Generella rekommendationer om miljözoner till kommuner

Den kommun som överväger att införa en miljözon behöver göra avvägningar mellan nyttan och de konsekvenser som reglerna får. Vi har ställt samman generella rekommendationer.

De här frågeställningarna kan kommunen börja fundera på:

 • Hur stort är problemet med luftkvalitet inom området?
 • Var och när ska miljözonen införas?
 • Varför anser kommunen att området för miljözonen är särskilt miljökänsligt?
 • Ska en eller flera zoner införas?
 • Vilken och hur stor nytta ser kommunen med införandet av en miljözon?
 • Finns det utsatta grupper som kommer att påverkas?
 • Hur många trafikanter kommer att påverkas?
 • Hur många boende inom området för miljözonen kommer att påverkas?
 • Hur kommer näringslivet att påverkas?
 • Hur ser förutsättningarna ut för att ha en god regelövervakning?
 • Vad har kommunen för alternativ till att införa miljözoner? Varför är alternativen otillräckliga?

Rekommendationer från EU-kommissionen

Följande generella rekommendationer har tagits fram av EU-kommissionen och bör användas av kommuner i deras förarbete till införande av miljözoner. De syftar till att förse medlemsländerna med förslag på hur de kan gå till väga när de ska införa nya trafikregler som begränsar fordons rörlighet i städer. Rekommendationerna är inte bindande.

 • Det är viktigt att kommunen tar fram en tydlig och omfattande kommunikationsstrategi i samband med ett införande av miljözoner. Strategin bör omfatta flera informationskanaler eftersom det är svårt att identifiera de som kommer att beröras.
 • Kommunikationen bör utgå ifrån sammanhanget och det geografiska området.
 • Kommunen bör inte införa isolerade miljözoner utan inkludera bestämmelserna som en del av sin strategiska politik för kommunen.
 • Kommunen behöver även visa vilka alternativa transportsätt, färdvägar och alternativa parkeringsplatser som finns. Att påvisa alternativ är en nyckelfaktor till att få ett förändrat trafikantbeteende.
 • Informationsstrategin bör inte enbart fokuseras på de som bor eller är verksamma inom området för en miljözon. Strategin bör även omfatta de som bor i kringliggande kommuner eller i andra delar av landet. Detta medför att kommunen bör inkludera trafikanter som frekvent vistas i området i strategin. Kommunen behöver även inkludera de utländska trafikanter som kan komma att påverkas av bestämmelserna.
 • Kommunen behöver säkerställa att informationen relaterad till miljözonerna är lättillgänglig och uppdaterad.
 • Informationsstrategin behöver tydligt förklara varför bestämmelserna om miljözoner införs och vilka positiva effekter som förväntas. Det är även viktigt att kommunen på sikt visar de mätningar som har gjorts av de områden som skulle förbättras av införandet.
 • Ytterligare en viktig del av informationsstrategin är att miljözonsbestämmelserna är utmärkta med vägmärken på ett tydligt sätt. Utmärkningen ska även ge trafikanterna en alternativ färdväg och förvarna dem om de kommande bestämmelserna.
 • Kommunen kan även ta fram en digital kommunikationsstrategi över vilka digitala kanaler som kan användas. I strategin kan man även se över vilka andra språk som informationen kan behöva översättas till.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!