Timkostnaden ska spegla den kostnad vi har för att bedriva den verksamhet som timtaxan ska täcka. Den är bestämd utifrån självkostnad. Vi får inte använda olika taxor för att styra efterfrågan till vissa perioder genom att då ha en lägre taxa. Vi får heller inte ta ut högre taxa i perioder av högre belastning, om vi inte kan visa att vi har genomgående högre kostnader dessa perioder.

Vi har beslutat att ha en gemensam taxa eftersom det också är enklare för omgivningen att veta vad en timme kostar och för att den administrativa hanteringen blir enklare om vi tillämpar en gemensam taxa.