Klimat och energi

Transportstyrelsen arbetar i Sverige och internationellt för att minska sjöfartens energiförbrukning och klimatpåverkan, bland annat genom internationell reglering av fartyg och drivmedel.

Sjöfartssektorn har en stark internationell prägel vilket gör att dess utsläpp inte kan lösas enbart genom nationella initiativ. Transportstyrelsen deltar i arbetet och för Sveriges talan i FN:s sjöfartsorganisation IMO och andra internationella forum på uppdrag av regeringen. 

Internationellt arbete

Det var i samband med framtagandet av Kyotoprotokollet som IMO tillskrevs uppgiften att minska växthus­gas­utsläpp från internationell sjöfart. Detta har bland annat resulterat i bindande styrmedel om energieffektiv konstruktion och drift av fartyg.

IMO har även fattat beslut om regler som möjliggör alternativa drivmedel, samt antagit ett globalt datainsamlingssystem för bränsleförbrukning som infördes 1 januari 2019. Detta liknar EU:s system för övervakning, rapportering och verifiering (MRV) av koldioxidutsläpp som gäller från 1 januari 2018. 

Minskat fossilberoende i Sverige

Riksdagen beslutade 2017 att Sverige ska bli fossilfritt senast år 2045. Växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent mellan år 2010 och 2030. Transportstyrelsen är en av de myndigheter som deltar i omställningsarbetet.

En minskning av sjöfartens fossilberoende kan, förutom att bidra till att nå klimat­mål, även bidra till att uppnå andra miljö- och samhällsmål. Ett exempel är minskade utsläpp av luftföroreningar, som både gynnar luftkvalitet och minskar övergödning och försurning av mark och vatten.

Kontakt

miljo@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!