Båt

Fartyg med en största längd upp till och med 24 meter kallas båtar och registreras i fartygsregistrets båtdel.

Svenska båtar som har en största längd av minst 15 meter är registreringspliktiga oavsett vad båtarna används till. Även båtar med en största längd av minst 15 meter som vanligen finns i Sverige och ägs av utländska medborgare omfattas av registreringsplikt, om ägaren är bosatt i Sverige.

Båtar som används yrkesmässigt på olika sätt (bogsering, bärgning, transport av gods eller passagerare, fiske eller uthyrning till allmänheten) måste registreras i fartygsregistret om de har en största längd av minst fem meter.

Passagerarbåtar som är konstruerade så att de kan föra fler än tolv passagerare måste registreras även om de inte har en största längd av fem meter. Även fiskebåtar som används yrkesmässigt till fiske i havet måste registreras, oavsett längd.

Båtar med en största längd understigande 15 meter som inte används yrkesmässigt till något av ändamålen som anges ovan eller som används till fritidsändamål kan registreras på ägarens begäran om de har en största längd överstigande fem meter.

Om det finns särskilda skäl kan även båtar under fem meters längd registreras. Till ansökan om registrering måste man då, förutom de övriga nödvändiga handlingarna för båtregistrering, bifoga en förklaring till varför båten ska registreras.

Följande handlingar ska ges in vid registrering av båt

  • Blankett nr 14: anmälan av båt för registrering.
  • Båtbevis – utfärdat av behörig person såsom lots, fartygsinspektör, besiktningsman, tjänsteman vid kustbevakningen, blankett nr 15, eller kopia på broschyr som visar längd, bredd och tekniska data om just den båttyp som ska registreras.
  • Om ägaren är en svensk förening eller stiftelse ska stadgar för föreningen eller stiftelsen ges in, tillsammans med årsmötesprotokoll eller liknande som visar vilka som är behöriga att företräda föreningen eller stiftelsen.
  • Om ägaren är en svensk kommun eller en statlig myndighet måste bevis om att den som undertecknat ansökan är behörig att skriva under handlingen ges in. Exempelvis kan en delegationsordning som visar att den som skrivit under handlingen är behörig att företräda kommunen/den statliga myndigheten ges in.

För fiskebåt: Kopia på fiskelicens.

För att få nationalitetsbevis ska även följande ges in:

  • Förvärvshandling (köpebrev, Bill of Sale, gåvobrev etc) i original. Observera att om säljaren är en juridisk person måste firmateckningsrätten för den som har skrivit under förvärvshandlingen för säljaren visas.

Följande handlingar ska ges in vid ändring av ägarförhållanden av båt

  • Blankett nr 16: anmälan för anteckning av förvärv av båt eller andel däri.
  • Om ägaren är en svensk förening eller stiftelse ska stadgar för föreningen eller stiftelsen ges in, tillsammans med årsmötesprotokoll eller liknande som visar vilka som är behöriga att företräda föreningen eller stiftelsen.
  • Om ägaren är en svensk kommun eller en statlig myndighet måste bevis om att den som undertecknat ansökan är behörig att skriva under handlingen ges in. Exempelvis kan en delegationsordning som visar att den som skrivit under handlingen är behörig att företräda kommunen/den statliga myndigheten ges in.

För fiskebåt: Kopia på fiskelicens.

För att få/behålla nationalitetsbevis ska även följande ges in:

  • Förvärvshandling (köpebrev, Bill of Sale, gåvobrev etc) i original. Observera att om säljaren är en juridisk person måste firmateckningsrätten för den som har skrivit under förvärvshandlingen för säljaren visas.

Utländskt bolag som vill registrera en båt i Sverige

Utöver det som krävs enligt ovan måste utländska bolag som vill registrera en båt i Sverige eller antecknas som ägare till en registrerad svensk båt uppfylla följande:

Ett bolag som är etablerat i enlighet med reglerna i ett land inom EU eller EES som vill registrera en båt i Sverige, eller antecknas som ägare till en registrerad svensk båt måste förutom det ovanstående visa att båten ingår i en ekonomisk verksamhet som bolaget etablerat i Sverige och att båtens drift leds och kontrolleras från Sverige.

Ett bolag som är etablerat i enlighet med reglerna i ett land utanför EU och EES måste för att kunna registrera en båt i Sverige eller antecknas som ägare till en registrerad svensk båt ansöka om ett beslut att båten ska anses som svensk i enlighet med 1 kap 1 b § Sjölagen. Mer information om denna typ av beslut finns på sidan Medgivande att föra svensk flagg.

Anmälan om båt för registrering eller ansökan om anteckning av förvärv av båt som ges in av ett utländskt bolag måste vara underskriven av en behörig firmatecknare för bolaget, och det måste visas att den som skrivit under anmälan eller ansökan har rätt att teckna bolagets firma.

Firmateckning kan visas genom ett bolagsbevis. Har det land som båten kommer från inte ett bolagsregister där uppgift om firmateckningsrätt finns, kan ansökningshandlingen förses med intyg av notarius publicus om behörighet att företräda säljarbolaget (s k notarisering). Intygandet ska avse både att personen är behörig att företräda säljarbolaget och att denne personligen har tecknat på handlingen. Därefter ska handlingen förses med apostille som visar notarius publicus behörighet att utfärda ett sådant intyg. Om bolagsbevis ges in ska handlingen företes på engelska eller vara översatt av auktoriserad översättare.

Följande handlingar ska ges in vid avregistrering av båt

Avregistrering kan göras av ny, inte antecknad, ägare eller av den som står antecknad som ägare i fartygsregistret.

Registrering av vattenskoter som båt

Som ovan nämnts ska båtar under 5 meters längd som regel inte registreras. Dit räknas även vattenskoter med egen flytförmåga.

Om det finns särskilda skäl kan även båtar under 5 meters längd registreras. Till ansökan om registrering måste man då, förutom de övriga nödvändiga handlingarna för båtregistrering, bifoga en förklaring till varför vattenskotern ska registreras.

Även om en vattenskoter är registrerad som båt gäller reglerna för vattenskoteråkning som finns för respektive län, se information på Länsstyrelsens webbplats. Sjöfartsverket och Naturvårdsverket har också information om vad som gäller för att framföra vattenskoter. Se även Transportstyrelsens information vad gäller förarbevis för vattenskoter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!