Textkoder

En textkod beskriver en specifik uppgift om fordonet. Sedan den 26 januari 2012 fastställs textkoder genom särskilt beslut av transportstyrelsen.

I den övre tabellen anges de textkoder som används idag. Det finns även koder som förekommer men som inte används längre, de förtecknas i den nedre tabellen. I tabellen framgår när textkoden fastställts och en hänvisning till beslutets ärendenummer hos Transportstyrelsen.

Textkod Beskrivning  Fastställd   TSV

T11A

Motordrivet fordon som med stöd av Trafiksäkerhetsverkets regler (TSVFS 1981:22) om klassificering hänförts till fordonsslaget terrängmotorfordon när det brukas på och i anslutning till en golfbana. (Anges för golfbil som med stöd av reglerna (TSVFS 1981:22) om klassificering hänförts till fordonsslaget terrängmotorfordon.)

2012-01-26

2012-339

T12A

Amatörbyggt fordon.

2012-01-26

2012-339 

T12B

Ombyggt fordon.

2012-01-26

2012-339 

T12BF

Amatörbyggt fordon. Fordonet ska utseendemässigt och tekniskt efterlikna fordon enligt TSFS 2017:54, kap 8, 1 och 2
§§. (Anges för ett amatörbyggt fordon eller amatörbyggd bil uppbyggd med byggsats som har eller som åsätts textkoden T12A eller T12C.)

 2018-05-18  2018-1940

T12C

Amatörbyggd bil. Byggsats. (Anges för bilbyggsats som efter särskilt medgivande ska betraktas som amatörbyggd.)

2012-01-26

2012-339 T

T12E

Provbil. Fordonet får brukas i trafik med de undantag som gäller för exportvagn samt utan krav på besiktning trots att fordonet ändrats. Se särskilt beslut. (Anges för fordon som ägs av fordonstillverkare och som används för utprovning och marknadsföring. Koden används endast av Transportstyrelsen.)

2012-01-26

2012-339 

 T12S

Provfordon. Fordonet ingår i försöksverksamhet för självkörande fordon (autonom körning).

(Textkoden T12S anges för ett fordon där beslut om undantag tagits av
Transportstyrelsen, eller där tillstånd för försöksverksamhet har beviljats av
Transportstyrelsen. Koden används av Transportstyrelsen och besiktningsorgan.)

 2016-06-21

 2016-2225

T13A

Fordonet sammansatt av delar från flera fordon med olika årsmodeller.

2012-01-26

2012-339 

T13B

xx xx

Chassiet av –xx års modell, karosseriet av –xx års modell.

2012-01-26

2012-339 

T13D

Årsmodell uppskattad. (Anges för äldre fordon där årsmodellintyg saknas samt för flyttsaksfordon där årsmodelluppgiften hämtats från fordonsskylt eller motsvarande.)

2012-01-26

2012-339 

T13E

Årsmodellbeteckningen avser sammansättningsåret. (Anges för amatörbyggt fordon, fordon som importerats utan motor samt för fordon som är sammansatta av delar från flera fordon.)

2012-01-26

2012-339 

T13F xxxx

Fordonet har tagits i bruk år xxxx. (Anges för motorredskap klass I. Fordonet är godkänt enligt de regler som gäller för fordon som tagits i bruk år xxxx.)

2012-01-26

2012-339 

T13H

Årsmodellbeteckningen är åsatt av fordonstillverkaren. (Anges för fordon som godkänts enligt EG-direktiv 70/156/EEG eller enligt nationellt typgodkännande och där årsmodell angetts enligt uppgift som fordonstillverkaren lämnat i samband med registreringen. Årsmodellbeteckningen ska anges på motsvarande sätt som sägs i de närmare reglerna om årsmodell i bilaga 1 till denna författning.)

2012-01-26

2012-339 

T13K

Datum då fordonet har tagits i bruk första gången har uppskattats. (Anges för fordon som tidigare varit registrerat i annat land eller i Sverige och uppgift från tidigare registreringshandling saknas. Datum anges på därför avsedd plats. Vägledande för angivande av datum ska vara uppgift om när fordonet är tillverkat, varvid 1 januari tillverkningsåret är lämpligt datum.)

2012-01-26

2012-339 

T13N

Uppbyggt motordrivet fordon med fastställd äldre årsmodell. (Koden används för motordrivna fordon som är uppbyggda av privatpersoner och som får en årsmodell satt utifrån de seriemässigt tillverkade fordon de motsvarar.)

2023-02-01

2022-7345

T14D

Fordonet tidigare taget i bruk med stöd av EG-typgodkännande i stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Fordonet ska efter nationellt godkännande fortfarande betraktas som EG-typgodkänt. (Typgodkännandenumret anges på därför avsedd plats.)

2012-01-26

2012-339 

T14E

Fordonet taget i bruk med stöd av beslut av Vägverket eller Transportstyrelsen för slutseriefordon.

2012-01-26

2012-339 

T14F 

Fordonet har ett etappvis typgodkännande. Grundfordonet har typgodkännandenummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Variant: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Version: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Anges för flerstegsgodkända fordon där grundfordonet har ett typgodkännande enligt direktiv 2007/46/EG.) 

2013-12-01 

2013-3634 

T14G

Fordonet är ändrat. Grundfordonet har typgodkännandenummer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Variant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Version: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Anges för ett ändrat fordon där grundfordonet har ett typgodkännande enligt 2007/46/EG.)

 2016-04-11

 2016-1178

T16A

Identifieringsmärkning åsatt i samband med besiktning. (Märkningen är instansad i samband med besiktning.)

2012-01-26

2012-339 

T16B

Identifieringsmärkningen placerad på dragstången.

2012-01-26

2012-339 

T16C

Identifieringsmärkningen placerad på höger dragstångsbalk.

2012-01-26

2012-339 

T16D

Identifieringsmärkningen placerad på vänster dragstångsbalk.

2012-01-26

2012-339 

T16E

Identifieringsmärkningen placerad på tvärbalk i dragstången.

2012-01-26

2012-339 

T16F

Identifieringsmärkningen placerad på tvärbalk i chassit.

2012-01-26

2012-339 

T16G

Identifieringsmärkningen placerad på längsgående balk i chassit.

2012-01-26

2012-339 

T16X

Identitetsbärare ersatt och identifieringsmärkning överflyttad.

2023-02-01

2022-7345

T17AA

Automatiserat fordon.

2022-09-06

2022-5626

T17AH

Helautomatiserat fordon.

2022-09-06

2022-5626

T17B

Taxibil, saknar taxameter.

2012-01-26

2012-339 

T17BA

Taxibil, försedd med särskild utrustning för taxifordon. (Anges för taxibil som är försedd med så kallad särskild utrustning för taxifordon enligt taxitrafikförordning (SFS 2012:238) 5 kap 1 § 2. Koden används av besiktningsorgan.)

 2020-06-16  2019-5849

T17C

xx

Karosseri: xx (Anges för fordon med karosserikod 06, 75, 88, 89, 91 eller 93. Anges i kodform enligt bilaga 3 till dessa föreskrifter.)

2012-01-26

2012-339 

T17D xxxxxx

Mobilsvängkran med teleskoparm och med en maximal lyftkapacitet av xxxxxx kg.

2012-01-26

2012-339 

T17E xxxxxx

Mobilsvängkran med fackverksarm och med en maximal lyftkapacitet av xxxxxx kg.

2012-01-26

2012-339 

T17F xxxxxx

Tornsvängkran med en maximal lyftkapacitet av xxxxxx kg.

2012-01-26

2012-339 

T17S

Bärgningsfordon. Fordonet får inte lastas så att belastningen på framaxeln underskrider 15 % av fordonets bruttovikt. (Anges för bärgningsfordon med karosserikod 91.)

2012-01-26

2012-339 

T17U

x

Rallybil självbärande karosseri utbytt x gånger.

2012-01-26

2012-339 

T20A

x

Sjukbil med bårutrustning. x passagerare, varav 1 på bår. (Anges för personbil som uppfyller kraven i SPRI specifikation 211 02 utgåva 2 och som godkänts för ett visst antal passagerare men som alternativt godkänts för ett mindre antal då fordonet tillfälligt används för bårtransporter.)

2012-01-26

2012-339 

T20G

x

x passagerare på bår. (Anges för sjuktransportfordon. Det totala antalet passagerare anges på därför avsedd plats.)

2012-01-26

2012-339 

T20H

xx

xx

xx

Antal sittande passagerare xx st, stående passagerare xx st, rullstolsplatser xx st. (Används för buss efter den 12 februari 2004. Saknas något av alternativen anges 0.)

2012-01-26

2012-339

T20J

x

x sittplats/er för besättningsmedlem/mar. (Anges för bussar som har sittplats/er för besättningsmedlem/mar förutom förare och passagerare.)

2012-01-26

2012-339 

T31A

Motorn utbytt. (Anges om originalmotorn bytts ut mot motor av annan typ.)

2012-01-26

2012-339 

T31AX

Motorn utbytt, ska uppfylla de krav på utsläpp enligt bilaga 3 förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening som följer av 5 kap. 15 § i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. (Anges om originalmotorn bytts ut enligt nämnda föreskrifter.)

 

2012-01-26

2012-339 

T31AY

Motorn modifierad, ska uppfylla de krav på utsläpp enligt bilaga 3 förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening som följer av 5 kap. 15 § i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. (Anges om originalmotorn modifierats enligt nämnda föreskrifter.)

2012-01-26

2012-339 

T31B

Motorn ändrad. (Anges om originalmotorns effekt är ändrad.)

2012-01-26

2012-339 

T31BR xxxx

Koldioxidutsläpp blandad körning, CO2 xxxx g/km. Uppgiften hämtad från fordonstypens typgodkännande och används endast som grund för uttag av fordonsskatt. (Anges för fordon där den lägsta av flera uppgifter om CO2 använts.)

2012-01-26

2012-339 

T31BS xxxx

Koldioxidutsläpp blandad körning beräknad, CO2 xxxx g/km. Uppgiften används endast som grund för uttag av fordonsskatt. (Anges för fordon där uppgift om CO2 beräknats enligt fastställda formler.)

2012-01-26

2012-339 

T31BT xxxx

Koldioxidutsläpp blandad körning fastställd av Skatteverket som grund för uttag av fordonsskatt, CO2 xxxx g/km. (Anges för fordon där uppgift om CO2 fastställts av Skatteverket enligt särskilt beslut för det enskilda fordonet.)

2012-01-26

2012-339 

T31BW 

Elhybridbuss enligt 1 kap. 3 § Vägtrafikskattelagen (2006:227) 

2012-06-13 

2012-2494

T31C

Motoreffekt enligt uppgift. (Anges när uppgiften inte styrkts.)

2012-01-26

2012-339 

T31EA xxxxxx

xx

Konverterad till drift med etanolbränsle, typgodkännandenummer xxxxxxxx. (Anges för personbil eller lätt lastfordon som konverterats för drift med etanolbränsle med typgodkänd konverteringssats.)

2012-01-26

2012-339 

T31EB

Konverterad till drift med etanolbränsle. (Anges för personbil eller lätt lastfordon som konverterats för drift med etanolbränsle, godkänd som enstaka fordon.)

2012-01-26

2012-339 

T31FB

Fordonet omfattas inte av tillverkarens ansvar om avhjälpande av fel på utsläppsbegränsande anordningar enligt 27 § avgasreningslagen (2011:318).

2012-08-27

2012-3292 

 T31KA

 Konverterad för reducerade avgasutsläpp som kan anses motsvara krav enl 2005/55/EG rad B.2 i punkt 6.2.1 i bilaga I, EURO V. Får föras i miljözon t.o.m. utg. av 2020 enligt 4 kap. 23 § punkt 7 Trafikförordningen (1998:1276).

(Anges för tung buss eller tung lastbil som konverterats för reducerade avgasutsläpp.)

 2015-12-10

 2015-3937

T31KB

Konverterad för reducerade avgasutsläpp, kan anses motsvara Euro VI krav enligt 595/2009/EG.
Får föras i miljözon enligt 4 kap. 23 par. punkt 8, Trafikförordningen (1998:1276).

(Anges för tung buss eller tung lastbil som konverterats för att reducera avgasutsläpp till Euro VI krav.)

 2016-04-11

 2016-1178

T31KV
xxxxxxxx 

Konverterad för reducerade avgasutsläpp, typgodkännandenummer xxxxxxxx. Avgasutsläpp kan anses motsvara krav enligt direktiv 2005/55/EG, rad B.2 i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I, euro V.
Får föras i miljözon till och med utgången av år 2020 enligt 4 kap. 23 § punkt 7 trafikförordningen (1998:1276).
(Anges för tung buss eller tung lastbil som konverterats för reducerade avgasutsläpp med typgodkänd konverteringssats.) 

2012-08-01 

2012-2580 

T31MA

Dispens från avgasrening frånsett CO-halt vid tomgång (bensin) respektive röktäthet och köldstartanordning (diesel).

2012-01-26

2012-339 

T31SA

Bil med reglerad trevägskatalysator. Bilen ska uppfylla tomgångskraven för personbil enligt bilaga 3 punkt 1.1 och 1.2 till förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening. (Anges för bensindriven personbil importerad från EES-land, eller för lätt bil importerad för eget bruk.)

2012-01-26

2012-339 

T31SB

Bil med reglerad trevägskatalysator. Bilen ska uppfylla tomgångskraven för lätt lastfordon enligt bilaga 3 punkt 1.1 och 1.2 till förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening. (Anges för bensindrivet lätt lastfordon importerat från EES-land och som tagits i bruk efter den 1 oktober 1994.)

2012-01-26

2012-339 

T31SC

Bilen godkänd enligt USA-krav. Bensindriven bil ska uppfylla tomgångskraven för personbil enligt bilaga 3 punkt 1.1 och 1.2 till förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening, dieseldriven bil ska uppfylla krav på röktäthet (opacitet) och köldstartanordning. (Anges för personbil som omfattas av USA-godkännande och är importerad för eget bruk.)

2012-01-26

2012-339 

T31SD

Bilen godkänd enligt USA-krav. Bensindriven bil ska uppfylla tomgångskraven för lätt lastfordon enligt bilaga 3 punkt 1.1 och 1.2 till förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening, dieseldriven bil ska uppfylla krav på röktäthet (opacitet) och köldstartanordning. (Anges för lätt lastfordon som omfattas av USA-godkännande och är importerat för eget bruk.)

2012-01-26

2012-339 

T31SE

Anges för bensinmotordrivna bilar av årsmodell 1989 och senare som tidigare registrerats och tagits i bruk i annat land inom EES före 1993-01-01 och som inte har reglerat trevägs-katalysatorsystem. (Bilen ska uppfylla tomgångskraven enligt bilaga 3 punkt 1.1 till förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening avseende 1985 och senare års modell.)

2012-01-26

2012-339 

T31SF

Anges för dieselmotordrivna bilar av årsmodell 1989 och senare som tidigare registrerats och tagits i bruk i annat land inom EES före 1993-01-01. (Bilen ska uppfylla röktäthetskraven enligt bilaga 3 punkt 2.1 till förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.)

2012-01-26

2012-339 

T31SG

Personbil eller lätt lastfordon godkänd enligt USA-krav. Bensindriven bil ska uppfylla tomgångskrav enligt bilaga 3 punkt 1.1 och 1.2 till förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening., dieseldriven bil ska uppfylla krav på röktäthet (opacitet) och köldstartanordning. (Anges för personbil eller lätt lastfordon som omfattas av USA-godkännande och är importerad ospec.).

2012-01-26

2012-339 

T31UB xxxxxx xxxxxx

xxxxxx

Ljudnivå vid förarens öra xxxxxx db(A) mätt enligt direktiv xxxxxxxxxxxx.

2012-01-26

2012-339 

T31W 

Fordonet har miljöinnovationer med kod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Minskningen av CO2 är xxxxxx för drivmedel 1
Minskningen av CO2 är xxxxxx för drivmedel 2 (Anges för motorfordon som har uppgift om miljöinnovationer enligt direktiv 2007/46/EG.) 

2013-12-01 

2013-3634 

T33E 

Motornummer för motor 2:X 

2012-06-13 

2012-2494

T33F 

Motortyp för motor 2:X 

2012-06-13 

2012-2494 

T35D

xxxx-xx

Fordonet är försett med en gastank som är godkänd till xxxx-xx. (Anges för motorfordon som är försett med gastank där livslängden är känd.)  

2014-03-16 

2014-711 

T35E 

Fordonet är försett med en gastank vars livslängd är begränsad till maximalt 20 år från första ibruktagandet. (Anges för fordon i samband registrering av tekniska data vid förekomst av gas i
något av drivmedelsfälten.) 

2014-03-16 

2014-711 

T42C

xx

Med godsutrymmet viktmässigt fullt utnyttjat får antalet passagerare inte överstiga xx st. (Införs för buss om sammanlagda vikten av samtliga dellaster överstiger fordonets totalvikt. Används inte för buss som har vikter och dimensioner fastställda enligt direktiv 97/27/EG.)

2012-01-26

2012-339 

T42D xxxx

Största last i godsutrymme xxxx kg. (Används inte för buss som har vikter och dimensioner fastställda enligt direktiv 97/27/EG.)

2012-01-26

2012-339 

T52A

Dragbygel framtill.

2012-01-26

2012-339 

T52B

Specialkoppling/ramstyrning. (Anges för fordon försett med ramstyrning och specialkoppling.)

2012-01-26

2012-339 

T52I

xx

Vinkeln mellan dragstångsögla och dragstång är xx grader.

2012-01-26

2012-339 

T52S xxxxxx

xx

Kopplingsavstånd mellan kopplingsanordningar xxxxxxxx mm. (Anges på släpfordon som har egen tillkopplingsmöjlighet. Kopplingsavståndet uppmäts som avståndet mellan centrum på koppling till dragbil och centrum på koppling till tillkommande släpfordon, exempel; dolly och påhängsvagn med vändskiva.)

2012-01-26

2012-339 

T65A

Fästanordning för lastkran.

2012-01-26

2012-339 

T65D

Utrustning för reglering av däcktryck (CTI-system).

2012-01-26

2012-339 

T71A

Dubbelkommando.

2012-01-26

2012-339 

T71AA xxxxxx

xxxxxx

Fordonet registrerat med stöd av undantag från vissa krav i direktiv xxxxxxxxxxxx för fordon i slutserier enligt Artikel 8, 2 b) i direktiv 70/156/EEG eller enligt Artikel 27 i direktiv 2007/46/EG. (Används endast av Transportstyrelsen.)

2012-01-26

2012-339 

T71B

Handikapputrustning. (Anges för fordon försett med särskild anordning för funktionshindrad förare.)

2012-01-26

2012-339 

T71D xxxx xxxx

Barlastflak 0000 x 0000 mm. (Anges för motorredskap, så kallad Epa-traktor samt till traktor ombyggd bil.)

2012-01-26

2012-339 

T71F x+x+x+x

Dörrarrangemang x + x + x + x. (Anges för buss. Enkeldörr anges med siffra ”1” och dubbeldörr med siffra”2”. Dörrarna anges med början framifrån. Om fler än fyra dörrar finns beskrivs förhållandet som fri text.)

2012-01-26

2012-339 

T71G xxxx

Framgaffellängd xxxx mm. (Anges för motorcykel och moped där framgaffeln avviker från det ursprungliga utförandet. Måttet anges för obelastat fordon.)

2012-01-26

2012-339 

T71K xxxx

Spårvidd fram xxxx mm. (Anges för bil om spårvidden ändrats.)

2012-01-26

2012-339 

T71L xxxx

Spårvidd bak xxxx mm. (Anges för bil om spårvidden ändrats.)

2012-01-26

2012-339 

T71LC

Godkänd vid lämplighetsbesiktning för övningskörning i trafikskola.

2012-01-26

2012-339 

T71LD

Godkänd vid lämplighetsbesiktning för transport av sjuka eller skadade. (6 kap. 9 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister).

2012-01-26

2012-339 

T71LE

xx xxxxx

xxxxxx

Anpassad för passagerare i rullstol. xx rullstolsplatser för xxxxxxxxxxx bruk. (xx här anges antalet och xxxxxxxxxxx här anges UNIVERSIELLT, BEGRÄNSAT eller UTÖKAT. Koden upprepas om platserna är avsedda för olika bruk. Används inte för buss.)

2012-01-26

2012-339 

T71LM

Inrättad för passagerare med funktionshinder. (Anges för buss som uppfyller samtliga krav i direktiv 2001/85/EG11, Bilaga VII.)

2012-01-26

2012-339 

T71LN

Inrättad för passagerare med funktionshinder, dock inte för passagerare i rullstol. (Anges för buss som uppfyller kraven i direktiv 2001/85/EG, Bilaga VII, utom punkterna 3.6, 3.7 och 3.8.)

2012-01-26

2012-339 

T71LO

Saknar anpassning för passagerare med funktionshinder. (Anges för buss som inte uppfyller kraven i direktiv 2001/85/EG, Bilaga VII.)

2012-01-26

2012-339 

T71LP

Godkänd för yrkesmässig trafik för personbefordran enligt yrkestrafiklagen (1998:490). (Anges för buss som har godkänts vid lämplighetsbesiktning eller fyller kraven i direktiv 2001/85/EG, ECE-reglemente 107 eller 39 kap. 6 § i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar.)

2012-01-26

2012-339 

T71LS

Godkänd för beställningstrafik med buss enligt yrkestrafiklagen (1998:490). (Anges för buss som har godkänts vid lämplighetsbesiktning eller fyller kraven i 39 kap. 6 § i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar.)

2012-01-26

2012-339 

T71LT

Manöverorgan för gasreglage och färdbroms är handmanövrerat.

2012-01-26

2012-339 

T71M

Släpvagn avsedd att dras av motorredskap klass I eller EG-mobilkran. 

2013-03-11 

2013-874 

T71MC

Enduro- och trialmotorcykel. Fordonet är särskilt utrustat att användas vid tävling.
(Anges för motorcykel som är anpassad för tävlingsändamål. Koden används av besiktningsorgan och Transportstyrelsen).

2021-11-30

2021-8193 

T71R

Rallybil. Se Transportstyrelsens beslut den XXXXXXXXXX med diarienummer XXXXXXXXXXXXX som ska medföras vid färd. (Används endast av Transportstyrelsen.) 

2013-03-11 

2013-874 

T71ZO

Standardrallybil. Fordonet är särskilt utrustat att användas vid rallytävling. Skyddsbur monterad. Bilbälten och säten fram utbytta. 
(Anges för personbil som är anpassad för tävlingsändamål, så kallad standardrallybil. Koden används av besiktningsorgan)

2021-12-16

2021-8193 

 

Textkoder som förekommer i Vägtrafikregistret på befintliga fordon men som inte åsätts i samband med nyregistrering: 

T12D

Fordonet godkänt med stöd av EEG-typgodkännande för fordon. (Typgodkännandenumret anges på därför avsedd plats. Anges för ett fordon som tidigare varit registrerat i annat land och som godkänts vid registreringsbesiktning enligt nationella regler med stöd av EEG-typgodkännande för fordonstypen, t.ex. enligt uppgift på tillverkarskylten.)

2012-01-26

 2012-339

T12F

Provbil. Fordonet får brukas i trafik enligt särskilt beslut med de undantag som gäller för exportvagn enligt VVFS 1994:5, avsnitt 10.6 samt utan krav på besiktning enligt 77 § fordonskungörelsen (1972:595).

2012-01-26

2012-339 

T13C

xx

Fordonet har bedömts enligt de regler som gäller för –xx års modell.

2012-01-26

2012-339 

T13G

Samlarfordon uppbyggt av delar från olika fordon där årsmodellen motsvarar den årsmodell som motsvarande serietillverkat fordon hade. Fordonet får endast brukas

- i veteranbilsrallyn eller motsvarande samt vid färd till eller från dessa arrangemang,

- vid färd till och från utställningar,

- vid färd till och från riksprovplats för besiktning eller verkstad,

 

annars vid liknande enstaka tillfällen.

2012-01-26

2012-339 

T13M

Samlarfordon som är uppbyggda av delar från samma eller olika exemplar av fordon där årsmodellen motsvarar den årsmodell som motsvarande serietillverkat fordon hade.

2023-02-01

2022-7345 

T17A

Taxibil, saknar mellanvägg.

2012-01-26

2012-339 

T17G xxxxxx

Referensmått: Centrum lyftkrok till centrum stödrulle xxxxxx mm. (Används tillsammans med karosserikod 51 och 52 under rubriken ”Lastbilar och släpvagnar”.)

2012-01-26

2012-339 

T17H xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Referensmått mellan fästen xxxxxx mm till xxxxxx mm. Motsvarar flaklängd xxxxxx mm till xxxxxx mm. (Används tillsammans med karosserikod 53 under rubriken ”Lastbilar och släpvagnar”.)

2012-01-26

2012-339 

T17I xxxxxx xxxxxx

Referensmått: Främre lastbegränsare till främre låstapp: xxxxxx mm. Motsvarar maximal standardflaklängd: xxxxxx mm. (Används tillsammans med karosserikod 54 under rubriken ”Lastbilar och släpvagnar”. Textkoden används inte på släpvagnar som saknar främre lastbegränsare.)

2012-01-26

2012-339 

T17K xxxxxx xxxxxx

Referensmått: Främre lastbegränsare till framkant styrram: xxxxxx mm. Motsvarar maximal standardflaklängd: xxxxxx mm. (Används tillsammans med karosserikod 55 och 56 under rubriken ”Lastbilar och släpvagnar”. Textkoden används inte på släpvagnar som saknar främre lastbegränsare.)

2012-01-26

2012-339 

T17L xxxxxx

xxxxxx xxxxxx

xxxxxx

Snabblåssystem. Fabrikat: xxxxxx xxxxxx. Typ: xxxxxxxxxxxx. (Används tillsammans med karosserikod 57 under rubriken ”Lastbilar och släpvagnar”.)

2012-01-26

2012-339 

T20C

Fordonet kan alternativt förses med skolskjutsinredning.

2012-01-26

2012-339 

T20D

xx

Fällbart säte för xx passagerare i lastutrymmet.

2012-01-26

2012-339 

T20E

xx

Får förses med säte för xx passagerare i lastutrymmet.

2012-01-26

2012-339 

T20F

Baksätet får inte användas för personbefordran. (Anges om sådan skyddsbur eller skyddsbåge monteras som på grund av utformningen inte medger personbefordran i baksäte.)

2012-01-26

2012-339 

T31BX

Fordonet har ett senarelagt datum för kravet på fastställande av CO2- och bränsleförbrukningsvärden i enlighet med 5 kap. 1 § 2 st VVFS 2003:22.

2012-01-26

2012-339 

T31D

och med 1978 som ändrats från emissionssynpunkt men uppfyller kraven i punkt 3.8 i Statens naturvårdsverks författningssamling SNFS 1987:2).

2012-01-26

2012-339 

T31F

Fordonet omfattas inte av tillverkarens avgasrelaterade särskilda åtagande och inte av tillverkarens ansvar för avgasreningens hållbarhet enligt Statens naturvårdsverks A60-Regulation.

2012-01-26

2012-339 

T31FA

Fordonet omfattas inte av tillverkarens ansvar om avhjälpande av fel på utsläppsbegränsande anordningar enligt 19 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

2012-08-27 

2012-3292 

T31G xxxxx

xxxxx

Eftermonterad avgasrening med identifikationsmärkning xxxxxxxx xx. (Anges för fordon som omfattas av förordningen (1989:422) om statsbidrag till eftermontering av avgasrening på äldre bilar).

2012-01-26

2012-339 

T31K

Fordonet godkänt enligt undantagsreglerna i Statens naturvårdsverks föreskrifter A40 punkt 3.7 alternativt 3.8. (Dispensavgift 200 kr)

2012-01-26

2012-339 

T31L

Dispens från avgasrening frånsett CO-halt vid tomgång (bensin) respektive röktäthet och köldstartanordning (diesel). (Dispensavgift 2 000 kr)

2012-01-26

2012-339 

T31M

Dispens från avgasrening frånsett CO-halt vid tomgång (bensin) respektive röktäthet och köldstartanordning (diesel). (Dispensavgift 7 000 kronor).

2012-01-26

2012-339 

T31R

Dispens från avgasrening för tung dieselmotordriven bil frånsett röktäthet och köldstartanordning. (Dispensavgift 20 000 kr enligt Statens naturvårdsverks A40.)

2012-01-26

2012-339 

T31S

Bil med reglerad trevägskatalysator (bensinmotor) eller USA-godkännande (dieselmotor). Bensinmotordriven bil ska uppfylla tomgångskraven för L1-bil (CO 0,5 %, HC 100 ppm). Dieselmotordriven bil ska uppfylla krav på röktäthet (3,5 FSU/ 45 Hartridge) och köldstartanordning.

2012-01-26

2012-339 

T31T

Flyttsaksbil med reglerad trevägs-katalysator (bensinmotor) eller USA-godkännande (dieselmotor). Bensin-motordriven bil ska uppfylla tomgångskraven för L2-bil (CO 1,0 %, HC 200 ppm). Dieselmotordriven bil ska uppfylla krav på röktäthet (3,5 FSU/ 45 Hartridge) och köldstartanordning.

2012-01-26

2012-339 

T35A 

Kan köras på drivmedel E85 enligt uppgift från fordonstillverkaren. (Anges för fordon där det visats att detta är anpassat för drivmedlet.)

2012-06-13 

2012-2494

T35B

Kan köras på drivmedel RME enligt uppgift från fordonstillverkaren. (Anges för fordon där det visats att detta är anpassat för drivmedlet.)

2012-06-13 

2012-2494

T35C

Fordonet är försett med en gastank som har begränsad livslängd. (Anges för motorfordon som är försedda med gastank där bäst före datum är okänt.)

2014-03-16

2014-711

T42B xxx

Största last på taket xxx kg. (Anges endast för buss. Används inte för buss som har vikter och dimensioner fastställda enligt direktiv 97/27/EG.)

2012-01-26

2012-339 

T65BA

x

xxxxxx

x st förbränningsapparater för xxxxxx enligt SÄIFS 2001:2. (Anges för fordon med gasol och ventilation enligt SÄIFS 2001:2, xxxxxx anger i klartext gas eller vätska.)

2012-01-26

2012-339 

T65B

x

xxxxxx

x st förbränningsapparater för xxxxxx enligt SÄIFS 1994:2/1995:8. (Anges för fordon som omfattas av SÄIFS 1994:2 eller 1995:8, xxxxxx anger i klartext gas eller vätska.)

2012-01-26

2012-339 

T71AB

Fordonet saknar egen framstam. Fordonet avsett uteslutande för transport av lastbärare. (Koden anges för fordon som saknar framstam och har anordningar enligt någon av karosserikoderna 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 65 eller 83.)

2012-01-26

2012-339 

T71C

Flyttsaksfordon. (Fordonet har av Tullverket medgivits flyttsakstullfrihet.)

2012-01-26

2012-339 

T71E

Skyddsbur

2012-01-26

2012-339 

T71J

Kommunikationsradio. (Även biltelefon anges som kommunikationsradio.)

2012-01-26

2012-339 

T71LA xxx

Godkänd vid lämplighetsbesiktning för personbefordran enligt yrkestrafiklagen (1998:490) enligt 39 kap. x § i VVFS 2003:22. (x är 4, 5 eller 6)

2012-01-26

2012-339 

T71LB

x

Anpassad för passagerare med nedsatt förflyttningsförmåga enligt 40 kap. x § i VVFS 2003:22. (x är 3, 4, 5 eller 6)

2012-01-26

2012-339 

T71LF

Godkänd endast för inrikes linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

2012-01-26

2012-339 

T71LG

Godkänd endast för beställningstrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

2012-01-26

2012-339 

T71LR

Godkänd vid lämplighetsbesiktning för inrikes linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490). (Anges för buss som godkänts med förenklat stöldskydd enligt VVFS 2003:22, 15 kap. 7 §.

2012-01-26

2012-339 

T71N

xx

Kopplingsklass xx. (Anges för fordon som åsatts särskild kopplingsklass vid registreringsbesiktning.)

2012-01-26

2012-339 

T71P

Högsta tillåtna sammanlagda bruttovikt för styraxel och till denna kopplad påhängsvagn efter bil med kopplingsklass DAA, DA eller DC är 44 000 kg., 38 000 kg respektive 30 000 kg.

2012-01-26

2012-339 

T71S

Provfordon. (Anges för bil i provverksamhet som uppfyller kraven i punkt 3.6 i Statens naturvårdsverks författningssamling SNFS 1987:2.)

2012-01-26

2012-339 

T71U xxxxxx

xxxxxx

EG-färdskrivare xxxxxxxxxxxx. (Typgodkännande-beteckning xxxx xxxxxxxx bestående av godkännandelandets beteckning och godkännandenumret. Anges för färdskrivare som omfattas av undantaget i punkt 3.2 i TSVFS 1985:46.)

2012-01-26

2012-339 

T71X 

Rallybil grupp A. Fordonet godkänt med stöd av 42 kap. 1 – 36 §§ i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Villkor och begränsningar för fordonets brukande på väg finns i nämnda föreskrifter.

2013-03-11 

2013-874 

T71Y 

Rallybil grupp N. Fordonet godkänt med stöd av 42 kap. 1 – 36 §§ i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Villkor och begränsningar för fordonets brukande på väg finns i nämnda föreskrifter. 

2013-03-11 

2013-874 

T71Z 

Rallybil grupp H. Fordonet godkänt med stöd av 42 kap. 1 – 36 §§ i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Villkor och begränsningar för fordonets brukande på väg finns i nämnda föreskrifter.

2013-03-11 

2013-874 

T71ZE 

Rallybil grupp E. Fordonet godkänt med stöd av 42 kap. 1 – 36 §§ i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Villkor och begränsningar för fordonets brukande på väg finns i nämnda föreskrifter. 

2013-03-11 

2013-874 

T71ZK 

Historisk Rallybil Appendix K. Fordonet godkänt med stöd av 42 kap. 1 – 36 §§ i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Villkor och begränsningar för fordonets brukande på väg finns i nämnda föreskrifter. 

2013-03-11 

2013-874 

T71ZS 

Rallybil Nationell Special. Fordonet godkänt med stöd av 42 kap. 1 – 36 §§ i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Villkor och begränsningar för fordonets brukande på väg finns i nämnda föreskrifter. 

2013-03-11 

2013-874