommitté CAEP (Committé on Aviation Environmental Protection) är högt prioriterat, då Sverige är en av drygt 30 medlemmar globalt, och enda medlem i Norden. CAEP arbetar med hela spektrat av flygets miljöfrågor; klimat, buller och lokal luftkvalitet. Transportstyrelsen deltar också i europeisk koordinering gällande CAEP:s arbete, vilket sker i gruppen EAEG (European Aviation Environmental Group).

Läs mer om de internationella samarbetsorganen och arbetsgrupperna.

Miljönytt

Nedan presenterar Transportstyrelsen nyheter och information inom arbetet med flygets miljöfrågor.

TS medarbetare Ulrika Raab välkomnad som ny medlem i ICAO:s miljökommitté CAEP

Nyligen välkomnade ICAO Transportstyrelsens medarbetare Ulrika Raab som ny svensk medlem i CAEP (Committé on Aviation Environmental Protection). Ulrika efterträder den tidigare medlemmen Marie Hankanen, som innehaft medlemskapet i 10 år.

Publicerades 2023-05-12

ICAO:s generalförsamling tog beslut om långsiktigt klimatmål!

Den internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO, har fattat beslut om ett netto-noll-utsläppsmål för civil internationell luftfart till år 2050. Efter långa förhandlingar och motstånd från Ryssland och Kina kunde beslutet klubbas igenom. Ett långsiktigt klimatmål är ett viktigt steg för att få flygsektorn att bidra till klimatarbetet i linje med Parisavtalets temperaturmål och har brett stöd från branschen.

Publicerades 2022-10-18

Högnivåmöte om LTAG – ett långsiktigt utsläppsmål för den internationella luftfarten

ICAO har sedan 2019 arbetat med att undersöka möjligheten att besluta om ett långsiktigt mål för den internationella luftfartens koldioxidutsläpp. På högnivåmötet i juli 2022 antogs ett dokument med tydliga uppmaningar om ett mål om nettonoll-utsläpp år 2050. Diskussionerna fortsätter på generalförsamlingen hösten 2022.

Publicerades 2022-08-02

Sveriges senaste State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities

Bakgrunden till State Action Plan är ICAO Assembly Resolution 39-2 som uppmanar staterna att ta fram en "State Action Plan on CO2 Emissions Reduction Activities" och i denna visa åtgärder och policies som staten genomför för att minska koldioxidutsläppen från det internationella flyget samt även vilka utsläppsminskningar åtgärderna beräknas ge. Sverige har tagit fram liknande planer 2012 och 2015 och 2018.

Publicerades 2022-08-02

Miljöpåverkan från mindre luftfartyg

Transportstyrelsen har genomfört projektet Miljöpåverkan från mindre luftfartyg med syftet att bidra till minskad miljöpåverkan från verksamheten med helikoptrar och kolvmotordrivna propellerflygplan, främst vad gäller buller och utsläpp av bly, samtidigt som verksamheten även fortsättningsvis ska kunna fungera och vara säker.

Publicerades 2015-09-03