Klimat och energi

Transportstyrelsen arbetar med vägfordons energiförbrukning och klimatpåverkan bland annat genom nationell och internationell reglering av nya fordon, avgaskrav, bränslen, miljöbilsregler och upphandlingskrav.

Enligt preliminära siffror har utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter minskat med 34 procent mellan 2010 och 2022, där ökad elektrifiering och högre inblandning av biodrivmedel är två bidragande faktorer. Enligt de nationella klimatmålen behöver utsläppen från transportsektorn minska med minst 70 procent totalt till 2030 jämfört med 2010. Det innebär att utsläppsminskningen fortsättningsvis behöver vara knappt en miljon ton per år i snitt för att målet ska kunna nås. Se mer om utsläpp från inrikes transporter  under relaterad information.

Transportstyrelsens arbete

I arbetet för att minska vägtrafikens klimatpåverkan deltar Transportstyrelsen i olika internationella forum. Inom områdena fordonsteknik och drivmedel arbetar Transportstyrelsen med utveckling mot energieffektivisering och ökad andel alternativa drivmedel som el, biodrivmedel, HVO, vätgas och biogas. Energieffektivisering inkluderar arbete med koldioxidreglering för vägfordon och övervakning av koldioxidutsläpp hos fordon i trafik för rapportering till EU-kommissionen.

Internationellt driver Transportstyrelsen också utvecklingen av godkännandesystem för att möjliggöra att fordon kan godkännas med ny teknik för exempelvis eldrift. Nationellt handlar Transportstyrelsens arbete bland annat om frågor kring upphandling, miljöbilspremier och olika skatteincitament, tillsatser i drivmedel och hur fordon och drivmedel passar ihop.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!