Undervattensbuller

Människans alltmer nyttjande av havet, i form av transporter och konstruktioner, har gjort att bullernivån under vattnet har ökat de senaste århundraden. Marina djur använder sig av ljud för att navigera, interagera med andra individer och upptäcka hot. Dessa ljud riskerar att drunknar i det mänskligt genererade bullret. Om ljudet är mycket starkt, kan djur till och med skadas.

Projekt SAMBAH

SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour porpoise) är ett internationellt projekt som till 50 procent finansieras av EU:s LIFE-program och de resterande 50 procent av olika nationella finansiärer. I Sverige är det Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, samt Kolmårdens Djurpark, som är medfinansiärer. Projektet, som koordineras från Kolmården och involverar alla EU-länder kring Östersjön, har till övergripande syfte att säkra bevarandet av tumlare i Östersjön.

Seminarium om undervattensljud från fritidsbåtar

Kunskapsläget om hur ljud från just fritidsbåtars motorer och ekolod påverkar det marina livet är idag oklart. Det gäller även hur mycket det bullrar i våra kustområden och vilka eventuella långsiktiga konsekvenser detta kan få för organismerna. Om det bullrar för mycket i våra kustnära vatten, vad finns det för effektiva åtgärder för att minimera detta?

För att få svar på detta anordnades ett kunskapsseminarium om forskning och diskussion kring fritidsbåtars bidrag till ljudlandskapet under vattnet den 13 november 2017 av Transportstyrelsen, Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI, Havs- och vattenmyndigheten, Naturskyddsföreningen, Svenska Båtunionen och Sportfiskarna.

Presentationer och material från seminariet

Agenda

Presentationer
Kunskapsseminarium om undervattensljud från fritidsbåtar
Ljudlandskapet under ytan - vad är det som låter och vilka lyssnar?
Avanta Marine
Volvo Penta - Marine test center
Hur många fritidsbåtar finns det i Sverige?
Hur kan fisk påverkas av buller?
Marina däggdjur och undervattensbuller
Buller i Symphony - Kumulativ miljöpåverkan i havet
Slutsatser från seminarium och gruppdiskussioner

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!