Avgifter sjöfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom sjöfart.

Mest besökta avgifterna

Nya avgifter från den 1 januari 2019

Inom sjöfartsområdet inför vi bland annat en ny avgift för utfärdande av certifikat om ansvar för vrak. Avgiften är däremot inte ny för fartygsägare, eftersom de tidigare ansökt och betalat för detta i någon annan stat.

Vi inför också en ny fast avgift (utöver löpande avgift) för tillståndsprövning och tillsyn av säkerhetsorganisationer för rederier och fartyg. Det här innebär högre kostnader i det korta perspektivet men eftersom vi samtidigt kommer att förlänga intervallet mellan tillståndsprövning och tillsyn blir konsekvensen i många fall minskade kostnader över tid.

Transportstyrelsen för ett register över sjömän och handelsfartyg där sjömän tjänstgör (sjömansregistret). Vi sänker nu avgiften för att rapportera in mönstringsuppgifter till sjömansregistret. Sänkningen sker till följd av en ny it-lösning, med fler inrapporteringar via e-tjänster. I och med att vi kan minska den manuella handläggningen kan vi också sänka avgiften.

Du hittar gällande avgifter i  rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (ändrad genom 2018:88 och 2018:97).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!