Fartyget ska vara tillgängligt med ansvarigt befäl ombord. Utrymmen ska vara tillgängliga och öppnade för besiktning som t.ex. luftade tankar. De områden som ska besiktas ska vara rena och säkra ur arbetsmiljösynpunkt.

Kontrollera att fartygets underhållssystem, handlingar och dokument är tillgängliga och uppdaterade som till exempel:

  • kontroller på utrustning,
  • personalens behörigheter,
  • fartygets certifikat,
  • undantag/dispenser

Kontrollera att inga utestående brister finns kvar och att din beställning av besiktning stämmer med den besiktning som har avtalats.