E10

Den 1 augusti 2021 infördes E10 och blev därmed den nya standardbensinen på marknaden.

Reduktionsplikten för bensin höjdes från 4,2 procent till sex procent den 1 augusti 2021. Då introducerades E10 på den svenska marknaden och blev därmed den nya standardbensinen. Med E10 ökades inblandningen av etanol i bensinen från upp till fem till upp till tio procent.

Reduktionsplikten är ett styrmedel för att bland annat bidra till att nå det nationella målet om 70 procent minskade växthusgasutsläpp från inrikes transporter till 2030. Det innebär att den som är skattskyldig för ett reduktionspliktigt drivmedel genom gradvis inblandning av biodrivmedel ska tillse att drivmedlet bidrar till en viss minskad klimatpåverkan.

Under 2022 och 2023 har reduktionsplikten varit 7,8 procent för bensin för att den 1 januari 2024 till och med 2026 sänkas till 6 procent för bensin liksom för diesel. Reduktionsnivåerna avskaffas sedan helt från den 1 januari 2027. Se närmare information om Reduktionsplikten från Energimyndigheten under relaterad information.

Personbilar

Mobility Sweden har tagit fram en lista över i vilka personbilsmodeller man kan tanka E10-bensin. De flesta bensindrivna personbilar, även äldre, kan köras på E10. Om det ändå är tveksamt om E10 kan användas för en speciell bilmodell bör i första hand en återförsäljare som representerar märket kontaktas och i andra hand märkets importör/försäljningsbolag. Se information om E10 från Mobility Sweden under relaterad information.

Mobility Sweden har tillsammans med Drivkraft Sverige, tagit fram informationsmaterial om vad övergången till E10 innebär. E10 frågor och svar återfinns på Mobility Swedens sida och på Drivkraft Sveriges sida om E10 under relaterad information.

Motorcyklar och mopeder samt andra mindre motorer

Det kan vara stor skillnad mellan vilka fabrikat och modeller som kan använda E10 och du måste därför kontrollera i instruktionsbok, med tillverkare eller generalagent. Om motorn eller fordonet inte är godkänt för E10 ska du alltid använda E5. Det är inget problem med blandbarheten mellan E10 och tvåtaktsolja vid användning i tvåtaktsmotorer. Se E10 frågor och svar på Mobility Swedens sida och Drivkraft Sveriges sida om E10 under relaterad information.

Information till båtägare 

Det kan finnas äldre båtar som inte kan tanka E10 bensin och istället ska tanka E5. Därför måste man innan man tankar kontrollera både vad båtens motor och bränslesystem är konstruerade för. Se Information till båtägare om E10 från Drivkraft Sverige under relaterad information.  

Reglering

Drivmedelskvaliteten i Europa är harmoniserad genom bränslekvalitetsdirektivet 98/70/EG. Direktivet är i  Sverige införlivat genom drivmedelslagen (2011:319). Sedan 2011 är det tillåtet att blanda i upp till 10 volymprocent etanol i bensin. Transportstyrelsen föreskriver om skyldighet för den som tillhandahåller bensin att informera konsumenterna om andelen biodrivmedel i bensin vars etanolhalt överstiger 5 volymprocent. Informationen ska ges på det ställe bensinen tillhandahålls och vara väl synlig, lätt att läsa och tillgänglig dygnet runt. Se länk till Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:66 under relaterad information. 

Direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen 2014/94/EU innehåller krav på användarinformation som har införlivats i Lag (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel. Transportstyrelsen föreskriver om skyldigheten att  informera om vilka motorfordon som kan tankas vid tankstationer eller laddas vid laddningspunkter. Föreskrifterna innehåller krav på utformning av sådan information på motorfordon, i fordonsmanualer, vid tankstationer och vid laddningspunkter, så att den som kommer för att tanka eller ladda kan se att fordonet passar ihop med det aktuella drivmedlet. Se länk till Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2020:92 under relaterad information. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!