Du kan få bonus för din gasbil om den drivs av annat bränsle än gasol.

Är det en bil som drivs med metangas, CNG (fordonsgas) eller gengas gäller följande:

  • Företag som köpt en sådan gasbil kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse*. De sammanlagda stöden för innevarande och de två föregående beskattningsåren får uppgå till högst 200 000 euro för att bonus ska betalas ut för din bil.
  • Du ska lämna in en redogörelse där det framgår om du har köpt bilen som privatperson eller företag.
  • Ett företag ska redogöra för de sammanlagda belopp de fått som stöd av mindre betydelse under det innevarande och de två föregående beskattningsåren.  
  • Transportstyrelsen kommer att skicka en blankett till dig som du behöver fylla i och skicka tillbaka. Om redogörelsen (blanketten) inte lämnas in kommer vi inte att betala ut någon bonus för bilen.  
  • Samma övriga förutsättningar för utbetalning av bonus gäller som för övriga klimatbonusbilar, se rubriken ”Vem får bonus och när betalas bonusen ut?”.

Är det en vätgasbil gäller följande:

  • Samma förutsättningar för utbetalning av bonus gäller som för övriga klimatbonusbilar, se rubrikerna ”Hur beräknas bonusen?” och ”Vem får bonus och när betalas bonusen ut?”.

* Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse