Miljözoner

Kommuner kan besluta om att utestänga vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) från stadskärnor och andra särskilt miljökänsliga områden genom att införa en miljözon, som en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i dessa områden. 

Miljözoner finns idag i

 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Mölndal
 • Uppsala
 • Helsingborg
 • Lund
 • Umeå.

Den fordonsägare som vill vara säker på att kunna köra överallt i städer bör därför välja fordon med den senaste utsläppsklassen, så snart sådana blir tillgängliga.

Grundregeln är att ett fordon får köra i en miljözon i sex år från första registrering, innevarande år oräknat. Undantag från den grundregeln är att

 • fordon som uppfyller avgaskrav bättre än euro 2 (från 1 september 2013, bättre än euro 3) får köra i miljözoner i åtta år, registreringsåret oräknat,
 • fordon som klarar utsläppsklass euro 4 får köra i miljözoner till och med utgången av 2016, och
 • fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 får köra i en miljözon till och med utgången av 2020.

Möjlighet till efterkonvertering

Äldre fordon kan uppgraderas för lägre avgasutsläpp med nationellt typgodkänd konverteringssats. Idag är det möjligt att uppgradera fordon som ursprungligen godkändes som euro 3 eller sämre. Avgasutsläppen från ett sådant fordon anses motsvara utsläppen från ett euro 5 fordon och kan fortsätta att köra i miljözoner till och med utgången av 2020.

Föreslagna ändringar

Transportstyrelsen lämnade under hösten 2011 en framställan om ändring i bestämmelserna om miljözoner till Näringsdepartementet. Föreslagna ändringar bestod dels av att euro 6-fordon ska få köra i miljözoner under obegränsad tid, dels av att information om att ett fordon uppgraderats för lägre avgasutsläpp ska framgå av vägtrafikregistret. Transportstyrelsen föreslog vidare att bestämmelserna skulle gälla alla fordon, oavsett vilket bränsle som motorn designats och godkänts för. Idag gäller bestämmelserna för fordon med en motor med kompressionständning. Fordon med motor godkänd för etanol för dieselmotorer och fordon med metangasdrivna motorer (naturgas och biogas) får enligt dagens bestämmelser köra i miljözoner utan begränsning.

Nya bestämmelser från 1 september 2013

Näringsdepartementet har remitterat Transportstyrelsens framställan under 2012. Bestämmelserna om miljözoner har därefter reviderats under våren 2013. Den reviderade lydelsen träder i kraft från den 1 september 2013. Regeringen antog delar av Transportstyrelsens framställan. Det som antogs var att:

 • euro 6 fordon får köra obegränsat i miljözoner samt att
 • information om att ett fordon uppgraderats för lägre avgasutsläpp ska finnas i vägtrafikregistret.

När det gäller den tredje delen i framställan, att bestämmelserna ska gälla alla tunga fordon, antogs den inte av regeringen. Däremot gjordes ett förtydligande i bestämmelserna angående vilka fordon som omfattas och får köra i en miljözon. Detta gjordes på grund av att det tidigare ofta var oklarheter om vilka fordon som omfattades av bestämmelserna om miljözoner. Ingen ändring i vilka fordon som omfattas av bestämmelserna har således gjorts.

Bestämmelserna om miljözoner regleras i trafikförordningen (1998:1276).