Bonus - till bilar med låg klimatpåverkan

Miljöanpassade fordon som är tagna i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare med utsläpp av koldioxid upp till ett visst värde kan premieras med en bonus. Tiden för att ansöka om bonus gick ut den 31 maj 2024.

Klimatbonusen upphörde den 8 november 2022

Tiden för att ansöka om bonus har gått ut.

Regeringen beslutade att klimatbonusen upphörde den 8 november 2022. Den som har köpt eller beställt en klimatbonusbil senast den dagen, men blivit registrerad som ägare (leasinggivaren i det fall det finns en sådan) och ställt på bilen senare, kan dock fortfarande få bonus genom att

 • göra en ansökan per post till Transportstyrelsen på den blankett som Transportstyrelsen skickar ut efter påställningen
 • visa dokumentation på att bilen köptes eller beställdes senast den 8 november 2022
 • på heder och samvete intyga att uppgifterna är korrekta.

Transportstyrelsen skickar ut information och ansökningsblankett till alla som har ställt på en klimatbonusbil mellan den 9 november 2022 och den 31 mars 2024. Observera att det bara är den som har köpt eller beställt sin bil senast den 8 november 2022 som ska lämna in en ansökan, övriga ska bortse från utskicket.

Förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar upphör att gälla den 1 april 2024. En ansökan om klimatbonus ska ha lämnats in till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024 för att den ska prövas.

Här kan du beräkna din preliminära bonus för nya fordon från och med den 1 juli 2018. Under ”Vanliga frågor och Svar” och ”Hur beräknas bonusen?” kan du läsa om de nya gränsvärden som gäller från den 1 januari 2023.

Din preliminära bonus blir XX XXX kr.

Koldioxidvärde

CO2

Drivmedel

drivmedel

Köpare

köpare

Nybilspris

nybilspris kr

I trafik

ÅÅÅÅ

Jmf.pris

jämförpris kr

Prisskillnad

prisskillnad kr

Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Beräkna din preliminära bonus

Observera att det resultat du får av beräkningen baseras på de uppgifter du själv angett och endast är ett preliminärt resultat.

Vanliga frågor och svar

Bilen får inte byta ägare i vägtrafikregistret förrän bonusen har betalats ut.

När en klimatbonusbil ställs på första gången i vägtrafikregistret inleder Transportstyrelsen bonusärendet direkt. Tidigast sex månader efter köpet prövar Transportstyrelsen om bonus ska betalas ut. Det måste alltså vara samma ägare första gången bilen ställs på i vägtrafikregistret och vid den tidpunkt då bonusen betalas ut, annars blir det ingen bonus.

Som exempel kan nämnas att en bilhandlare inte kan ställa på en klimatbonusbil dag 1 och göra anmälan om ägarbyte till sin slutkund dag 2. Bilen har då bytt ägare efter första påställningen, och villkoren för att få bonus kommer alltså inte att vara uppfyllda när prövningen sker.

 • För bilar tagna i trafik första gången innan den 12 juli 2022 beräknas bonusen på olika sätt för privatpersoner och företag. Även en så kallad enskild firma räknas som ett företag när bonusen ska beräknas.
 • Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris.
 • För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen
  • 50 000 kronor om bilen är tagen i trafik den 1 januari 2023 eller senare 
  • 70 000 kronor om bilen är tagen i trafik mellan den 1 april 2021 och den 31 december 2022
  • 60 000 kronor om bilen är tagen i trafik före den 1 april 2021.
 • För övriga bilar, till exempel laddhybrider, minskar bonusen för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret:
  • För bilar tagna i trafik första gången den 1 januari 2023 eller senare och som släpper ut 1 gram eller mer per kilometer, minskar bonusen med 167 kronor, från 10 000 kronor, för varje gram.
  • För bilar tagna i trafik första gången den 12 juli 2022 och 31 december 2022 och som släpper ut 1 gram eller mer per kilometer, minskar bonusen med 300 kronor, från 20 000 kronor, för varje gram.
  • För bilar tagna i trafik första gången mellan den 1 april 2021 och 11 juli 2022 och som släpper ut 1 gram eller mer per kilometer, minskar bonusen med 583 kronor, från 45 000 kronor, för varje gram.
  • För bilar tagna i trafik första gången mellan den 1 januari 2020 och den 31 mars 2021 minskar bonusen med 714 kronor, från 60 000 kronor, för varje gram koldioxid.
  • För bilar som är tagna i trafik första gången före 2020 minskar bonusen med 833 kronor, från 60 000 kronor, för varje gram koldioxid.Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas), får minst 10 000 kronor i bonus. Observera att bonusen kan begränsas för företag enligt regeln i punkt tre ovan.
 • Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas), får upp till 10 000 kronor i bonus om bilen har ställts på senast den 11 juli 2022. För gasbilar som ställts på senare är bonusbeloppet 10 000 kronor, läs mer under "Har du ställt på din bil den 12 juli 2022 eller senare?"

* Med jämförbar bil menas förenklat motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och utrustningsnivå som klimatbonusbilen.

Har du ett plusgiro- eller bankgirokonto, som vi har uppgift om i vägtrafikregistret? Då sätts pengarna in på det kontot.

I övriga fall betalas bonusen ut via Swedbanks utbetalningssystem. På webbplatsen swedbank.se/kontoregister kan du själv registrera och uppdatera dina kontouppgifter, oavsett i vilken bank du har ditt konto. Om Swedbank saknar uppgift om konto för dig när utbetalningen sker, så får du i stället en värdeavi som du till exempelvis kan använda för insättning på ditt konto.

I kontobeskedet anges registreringsnummer + BNS som utbetalningsreferens, exempelvis MLB84A BNS. Transportstyrelsen skickar inte ut någon ytterligare bekräftelse på utbetalningen.

Om anslaget för utbetalning av bonus tar slut under 2024 kan Transportstyrelsen inte besluta om fler utbetalningar. Transportstyrelsen kommer då att äska om ytterligare anslag för att kunna återuppta utbetalningarna.

Om ytterligare anslag beviljas görs det normalt i samband med höständringsbudgeten i slutet av året. Det innebär att fordonsägare får vänta längre än normalt på sin bonus. Det är viktigt att känna till att bilen inte får registreras på ny ägare eller avregistreras innan Transportstyrelsen har beslutat om utbetalning av bonus – även om det har gått längre tid än sex månader.

Om vi inte beviljas ytterligare anslag för bonusutbetalningar under 2024 kommer vi inte kunna återuppta utbetalningarna och vissa fordonsägare som har ansökt om bonus kommer inte att få någon utbetalning.

Det är viktigt att du som ansöker om bonus gör det snarast efter att du mottagit ansökningshandlingar från oss. Sista dag som vi tar emot ansökan om bonus är den 31 maj 2024.

Exempel 1

Beslutet om bonus är planerat till den 15 augusti 2024. Anslaget är slut vilket innebär att något beslut inte kan fattas. Bonusärendet läggs på kö i avvaktan på att medel för utbetalning ska komma till Transportstyrelsen. Bilen registreras på ny ägare den 15 november 2024. Transportstyrelsen kommer direkt efter ägarbytet att besluta att inte betala ut någon bonus med anledning av att bilen registrerats på ny ägare innan bonusutbetalningen.

Exempel 2

Beslutet om bonus är planerat till den 15 augusti 2024. Anslaget är slut vilket innebär att något beslut inte kan fattas. Bonusärendet läggs på kö i avvaktan på att medel för utbetalning ska komma in till Transportstyrelsen. Nya medel kommer Transportstyrelsen tillhanda den 12 december 2024 vilket innebär att bonusutbetalningarna kan återupptas. Bonusprövningen sker den 13 december 2024, alla krav för en bonusutbetalning är uppfyllda och beslut fattas om att betala ut bonusen till fordonsägaren. Därefter kan bilen säljas eller avregistreras utan att det påverkar bonusen för bilen.

Utbetalningar av bonus under 2024

24-01-01 tom 24-06-30 Antal SEK
Totalt antal 30 222 st 1 235 521 111 kr
Tilldelade medel för 2024 1 300 000 000 kr
Hittills nedsatta medel 1 235 521 111 kr
Kvarvarande medel 64 478 889 kr

 

Utbetalningar av bonus under 2023

23-01-01 tom 23-12-31 Antal SEK
Totalt antal 118 937 5 656 193 624 kr
Tilldelade medel för 2023 5 955 000 000 kr
Hittills nedsatta medel 5 656 193 624 kr
Kvarvarande medel  298 806 376 kr

Utbetalningar av bonus under 2022

22-01-01 tom 22-12-31 Antal SEK
Totalt antal 147 323 7 068 684 992 kr

 

Tilldelade medel för 2022 7 410 000 000 kr
Hittills nedsatta medel 7 068 684 992 kr
Kvarvarande medel 341 315 008 kr

Utbetalningar av bonus under 2021

21-01-01 tom 21-12-31 Antal SEK
Totalt antal 123 231 4 809 997 488

 

Tilldelade medel för 2021 4 810 000 000 kr
Hittills nedsatta medel 4 809 997 488 kr
Kvarvarande medel 2 512 kr

Utbetalningar av bonus under 2020

För 2020 fanns det 2,16 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar. 

20-01-01 tom 20-12-31 Antal SEK
Totalt antal 57 137 2 072 984 289

 

Tilldelade medel för 2020 2 160 000 000 kr
Hittills nedsatta medel 2 072 984 289 kr
Kvarvarande medel 87 015 711 kr

Utbetalningar av bonus under 2019

För 2019 fanns det 1,34 miljarder kronor avsatta för utbetalningar av bonus för klimatbonusbilar.

19-01-01 tom 19-12-31 Antal SEK
Totalt antal 34 436 1 281 534 350

 

Tilldelade medel för 2019 1 340 000 000 kr
Hittills nedsatta medel 1 281 534 350 kr
Kvarvarande medel 58 365 650 kr

Är din bil tagen i trafik första gången mellan den 9 november 2022 och den 31 mars 2024?

Genom ändringarna i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar säkerställs att den som köpte eller beställde en klimatbonusbil innan brytdatumet för bonus den 8 november 2022 ska kunna få sin bonus. När det gäller leasing eller taxiföretag är det vanligt att bilen har beställts av någon annan än den som ställer på bilen för första gången. Därför görs ett undantag för dessa typer av situationer i syfte att säkerställa att den som ställt på bilen kan få bonus på samma sätt som tidigare.

För att få bonusen ska den som ställt på bilen efter den 8 november 2022 lämna in en skriftlig ansökan till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024. Ansökan ska också innehålla dokumentation som visar när bilen har köpts eller beställts. Om bilen ställts på den 8 november 2022 eller tidigare ska ingen ansökan lämnas in.

Förordningsändringarna trädde i kraft den 28 februari 2023.

Ja, om du har köpt eller beställt en klimatbonusbil senast den 8 november 2022 och har ställt på bilen senast den 31 mars 2024 så kan du få bonus. Du måste dock kunna visa att bilen köpts eller beställts senast den 8 november 2022.

Eftersom bonusen kan ges till både fysiska personer och juridiska personer kan ändringarna påverka privatpersoner, företag, kommuner och regioner som köpt eller beställt en ny klimatbonusbil senast den 8 november 2022.

Om en klimatbonusbil har köpts eller beställts senast den 8 november 2022 och har ställt på efter det datumet, dock senast den 31 mars 2024, ska den som ställt på bilen lämna in en ansökan till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024 för att kunna kvalificera sig för bonusen.

Om en ny klimatbonusbil har ställts på den 8 november 2022 eller tidigare behöver den som ställt på bilen inte lämna in en ansökan om bonus till Transportstyrelsen. Dessa bilar kommer att hanteras enligt den tidigare ordningen där bonusen betalas ut till den som ställt på bilen om alla krav i förordningen om klimatbonusbilar är uppfyllda.

Ja, det finns undantag i de fall en klimatbonusbil omfattas av kreditköp, leasingavtal eller används i taxitrafik. När det gäller en bil som omfattas av kreditköp eller leasingavtal ska beställningen ha gjorts senast den 8 november på initiativ av den som registreras som innehavare av bilen. När det gäller en bil som används för taxitrafik ska beställningen ha gjorts senast den 8 november på initiativ av taxiföretaget.

Sedan tidigare gäller att bonusen betalas ut till den person som köpt och ställt på klimatbonusbilen. När det gäller bilar som omfattas av kreditköp, leasingavtal eller används i taxitrafik är det vanligt att bilen har beställts av någon annan än den som ställer på bilen för första gången och blir registrerad som ägare. Därför görs ett undantag för dessa typer av situationer i syfte att säkerställa att den som ställt på bilen kan få bonus på samma sätt som tidigare. Kravet på att beställning ska ha gjorts senast den 8 november gäller dock även i dessa situationer.

Ansökan ska innehålla uppgifter om sökande och om bilen samt dokumentation som visar att bilen köpts eller beställts senast den 8 november 2022.

Om bilen köpts utan att först ha behövt beställas ska sökande lämna in ett köpeavtal som undertecknats av köparen och säljaren. Om bilen beställts först ska sökande lämna in en bekräftad beställning och ett köpeavtal som undertecknats av köparen och säljaren. Om ändringar har gjorts i beställningen ska sökande också lämna in en uppdaterad beställning.

Ansökan ska vara skriftlig och göras på blankett som fastställs av Transportstyrelsen. Den som ställt på en ny klimatbonusbil kommer att få blanketten av Transportstyrelsen. Transportstyrelsen skickar ut blanketten efter att en ny klimatbonusbil har registrerats och ställts på för första gången i vägtrafikregistret. Ansökan lämnas in till Transportstyrelsen.

En ansökan om klimatbonus ska lämnas in till Transportstyrelsen senast den 31 maj 2024.

Om det finns särskilda skäl finns det ett utrymme för Transportstyrelsen att göra en bedömning i det enskilda fallet om annan dokumentation än den som uttryckligen angetts i förordningen kan godtas. Några undantag från kravet att bilen ska ha köpts eller beställts senast den 8 november 2022 kan dock inte göras.

Förordningen om klimatbonusbilar upphör att gälla den 1 april 2024.

Det har införts en bestämmelse som innebär att även om förordningen inte längre gäller så kan den tillämpas i fråga om bilar som har ställts på för första gången före den 1 april 2024. Den som alltså ställt på en bil senast den 31 mars 2024 kan få bonus. För att den som ställt på en bil senast det datumet ska hinna lämna in en ansökan om bonus har datumet för när ansökan senast ska vara inlämnad bestämts till den 31 maj 2024.

En bonus kan betalas ut tidigast sex månader efter den dag då bilen ställts på för första gången. För att bonusen ska kunna betalas ut måste det vara fråga om en ny klimatbonusbil. Det innebär att bilen inte får ha ställts på tidigare i Sverige eller något annat land. Bilen får inte heller ha bytt ägare eller ha avregistrerats från vägtrafikregistret.

När det gäller en bil som är utrustad med teknik för drift med fordonsgas (naturgas/biogas) och bilen har köpts av ett företag ska företaget också lämna in en redogörelse om annat stöd av mindre betydelse som företaget har fått eller ansökt om.

Dessa krav i fråga om utbetalning gäller sedan tidigare och gäller också i fortsättningen.

Eftersom leveranstiderna kan vara långa blir övergångstiden förhållandevis lång. Förordningen om klimatbonusbilar ska upphöra den 1 april 2024. Bilar som ställts på för första gången senast den 31 mars 2024 kan kvalificera sig för bonusen, om den som ställt på bilen lämnar in en ansökan senast den 31 maj 2024 till Transportstyrelsen. Bonusen betalas ut i turordning som bilen ställts på och tidigast sex månader efter det att bilen ställts på för första gången. Om en bil har ställts på den 31 mars 2024 betalas bonusen alltså ut tidigast sex månader efter det att bilen ställts på. Transportstyrelsen kan därför betala ut bonus även under senare delen av 2024.

Du kan få bonus för din gasbil om den drivs av annat bränsle än gasol.

Är det en bil som drivs med metangas, CNG (fordonsgas) eller gengas gäller följande:

 • Företag som köpt en sådan gasbil kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse*. De sammanlagda stöden för innevarande och de två föregående beskattningsåren får uppgå till högst 200 000 euro för att bonus ska betalas ut för din bil. Från och med den 1 juli 2024 är motsvarande maxbelopp 300 000 euro.
 • Du ska lämna in en redogörelse där det framgår om du har köpt bilen som privatperson eller företag.
 • Ett företag ska redogöra för de sammanlagda belopp de fått som stöd av mindre betydelse under det innevarande och de två föregående beskattningsåren.  
 • Transportstyrelsen kommer att skicka en blankett till dig som du behöver fylla i och skicka tillbaka. Om redogörelsen (blanketten) inte lämnas in kommer vi inte att betala ut någon bonus för bilen.  
 • Samma övriga förutsättningar för utbetalning av bonus gäller som för övriga klimatbonusbilar, se rubriken ”Vem får bonus och när betalas bonusen ut?”.

Är det en vätgasbil gäller följande:

 • Samma förutsättningar för utbetalning av bonus gäller som för övriga klimatbonusbilar, se rubrikerna ”Hur beräknas bonusen?” och ”Vem får bonus och när betalas bonusen ut?”.

* Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Ändring den 1 juli 2024 till kommissionens förordning (EU) 2023/2831 av den 13 december 2023.

Avgörande för pristaket är bilens tillverkningsår och det nypris som gällde för bilen i Skatteverkets föreskrifter när den introducerades på den svenska marknaden. Skatteverket justerar ibland nypriset för en viss bilmodell under året men Transportstyrelsen kommer att behålla det först gällande nypriset och inte göra någon uppdatering. Observera att det inte är ditt inköpspris som är avgörande. 

Kontroll av nypris sker genom att gå in på Skatteverkets webbsida där de publicerar sina föreskrifter om nybilspriser: 

Listor över nybilspriser

 1. Öppna den första föreskriften för aktuellt tillverkningsår och sök efter din bilmodell. Om modellen finns upptagen i föreskriften har du hittat nypriset som bonusen beräknas utifrån.
 2. Om modellen saknas i grundföreskriften kan det finnas en ändringsföreskrift där bilmodellen har lagts till. Då gäller det nypriset för beräkning av bonus.

Är din bil tagen i trafik första gången mellan den 12 juli 2022 och den 8 november 2022?

Det finns inte längre något krav på att lämna in en försäkran i samband med att man köper en klimatbonusbil.*

Vid tidpunkten för utbetalningen, tidigast sex månader efter bilen tagit i trafik första gången, ska följande villkor vara uppfyllda:

 • Bilen får inte ha bytt ägare i vägtrafikregistret.
 • Bilen ska vara registrerad i Sverige, det vill säga den får inte ha avregistrerats på grund av till exempel export eller skrotning.
 • Bilen får inte ha ändrats så att den inte längre är en klimatbonusbil.

*Om din bil drivs med gas, till exempel metangas eller gengas (ej gasol), så krävs ytterligare uppgifter, se rubrik ”Har du köpt en gasbil?”. Om din bil inte drivs med annat gasbränsle än gasol så behöver du inte göra något mer än att uppfylla ovanstående punkter.

Du som köpt och ställt på en klimatbonusbil kan få bonus tidigast sex månader efter bilen ställts på första gången. Förutsättningarna för att få bonus är att pengar finns och att bilen

 • hade ett nybilspris som uppgick till högst 700 000 kronor, enligt Skatteverkets nybilsprislista, när den introducerades på svenska marknaden
 • inte har varit påställd tidigare, vare sig i Sverige eller utomlands
 • är en personbil klass I eller klass II (husbilar), lätt lastbil eller lätt buss
 • är typgodkänd* enligt 3 kap. fordonsförordningen (2009:211) eller uppfyller utsläppskraven för Euro 5 eller Euro 6
 • enligt uppgift i vägtrafikregistret släpper ut högst 50 gram koldioxid per kilometer eller kan drivas med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas. För bilar som tas i trafik från och med den 1 januari 2023 gäller utsläppsgränsen 30 gram för bonus
 • vid utbetalningstillfället inte har bytt ägare, avregistrerats eller förändrats så att den inte längre uppfyller de tekniska kraven.

Om bilen drivs med annat gasbränsle än gasol, till exempel med vätgas, metangas eller gengas så krävs ytterligare uppgifter, se rubrik ”Har du köpt en gasbil?”.

Observera att för en leasingbil är det leasinggivaren som anses vara ägare och har möjlighet att få bonus.

Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar på Regeringens webbplats

* En bil som är typgodkänd vid registreringen i vägtrafikregistret och som därefter förändrats och godkänts vid registreringsbesiktningen omfattas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!