Registrering av båt

Fartyg med en största längd upp till och med 24 meter kallas båtar och registreras i fartygsregistrets båtdel.

Svenska båtar som har en största längd av minst 15 meter är registreringspliktiga oavsett vad båtarna används till. Även båtar med en största längd av minst 15 meter som vanligen finns i Sverige och ägs av utländska medborgare omfattas av registreringsplikt, om ägaren är bosatt i Sverige.

Båtar som används yrkesmässigt till:

 • bogsering eller bärgning,
 • transport av gods eller passagerare,
 • fiske, eller
 • uthyrning till allmänheten

måste registreras i fartygsregistret om de har en största längd av minst fem meter.

Passagerarbåtar som är konstruerade så att de kan föra fler än tolv passagerare måste registreras även om de inte har en största längd av fem meter. Även fiskebåtar som används yrkesmässigt till fiske i havet måste registreras, oavsett längd.

Båtar med en största längd understigande 15 meter som inte används yrkesmässigt till något av ändamålen som anges ovan eller som används till fritidsändamål kan registreras på ägarens begäran om de har en största längd överstigande fem meter.

Om det finns särskilda skäl kan även båtar under fem meters längd registreras. Till ansökan om registrering måste man då, förutom de övriga nödvändiga handlingarna för båtregistrering, bifoga en förklaring till varför båten ska registreras.

Om ägaren är ett utländskt bolag eller en utländsk privatperson, se Utländska bolag och privatpersoner.

Handlingar som ska skickas in vid registrering

Följande handlingar ska skickas in vid registrering av båt:

 • Blankett nr 14: anmälan av båt för registrering
 • Båtbevis – utfärdat av behörig person såsom lots, fartygsinspektör, besiktningsman, tjänsteman vid kustbevakningen, (blankett nr 15), eller kopia på broschyr som visar längd, bredd och tekniska data om just den båttyp som ska registreras.
 • Om ägaren är en svensk förening eller stiftelse ska stadgar för föreningen eller stiftelsen ges in, tillsammans med årsmötesprotokoll eller liknande som visar vilka som är behöriga att företräda föreningen eller stiftelsen.
 • Om ägaren är en svensk kommun eller en statlig myndighet måste bevis om att den som undertecknat ansökan är behörig att skriva under handlingen ges in. Exempelvis kan en delegationsordning som visar att den som skrivit under handlingen är behörig att företräda kommunen/den statliga myndigheten ges in.

För fiskebåt: Kopia på fiskelicens.

För att beställa nationalitetsbevis ska även följande skickas in

 • Förvärvshandling (köpebrev, Bill of Sale, gåvobrev etc) i original. Observera att om säljaren är en juridisk person måste firmateckningsrätten för den som har skrivit under förvärvshandlingen för säljaren visas.

En checklista för registrering av båt som med fördel kan användas finns att tillgå här:

Ändring av ägarförhållanden för båt

Den som köpt, ärvt, fått i gåva eller annars förvärvat båt som är registrerad i fartygsregistrets båtdel ska inom en månad från förvärvet anmäla sitt förvärv till Transportstyrelsen. Om båten inte är registreringspliktig enligt ovan kan den nya ägaren också anmäla båten för avregistrering, se ytterligare information om detta nedan.

Om ägaren är ett utländskt bolag eller en utländsk privatperson, se Utländska bolag och privatpersoner.

Följande handlingar ska skickas in vid ändring av ägarförhållanden av båt:

 • Blankett nr 16: anmälan för anteckning av förvärv av båt eller andel däri.
 • Om ägaren är en svensk förening eller stiftelse ska stadgar för föreningen eller stiftelsen ges in, tillsammans med årsmötesprotokoll eller liknande som visar vilka som är behöriga att företräda föreningen eller stiftelsen.
 • Om ägaren är en svensk kommun eller en statlig myndighet måste bevis om att den som undertecknat ansökan är behörig att skriva under handlingen ges in. Exempelvis kan en delegationsordning som visar att den som skrivit under handlingen är behörig att företräda kommunen/den statliga myndigheten ges in.

För fiskebåt: Kopia på fiskelicens.

För att beställa/ få behålla nationalitetsbevis ska även följande skickas in:

 • Förvärvshandling (köpebrev, Bill of Sale, gåvobrev etc) i original. Observera att om säljaren är en juridisk person måste firmateckningsrätten för den som har skrivit under förvärvshandlingen för säljaren visas.

Avregistrering av båt

En registrerad båt ska avregistreras inom en månad från det att båten:

 • förolyckats, huggits upp (skrotats) eller förstörts,
 • försvunnit eller övergivits till sjöss och inte hörts av på tre månader, eller,
 • på grund av överlåtelse eller av andra skäl inte längre kan vara registrerad i fartygsregistrets båtdel.

En båt som inte är registreringspliktig kan avregistreras på ägarens begäran.

Följande handlingar ska skickas in vid avregistrering av båt:

Avregistrering kan göras av ny, inte antecknad, ägare eller av den som står antecknad som ägare i fartygsregistret.

Registrering av vattenskoter som båt

Som ovan nämnts ska båtar under 5 meters längd som regel inte registreras. Dit räknas även vattenskoter med egen flytförmåga.

Om det finns särskilda skäl kan även båtar under 5 meters längd registreras. Till ansökan om registrering måste man då, förutom de övriga nödvändiga handlingarna för båtregistrering, bifoga en förklaring till varför vattenskotern ska registreras.

Även om en vattenskoter är registrerad som båt gäller reglerna för vattenskoteråkning som finns för respektive län, se information hos Länsstyrelsen. Sjöfartsverket och Naturvårdsverket har också information om vad som gäller för att framföra vattenskoter. Se även Transportstyrelsens information vad gäller förarbevis för vattenskoter.

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!