Dispenskoder

Om ett fordon har meddelats ett eller flera undantag från gällande krav ska det anges i Vägtrafikregistret. En sådan angivelse görs antingen i form av fritext eller med hjälp av dispenskoder.

Här hittar du en förteckning av dispenskoderna, deras omfattning och vilket krav de medger undantag ifrån. Exempelvis innebär dispenskoden "B13C-körriktningsvisare" att fordonet är godkänt utan körriktningsvisare.

Kod Text Omfattning
B10A Förarutrymme Minsta bredd på förar- och passagerarstol, minsta fria utrymme i hytt eller fria utrymme kring ratts periferi.
B13A Huvudstrålkastare, placering Placering av huvudstrålkastare.
B13B Baklyktor, placering Placering av baklyktor.
B13C Körriktningsvisare Att körriktningsvisare ska finnas.
B13D

Huvudstrålkastare,

C-märkning

C-märkning av huvudstrålkastare.
B18A Hastighetsmätare, grad Att hastighetsmätare ska visa km/tim.
B19A Stänkskydd fram, Utformning Främre stänkskydds utformning.
B19B Stänkskydd bak, utformning Bakre stänkskydds utformning.
B20A Kopplingsdimension Minsta kuldiameter.
B21A Bakre registreringsskylt montering Utrymme för bakre registreringsskylt uppfyller inte föreskrivna krav.
B22A Identifieringsnummer, placering Identifieringsnumrets placering uppfyller inte föreskrivna krav.
F01A

Manöverorgan,

placering

Åtkomlighet med fast trepunktsbälte påtaget.
F04A Vindrutetorkare Svephastighet, antal hastigheter eller parkeringsläge.
F09A

Bälten fram,

fästpunkt

Fästpunkters placering.
F09B

Bälten bak,

fästpunkt

Fästpunkters placering.
F09AB

Bälten,

fästpunkt

Placering av fästpunkter för bälten i både framsäte och baksäte.
F09D Bälten fram, typgodkända Att bilbälte i framsäte ska vara typgodkänt.
F09E

Bälten bak,

typgodkända

Att bilbälte i baksäte ska vara typgodkänt.
F09DE Bälten, typgodkända Att bilbälte i både fram- och baksäte ska vara typgodkända.
F09F Rullbälte, fram Att bilbälte i framsäte ska vara av typ rullbälte.
F09G Rullbälte, bak Att bilbälte i baksäte ska vara av typ rullbälte.
F09FG Rullbälte Att bilbälten i både fram- och baksäte ska vara av typ rullbälten.
F09H Trepunktsbälte, fram Att bilbälte i framsäte vid dörr ska vara av typ trepunktsbälte.
F09J Trepunktsbälte, bak Att bilbälte i baksäte ska vara av typ trepunktsbälte.
F09HJ Trepunktsbälte Att bilbälten i både framsäte och baksäte vid dörr ska vara av typ trepunktsbälte.
F15A Gasolutrustning, typgodkänd Att gasolapparat i bostadsutrymme ska vara typgodkänd.
F15B Ventilationsanordning Ventilationseffekt i bostadsutrymme.
F18A Bromsvätskebehållare, siktglas Att siktglas på bromsvätskebehållare eller annan indikation för bromsvätskenivå ska finnas.
F18B Bromsar, aut. justering Automatisk bromsjustering.
F18C Bromsljus, en-krets Att stopplykta på fordon med tvåkrets bromssystem ska påverkas av båda kretsarna.
F22A Däcks bärighet Att däckens bärförmåga minst ska uppgå till den av fordonstillverkaren garanterade axelbelastningen.
F27A Hytt, typgodkänd Att förarhytt ska vara typgodkänd.
F29A Sidomarkering, placering Placering av markeringslyktor eller reflexanordningar på sidan.
F30A Strålkastarrengörare Att strålkastarrengörare ska finnas.
F31A

Underkörningsskydd,

bef

Att underkörningsskydd ska finnas.
F31B

Underkörningsskydd,

utf

Hur underkörningsskydd ska vara utformat.
F31C

Underkörningsskydd,

bredd
Att underkörningsskyddet inte uppfyller breddkravet i föreskrifterna.
F37A Strålkastare, placering Placering av strålkastare på terrängskoter/-vagn.
F37B

Hastighetsmätare,

bef

Att hastighetsmätare ska finnas.
F40A

Avgasrening

SNV 4922-79

Att anordning för begränsning av föroreningar i avgaserna, ska vara i funktionsdugligt skick. (Dispensen, som avser så kallad rallybil, är tidsbegränsad enligt SNV skrivelse 336-4922-79.)
F40B

Avgasrening

SNV 6658-80

Att anordning för begränsning av föroreningar i avgaserna ska vara i funktionsdugligt skick. (Dispensen omfattar provfordon som ingår i GM Nordiska AB: s prov med motorgasdrift enligt SNV skrivelse 336-6658-80.)
F44A Lastsäkringsutrustning Att föreskriven utrustning för säkring av last ska finnas.
F44B Surrningsanordning, placering Att fästanordningar för surrning ska vara placerade på föreskrivet avstånd från varandra.
F44C Surrningsanordning Att fästanordning ska finnas.
F44D Framstam, höjd Att framstam ska ha föreskriven höjd.
F44E Framstam Att framstam ska finnas.
F44F Lastförskjutningsskydd Att lastförskjutningsskydd ska finnas.
F97B Införts tullfritt (Anges för fordon som omfattas av föreskrifterna (TSVFS 1985:55) om undantag för vissa fordon för vilka vid införandet i riket medgivits tullfrihet).
F98D

Undantag,

diplomatbil

Vissa fordonsbestämmelser i enlighet med TSV skrivelse 336-840258 och SNV skrivelse 336-6467-83-Tf.
F98E Diplomattullfrihet.
Undantagen för fordonet gäller endast under den tid fordonet är registrerat på ägare som avses i 7 § tullförordningen (1973:979).
(Anges för fordon som omfattas av Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter (TSVFS 1985:57) om undantag för fordon för diplomatpersonal).
F99A

Säkerhetsbest.

TSV 690120

Intyg m.m. enligt generell dispens 1969-01-20
F99B Importerats för eget bruk (Anges för fordon som omfattas av föreskrifterna (TSVFS 1985: 56) om undantag för fordon importerade för eget bruk.)