Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation (IDERA)

En IDERA är en oåterkallelig fullmakt som ger någon annan, istället för ägaren, rätten att avregistrera ett luftfartyg från luftfartygsregistret.

En IDERA utfärdas av den registrerade ägaren till luftfartyget. Den som fått rätten att avregistrera luftfartyget kallas Authorised Party. Fullmakten kan inte återkallas av ägaren. Den kan dock återkallas av Authorised Party.

Registrera en IDERA

En IDERA ska skickas in i original och vara underskriven av behörig firmatecknare för den registrerade ägaren till det aktuella luftfartyget.
Underskrift av IDERA:n ska styrkas genom att bifoga behörighetshandlingar, dvs firmaregistreringsbevis när det gäller svenska bolag eller handling där Notarius Publicus bekräftar firmateckningsrätten när det gäller utländska bolag.

En IDERA ska vara utformad och innehålla den information som visas i bilagan till luftfartsprotokollet.

När vi registrerat en IDERA bekräftar vi att vi har mottagit den och registrerat den i luftfartygsregistret. Detta görs genom en skriftlig bekräftelse på IDERA:n som sedan skickas tillbaka till den som har skickat in den.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!