Olycksdata för forskning

Transportstyrelsen ger åtkomst till uppgifter i olycksdatabasen Strada för forsknings- och statistikändamål under förutsättning att organisationen/användaren säkerställer att användningen av uppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning och särskilda krav som beskrivs i ansökan om ej direktåtkomst för forskningsändamål.

Med ej direktåtkomst menas tillgång till mikrodata på olycks- och/eller personnivå på medium såsom till exempel Excelfil, Textfil, Accessfil. Datan levereras via post (CD-skiva eller USB-minne) eller via ett säkert FTP.

Under rubriken Ansök om olycksdata finns mer information om olycksdata i Strada, bland annat en snabbguide kring utlämnande av uppgifter för forskningsändamål.

Observera att den nya lagen (2021:319) om Transportstyrelsens olycksdatabas påverkar hur Stradadata kan lämnas ut för forskning. Om du som forskare har behov av att samköra Strada-data med andra register, stäm då gärna av ansökan till Etikprövningsmyndigheten med  Transportstyrelsen för att säkerställa att den tänkta behandlingen av personuppgifterna beskrivs på rätt sätt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!