Alternativa drivmedel

Utöver de petroleumbaserade drivmedlen finns även alternativa drivmedel som minskar sjöfartens luftemissioner kraftigt. Några exempel är flytande naturgas (LNG), metanol och eldrift. Transportstyrelsen arbetar aktivt i regelutvecklingen både nationellt och internationellt för att främja alternativa drivmedel.

Fartyg är omslutna av nationella och internationella brand- och säkerhetsregler. För att kunna introducera alternativa drivmedel med lägre flampunkt än 60 grader C(elsius) har man inom FN:s sjöfartsorganisation IMO tagit fram IGF-koden (International Code of Safety for Ships using Gases or other Low flashpoint fuels) . Därigenom har man möjliggjort användning av flytande naturgas (LNG) som marint drivmedel. IGF-koden är införlivad i svensk lagstiftning genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:89) om säkerhet på SOLAS-fartyg som använder gaser eller alternativa bränslen med låg flampunkt (IGF-koden).

IGF-koden är avsedd för alla typer av marina bränslen som har en flampunkt under 60 grader C. För tillfället reglerar IGF-koden endast LNG-drivna fartyg. Dock har ett omfattande arbete pågått för att ta fram krav och specifikationer för metanoldrivna fartyg, bränsleceller, diesel med lägre flampunkt än 60 grader C och LPG (liquified petroleum gas, dvs. gasol).

Att addera ytterligare drivmedel till IGF-koden är en lång process som kräver internationella överenskommelser. Att inkludera metanol till IGF-koden var ett initiativ från Sverige (Stena Line och Transportstyrelsen) som slutfördes under 2019 och kommer att publiceras av IMO som interim guidelines under 2020.

Minskad miljö- och klimatpåverkan

Både LNG och metanol som levereras till sjöfart i Sverige framställs ur naturgas, vilket gör att de i nuläget inte är förnybara. Däremot släpper de ut mindre svavel, kväveoxider och partiklar jämfört med traditionella drivmedel. 

Batterier kan användas för drift av fartyg på korta sträckor och laddas när fartygen ligger till kaj. Eldrift ger både lägre emissioner och mindre buller. För att eldrift ska ha god klimatprestanda behöver den el som används produceras på ett hållbart sätt.

Kontakt: miljo@transportstyrelsen.se  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!