Typgodkännandeprocessen

För vi ska kunna hantera en ansökan enkelt och tidseffektivt är det viktigt att ansökan och dess bilagor är korrekt ifyllda från början. Vänligen se nedan för de krav som behöver uppfyllas innan ansökan skickas in.

Visualisering av typgodkännandeprocessen, från före ansökan till återkallande

Typgodkännandeprocessen

Tillverkarens ansvar

Med ett beviljat typgodkännande kan du som tillverkare sätta en produkt på marknaden. Tillverkaren ska genom fastställda förfaranden säkerställa att varje produkt som släppts ut på marknaden har tillverkats och godkänts i enlighet med regelverkens krav.

Godkänd provning av teknisk tjänst

För att verifiera överensstämmelse med tekniska krav ska tillverkaren bifoga testrapporter till ansökan. Transportstyrelsen accepterar enbart testrapporter utförda av tekniska tjänster utsedda av Transportstyrelsen. Dessa tekniska tjänster hittar du på följande länkar:

Inledande bedömning

Innan vi beviljar ett godkännande eller typgodkännande behöver vi kontrollera att tillverkaren har infört tillfredsställande rutiner och förfaranden för att se till att fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen. Detta utförs antingen av Transportstyrelsen eller en av oss utsedd teknisk tjänst kategori C.

Genom denna inledande bedömning kontrolleras att det finns lämpliga rutiner för produktöverensstämmelse samt dokumenterade kontrollplaner. Kontrollplanerna ska överenskommas med tillverkaren för varje godkännande för att med angivna intervall utföra provningar eller kontroller, i syfte att säkerställa fortsatt överensstämmelse med godkänd typ.

Vi kan i vissa fall genomföra den inledande bedömningen administrativt om tillverkaren är certifierad enligt standarderna EN ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009 som omfattar produkten i fråga, eller en likvärdig certifieringsstandard. Det förutsätter även att produktöverensstämmelse ingår i kvalitetssystemet, samt att tillverkarens typgodkännanden inte återkallats på grundval av bristande produktöverensstämmelse.

Ytterligare information

För mer information gällande inledande bedömning och hur du ansöker, vänligen kontakta oss via epost CoP@transportstyrelsen.se.

Efter att ha erhållit en godkänd inledande bedömning kan tillverkaren, eller dess representant, ansöka om typgodkännande med hjälp av vår ansökningsblankett.

Ansökan

En komplett ansökan ska innehålla följande:

  • Ansökningsblankett
  • Informationsdokument (om tillämpligt)
  • Testrapporter (om tillämpligt)

Ansökan kan skickas per epost till vag@transportstyrelsen.se. Då ansökan skickats får sökanden ett autogenererat svarsmejl. Om denna notifiering inte erhållits, vänligen kontakta oss, alternativt med post till följande adress:

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Vänligen observera att Transportstyrelsen kräver ett tillverkarombud även för ansökningar om enbart UN ECE-godkännanden.

Kostnader för utfärdande av typgodkännanden

Transportstyrelsen tillämpar avgifter i form av en startavgift och en löpande timdebitering. För att läsa mer om våra avgifter var vänlig följ länken nedan.

Länk till avgifter.

Fakturering

Om tillverkaren avser att låta en teknisk tjänst hantera fakturering, behöver vi ett dokument där det framgår att tillverkaren godkänner detta.

Vår leverans

Efter granskning och beviljande av typgodkännande skickar vi samtliga utfärdade dokument till tillverkaren. Där så krävs, laddar vi även upp dokumentation på gemensamma säkra system för elektronisk kommunikation.

Produktöverensstämmelse

En godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande ska vidta nödvändiga åtgärder för att verifiera att tillverkaren framställer fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter i överensstämmelse med den godkända typen. Detta krav gäller för godkännanden utfärdade enligt EU- och UN ECE-regelverk.

Dessa åtgärder verifieras genom en revision, där tillverkaren påvisar att denne har processer för att säkerställa produktion i enlighet med typgodkänd produkt.

Hur går detta till?

Vi begär att tillverkaren lämnar in dokumentation som styrker att gällande krav är uppfyllda. Dokumentation består oftast av en godkänd rapport efter en genomförd kvalitetsrevision. Kvalitetsrevisionen kan utföras av en teknisk tjänst kategori C utsedd av oss. Tillverkaren har själv möjlighet att välja vilken av dessa utsedda tekniska tjänster den önskar använda sig av. Är ni osäkra var vänlig kontakta oss innan.

Vilken ytterligare dokumentation behövs?

Den tekniska tjänst ni samarbetar med enligt ovan kommer att genomföra en kvalitetsrevision hos er. Utfallet av denna sammanfattas i en rapport, som skickas till er. I de fall avvikelser förekommer måste dessa vara åtgärdade och godkända innan ni kan skicka in dokumentationen till oss.

Utifrån denna rapport kan vi förnya er fortlöpande kontroll, med en ny giltighetstid, inom vilken ni måste genomgå nästa kvalitetsrevision.

Det är möjligt att låta den tekniska tjänsten å era vägar sköta kommunikationen med oss i dessa ärenden.

Rapporteringsskyldighet

Om en tillverkare exempelvis byter namn, ändrar monteringsanläggningar, byter teknisk tjänst eller annan händelse som påverkar typgodkännandet, behöver ni meddela oss som typgodkännandemyndighet.

Tillverkaren ska också omgående informera typgodkännandemyndigheten om er produkt utgör en allvarlig risk, brister i överensstämmelse och åtgärder som vidtagits.

Emissionsöverensstämmelse täcks inte bara av själva typgodkännandet utan fortsätter under produktens livslängd. Det finns flera typer av överensstämmelse-aktiviteter som utförs efter att ett fordon har släppts ut på marknaden.

Bestämmelser om överensstämmelse för lätta personbilar och lätta nyttofordon i drift

I KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2023/443 fastställs metoden för (ISC) för kontroll av efterlevnaden av utsläppsgränserna för utsläpp från avgasrör och utsläpp genom avdunstning under fordonets normala livslängd upp till fem år eller 100 000 km, varvid det som uppnås först gäller. Tillämpas på fordon i kategorierna M och N1 klass I, II och III, typgodkände efter den 01 september 2019.

Överensstämmelse för motorer eller tunga fordon i drift

Överensstämmelsen i drift hos fordon eller motorer i en motorfamilj ska visas genom provning på väg av fordon enligt normala körningsmönster, förhållanden och nyttolaster. Provningen av överensstämmelse i drift ska vara representativ för fordon som körs på deras verkliga körsträckor, med normal nyttolast och med fordonets vanliga yrkesförare. Om fordonet körs av en annan förare än det enskilda fordonets vanliga yrkesförare ska denna alternativa förare vara kvalificerad och utbildad för att köra fordon i den kategori som ska undergå provning.

Kontroll i drift av värdena för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos personbilar och lätta nyttofordon

I KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2023/2867 anges de vägledande principerna och kriterierna för att fastställa förfarandena för att kontrollera att de värden för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning som registrerats i intygen om överensstämmelse motsvarar koldioxidutsläppen från och bränsleförbrukningen hos fordon i drift. Här anges även förfarandena för att kontrollera om det i eller för fordonen förekommer några strategier som på konstgjord väg förbättrar fordonens prestanda i de prov som genomförs för typgodkännande (kontroll i drift).

Övervakning av utsläpp av gasformiga föroreningar från förbränningsmotorer i drift monterade i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg

I KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/2387 fastställs närmare bestämmelser för val av motorer, provningsmetoder och resultatrapportering vad gäller övervakning med hjälp av ombord system för utsläppsmätning av gasformiga föroreningar från förbränningsmotorer i drift monterade i icke-väggående mobila maskiner. Denna förordning ska tillämpas på övervakning av utsläpp av gasformiga föroreningar från följande kategorier av motorer i drift enligt utsläppssteg V som är monterade i icke-väggående mobila maskiner, oavsett när EU-typgodkännandet utfärdades för dessa motorer.

Denna förordning gäller motortillverkare.

Återkallelse av typgodkännande

Om vi anser att kraven för typgodkännande inte längre uppfylls, kommer vi begära av tillverkaren åtgärdar dessa brister på sådant vis att produkten åter överensstämmer med tillämpliga krav. Om så inte sker, kan vi återkalla ert typgodkännande.

Återkallelse initierad av tillverkaren

Tillverkaren ska begära återkallelse av fortlöpande kontroll och typgodkännande i följande fall:

  • för fordon, system och komponenter som inte längre tillverkas
  • då tillverkaren konstaterar att intyg om överensstämmelse (CoC) inte längre uppfyller gällande krav.

Återkallelse av godkännande är kostnadsfritt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!