Avgifter sjöfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom sjöfart.

Mest besökta avgifterna

Gällande avgifter

Du hittar gällande avgifter i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter.

Förändringar från den 1 januari 2018

Från den 1 januari 2018 ändrar vi avgiftsstrukturen för tillsyn av fartyg till följd av nya regler. Läs mer om de nya reglerna. Inga avgifter höjs

  • Som en följd av det nya regelverket föreslår vi en ändring av avgiftsmodellen för tillsyn av fartyg. Förändringarna innebär bland annat att det för fartyg som berörs av det nya nationella regelverket blir en indelning utifrån längd istället för som tidigare brutto i avgiftsmodellen. Fakturering av dessa fartyg kommer att ske i samband med att man lämnar sin självdeklaration.
  • Vi inför dels en fast avgift på 3 500 kronor, dels en löpande avgift med timtaxa på 1 400 kronor/timme för bottenbesiktning och skrovbesiktning.
  • Vi ändrar modellen för betalning av skeppsmätning. Den nya modellen består av en fast avgift på 3 500 kronor tillsammans med löpande avgift på 1 400 kronor/timme.

Ta del av de nya föreskrifterna, TSFS 2017:93.

Lämna gärna ett omdöme

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.