Gasbilar har tankar med begränsad livslängd

Bilar som drivs med fordonsgas har gastankar med begränsad livslängd. Många av de tidiga modellerna har tankar som nu börjar bli gamla. Bilen behöver då åtgärdas för att kunna användas i fortsättningen. Här får du som fordonsägare veta mer om hur och varför.

Du bör kontakta din återförsäljare eller din märkesverkstad för att få mer information om vad som gäller för din bil.

Vilka bilar är det som berörs?

Fordon som är aktuella är personbilar, lastbilar och bussar som drivs av fordonsgas. Från och med 2002 anger tanktillverkarna den maximala livslängden på gastanken till 20 år. Före 2002 sattes den maximala livslängden till 15 år. De första gasbilarna kan därför idag ha gastankar som är för gamla eller snart blir för gamla.

Fordonsgas betyder att gasen härstammar från naturgas och/eller biogas. Gasen är komprimerad s.k. CNG (Compressed Natural Gas) och består huvudsakligen av metan.

Vilka alternativ har en ägare till en gasbil med gamla tankar?

Ägaren har två möjligheter; byta gastanken eller koppla ur gasdriften och fortsättningsvis köra på bensin. Det senare är endast möjligt om bilen är godkänd för både gas- och bensindrift. Det betyder att bilar som endast kan drivas med gas dvs. ”monofuel”-bilar, måste skrotas om gastankarna inte byts.

Vid byte av tank gäller följande:

Arbetet ska utföras fackmannamässigt enligt biltillverkarens eller tillverkaren av gassystemets anvisningar. I vissa fall ska även ledningar och ventiler bytas. När detta är genomfört, ska bilen genomgå en registreringsbesiktning vid ett ackrediterat besiktningsorgan. Tänk på att eventuella skydd och paneler inte bör återmonteras innan besiktningen för att underlätta kontrollen. Dokumentation om gastanken ska tas med till besiktningen.

Om nya tankar installerats av en ackrediterad verkstad behövs ingen registreringsbesiktning. Verkstaden ska istället intyga att bilens gastankar m.m. är utbytta och meddela detta till Transportstyrelsen.

Om gasdriften kopplas ur gäller följande:

Förutsatt att bilen även är godkänd för drift med bensin (diesel kan också förekomma) ska gasdriften permanent tas ur funktion. För att fordonet ska godkännas för endast bensindrift ska delar av gassystemet demonteras och/eller pluggas så att det inte går att återställa till gasdrift. I de fall delar av gassystemet behövs för att motorn ska kunna köras på bensin behöver dessa delar inte demonteras. Arbetet ska utföras fackmannamässigt och bör ske enligt biltillverkarens eller tillverkaren av gassystemets anvisningar.

För att få bilen godkänd för endast ett bränsle måste bilen genomgå en registreringsbesiktning. Tänk på att eventuella skydd och paneler inte bör återmonteras innan besiktningen för att underlätta kontrollen. Dokumentation om hur gasdriften satts ur funktion ska tas med till besiktningen.

Efterkonvertering är ett specialfall

Det finns ett begränsat antal bilar som har utrustats med gasdrift efter att bilen togs i bruk första gången. I dessa fall kan inte biltillverkaren eller dennes representant ge information eller ta ansvar för gasinstallationen. Dessa bilar är förmodligen utrustade med tankar där livslängden är längre än vad som framgår av Transportstyrelsens fordonsregister (baserat på datum för första registrering). Det är därför lämpligt att bilen genomgår en registreringsbesiktning så att besiktningsorganet kan fastställa och registrera rätt uppgifter i fordonsregistret om den korrekta livslängden på gastanken. I annat fall riskerar bilen bli förelagd om registreringsbesiktning fastän tanken inte är för gammal.

Vad händer om bilen inte åtgärdas?

Enligt 2 kap. 14 § fordonsförordningen (2009:211) är fordonsägaren skyldig att underhålla och sköta fordonet så att det är i föreskrivet skick. Du som fordonsägare uppmanas därför att vidta åtgärder enligt de alternativ som föreslagits ovan.

Om ingen av åtgärderna utförs riskerar du att få ett föreläggande vilket i förlängningen kan betyda att fordonet får körförbud.

Nya uppgifter i fordonsregistret när bilen är åtgärdad

I samband med att någon av åtgärderna ovan genomförs kommer bilens uppgifter i fordonsregistret att ändras. Byte av tank (och eftermontering av gasdrift) innebär att datum för tankens livslängd läggs in i fordonsregistret. Om gasdriften tas bort kommer ”gas” som drivmedel att tas bort.

Vid en registreringsbesiktning kan fordonet vägas. Efter demontering av gassystemet kommer fordonet i de flesta fall att få en lägre tjänstevikt. Om fordonet får lägre tjänstevikt kan det innebära lägre vägtrafikskatt om fordonet har viktbaserad skatt. Fordonets lastförmåga kommer också att ändras.

Transportstyrelsen förbättrar informationen i registret

Det kommer hela tiden ut nya gasbilar på marknaden. Idag är det nästan 50 000 bilar som drivs av fordonsgas. Transportstyrelsen kommer därför att lägga till utökad information om gastankarnas livslängd i fordonsregistret.

Ny information ska läggas in enligt följande:

1. Äldre gasdrivna bilar ska förses med en informativ text under ”Övriga upplysningar” på registreringsbeviset. Texten talar om att fordonets gastank har en begränsad livslängd. Denna textkod (T35C) används för de bilar som idag har gastankar som är för gamla eller snart blir för gamla.

2. Om en fordonsägare väljer att byta ut en gammal tank kommer besiktningsorganen, vid registreringsbesiktningen, att informera Transportstyrelsen om den nya tankens livslängd. Då används en ny text (T35D) som ersätter T35C. Textkoden används också då en ackrediterad verkstad anlitats för tankbytet, och även då en bil efterkonverterats till gasdrift, se ovan.

3. Alla nya gasbilar som tas i bruk förses med en textkod (T35E) med betydelsen att gastankarna har en maximal livslängd på 20 år räknat från första gången bilen togs i bruk.