Utbildningar

För att få arbeta till sjöss krävs att du har rätt behörighet och certifikat/intyg för aktuell tjänst. För att få det måste du utbilda dig på en godkänd utbildning.

Transportstyrelsen arrangerar inte några utbildningar, men är den myndighet som godkänner utbildningsanordnare och utbildningar samt kontrollerar fortlöpande att de uppfyller internationella krav och standarder.

Att vara behörig

Vilken behörighet krävs för att få arbeta på ett visst fartyg? Vad krävs för att få en viss behörighet? Transportstyrelsens Behörighetsguide ger dig svar.

Redares möjlighet att utbilda egen sjöpersonal

På en del fartyg har redaren själv möjlighet att utbilda sin egen personal.

Det finns möjlighet för redare att utbilda egen personal som inte träffas av certifikatskravet för grundläggande säkerhet. Möjligheten finns även för utbildningar i säkerhet på passagerarfartyg och ro- ro- passagerarfartyg, passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet samt kontroll av folkmassor. Läs riktlinjen för utbildningar som redaren kan genomföra för egen sjöpersonal. För att styrka genomgången utbildning enligt den riktlinjen används en särskild intygsmall.

För vissa fartyg som uteslutande trafikerar inre fart finns det också möjlighet för redaren att själv utbilda sin sjöpersonal. Läs riktlinje för redares möjlighet att utbilda egen personal i inre fart.

Godkända utbildningar för sjömän

I Sverige finns det två högskolor, ett tiotal gymnasieskolor samt ca 15 enskilda privata aktörer som är godkända av Transportstyrelsen för att utbilda sjömän inom handelssjöfarten.

Lista med utbildningar och utbildningsanordnare.

Om det gäller kurser och utbildningar för fritidsbåtar hänvisar vi till Nämnden för Båtlivsutbildning.

STCW reglerar kraven på utbildning och behörigheter

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) är den konvention som beskriver hur utbildningen för sjöpersonal ska vara utformad.

Sverige antog konventionen i början av 80-talet och den har sedan dess utgjort grunden för i stort sett all utbildning som bedrivs för sjömän.

Genom förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal samt genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal införlivas STCW-konventionen i svensk rätt.

Förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal, beskriver bland annat vilka praktiska och teoretiska kunskaper som erfordras för att en viss behörighet ska kunna utfärdas.

Av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:116) framgår också vilken omfattning (rättigheter) de olika behörigheterna har.

Förlorat kursintyg eller examensintyg

Har du blivit av med ett kursintyg, utbildningsintyg eller examensintyg kontaktar du utbildaren.