Vem gör vad av myndigheterna?

Det finns ett antal myndigheter som arbetar inom transportområdet. Här hittar du information om vilken myndighet som gör vad inom transportområdet. Tillsammans gör vi det enklare för dig att resa och transportera dig till sjöss, på väg, med flyg eller järnväg.

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. På Trafikverkets webbplats hittar du:

Läget i trafiken

Trafiksäkerhetskameror (fartkameror)

Ansök om vägmärke för vägvisning (Vägskyltar)

Trafiksäkerhet och däck

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med järnvägs-, luftfarts-, sjöfarts- vägtrafik-, körkorts- och yrkestrafikfrågor. Vi utformar regler och ger tillstånd, till exempel körkort och certifikat. Vi tillhandahåller information om fordon och förare och arbetar bland annat med ägarbyten, trängsel- och fordonsskatt. På Transportstyrelsens webbplats finner du:

Regler om vinterdäck

Fordonsregler

Trängselskatt

Vägmärken 

Ägarbyte

Registreringsbevis

Ställa av eller på bilen

Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de
efterlevs.

Vi för också register över yrkesutövare, fordon i trafik, avställda fordon, körkortsinnehavare samt återkallade körkort. Vi för också register över skador i vägtrafiken. Vi utför ursprungskontroll av importerade fordon. Vi hanterar dessutom trängselskatt, fordonsskatt och vägavgifter. Vi reglerar fordons beskaffenhet, säkerhet i vägtunnlar och prisinformation om taxiresa. Vi har ett omfattande internationellt och nationellt regelutvecklingsarbete.

Vi godkänner vissa vägtunnlar, ger körkortstillstånd och tillstånd som handledare åt de som ska övningsköra. Vi återkallar körkort för olämpliga förare. Förutom att vi prövar och ger tillstånd till transportföretag och chaufförer, gör vi det också för organisationer som anordnar utbildningar och examination inom området.

Vi har ansvar för marknadsövervakning. Det innebär att vi följer villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, till exempel på marknader för företag som besiktar fordon samt taxibranschen och villkor för resenärer och för de som köper godstransporttjänster. När det gäller busspassagerarnas rättigheter har vi ett delat ansvar för regelgivning och tillsyn med Konsumentverket. Om man till exempel är missnöjd med sin resa är det Konsumentverket som man ska vända sig till. Reklamationer görs till Allmänna Reklamationsnämnden.

Vår tillsyn omfattar t.ex. trafikskolor, förarprövning, kollektivtrafik, yrkestrafik, yrkesförarkompetens, kör- och vilotider, vägarbetstider, tillsyn av läkare och psykologer, alkolås och delar av det statliga vägnätet.

Trafikverket svarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar. Trafikverket genomför kunskapsprov och körprov för körkort och taxiförarlegitimation och kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens. Trafikverket ansvarar för tillgänglighet i kollektivtrafiken däribland upphandling av sådan trafik.

Regionala kollektivtrafikmyndigheter har det övergripande ansvaret för all regional kollektivtrafik i respektive län, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som ska upphandlas.

Kommuner ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunala vägar. En kommun beslutar också om särskilda trafikregler genom lokala trafikföreskrifter.

Polismyndigheten ansvarar för att trafik sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Trafikanalys granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för den officiella olycksstatistiken.

Länsstyrelsen beslutar om särskilda trafikregler genom lokala trafikföreskrifter, t.ex. stopplikt och väjningsplikt i korsningar, förbud mot trafik med fordon.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är föreskrivande myndighet för regler om farligt gods som rör transporter på väg. Man utfärdar också intyg till förare som ska transportera farligt gods på väg.

Konkurrensverket har ansvar för frågor om upphandlingar och överträdelser inom konkurrensområdet såsom missbruk av marknadsmakt eller företagssamarbeten för att lura kunder.

Konsumentverket har ansvar för konsumentupplysning och frågor om konsumentskydd och konsumentstöd.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende forskningsinstitut inom transportsektorn. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga trafikslag.

Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Dessutom för vi register över fartyg och besättningar.

Förutom att vi prövar och ger tillstånd till t.ex. rederier och sjömän, gör vi det också för organisationer som anordnar utbildningar inom sjöfarten, organisationer som vi delegerar till, konstruktioner och utrustningar på fartygen, nybyggnad, ombyggnad, import av sjöfartyg med mera. Vi ger också tillstånd till de sjösäkerhetsanordningar som Sjöfartsverket inte äger.

Vi har också ansvar för marknadsövervakning. Det innebär att vi följer villkor för marknadstillträde, konkurrensvillkor samt villkor för resenärer och för de som köper godstransporttjänster.  När det gäller frågor som rör passagerarnas rättigheter är det dock Konsumentverket som man ska vända sig till, till exempel om man är missnöjd med sin resa. Reklamationer görs till Allmänna Reklamationsnämnden. För kollektivtrafik på vatten har Transportstyrelsen ett bredare uppdrag där vi följer och utvärderar villkor för marknadstillträde, konkurrensvillkor och villkor för resenärer. Dessutom bedrivs tillsyn inom området.

Vår tillsyn omfattar rederier, fartyg och hamnar och vi inspekterar även utländska fartyg genom så kallade hamnstatskontroller. Vi kontrollerar att till exempel rederierna har en säker verksamhet och att de som är anställda ombord har rätt kompetens och en bra arbetsmiljö. I kontroll av hamnar ingår att se till att tömningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar fungerar som de ska.

I våra register har vi information om fartyg såsom uppgifter om tillstånd, ägare samt vem som har vilka behörigheter.

Transportstyrelsen för också statistik över olyckor och tillbud inom sjöfarten.

Polisen är den myndighet som kontrollerar om de som har passagerarfartyg uppfyllt kraven på ID-kontroller. Om Polisen finner en avvikelse anmäler de det till Transportstyrelsen, som sedan fattar beslut om sanktionsavgifter.

Sjöfartsverket hanterar stora delar av sjöfartens infrastruktur. Deras ansvar för sjövägarna löper fram till hamnområdena, där kommunen eller hamnbolaget tar över. Sjöfartsverket arbetar med lotsning, farledshållning och isbrytning. De ger information om sjötrafiken, har sjögeografisk verksamhet t ex sjökortsframställning och sjömansservice för att bidra till en bra arbetsmiljö för sjömännen. De ansvarar också för sjöräddningstjänst som omfattar insatser när någon är eller befaras vara i sjönöd, samt sjuktransporter från fartyg. Sjöfartsverket lämnar också medgivanden att under begränsad tid föra svensk flagg.

Sjöfartsverket äger ungefär hälften av de sjösäkerhetsanordningar (till exempel sjövägmärken) som utmärker farlederna. Övriga ägs av andra aktörer som fått tillstånd av Transportstyrelsen. Brister eller fel på sjökort eller sjösäkerhetsanordningar (samtliga) ska felanmälas till Sjöfartsverket.

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om fartbegränsning till sjöss, förbud mot att ankra eller begränsning i rätten att utnyttja ett vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande sporter. Länsstyrelsen beslutar också om trafik med vattenskoter.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för sjöfart. De prövar frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring, ansvarar för färjetrafiken på det allmänna vägnätet samt för statens avtal om linjesjöfarten till Gotland.

Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Vi för också register över luftfartyg och de personliga tillstånd som vi utfärdat till exempel för piloter.

Förutom att vi prövar och ger tillstånd till t.ex. flygbolag och piloter, gör vi det också för organisationer som anordnar utbildningar inom luftfart, konstruktioner och utrustningar på luftfartygen, nybyggnad, ombyggnad, import av luftfartyg med mera. Vi reglerar hur flyghinder ska markeras och hur man anmäler ett hinder.

Vi har också ansvar för marknadsövervakning. Det innebär att vi följer villkor för marknadstillträde, konkurrensvillkor samt villkor för resenärer och för de som köper godstransporttjänster. När det gäller för passagerarnas rättigheter är det dock Konsumentverket som man ska vända sig till, till exempel om man är missnöjd med sin resa. Reklamationer görs till Allmänna Reklamationsnämnden.

Vår tillsyn omfattar allt från flygplan och flygplatser till cateringföretag och företag med hundar tränade att söka sprängämnen inom luftfartsskydd. Vi gör även stickprovskontroller av utländska luftfartyg och flygbolag när de landat i Sverige.

Vi för också statistik över flygtrafiken inkluderat olyckor och tillbud.

LFV bedriver flygtrafikledningstjänst för civil och militär luftfart i Sverige. De tar hand om drift, förvaltning och utveckling av teknisk infrastruktur så som kommunikations-, navigations- och övervakningsutrustning på och utanför vissa flygplatser. LFV utför också flygväderobservationer vid de flygplatser där de bedriver flygtrafikledningstjänst. De hanterar databasen för flyghinder.

Swedavia äger, driver och utvecklar tio svenska flygplatser. De erbjuder start- och landningstjänster, marktjänster, flygplansparkering för flygbolag och bagagehantering. De svarar också för luftfarts- och flygsäkerhetsskyddet på statliga flygplatser. De handlägger även bullerärenden när det gäller de statliga flygplatserna.

Sjöfartsverket ansvarar för flygräddningstjänst. Det omfattar insatser när ett luftfartyg är nödställt eller när fara hotar lufttrafiken, efterforskning av luftfartyg som saknas samt för räddningstjänst vid haverier till havs eller på Vänern, Vättern eller Mälaren. När luftfartyget är lokaliserat på land, övergår ansvaret till kommunal räddningstjänst eller fjällräddningstjänst.

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen av luftfart så som tillgänglighet, kapacitetsplanering och prognoser. De pekar ut riksintressen för att skydda t ex en flygplats från åtgärder som minskar tillgängligheten, ger driftbidrag och investeringsbidrag till icke-statliga flygplatser samt upphandlar flygtrafik som är nödvändig för tillgängligheten.

SMHI bedriver bland annat flygvädertjänst och utför prognos- och övervakningstjänst för civil luftfart i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter.

Transportstyrelsen tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur regler efterlevs. Vi för också register över järnvägsfordon och lokförarbevis. Vi har ett omfattande internationellt och nationellt regelutvecklingsarbete.

Förutom att vi prövar och ger tillstånd till exempel till järnvägsföretag, spårinnehavare och utbildningsanordnare, så godkänner vi fordon och infrastruktur innan de tas i bruk.

Vi har också ansvar för marknadsövervakning. Det innebär att vi följer villkor för marknadstillträde, konkurrensvillkor samt villkor för resenärer och för de som köper (gods)transporttjänster. När det gäller passagerarnas rättigheter har vi ett delat ansvar för regelgivning och tillsyn med Konsumentverket. Vi ansvarar för teknikrelaterade frågor, hur informations- och bokningssystem, stationer, perronger och fordon är anpassade, medan Konsumentverket hanterar ärenden då du till exempel är missnöjd med din resa. Reklamationer görs till Allmänna Reklamationsnämnden.

Vår tillsyn omfattar allt från säkerhetsstyrningssystem hos tillståndshavare till transporter med farligt gods och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vi för också statistik över olyckor och tillbud.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för järnvägstrafik samt för byggande, drift och underhåll av statliga järnvägar.

Regionala kollektivtrafikmyndigheter har det övergripande ansvaret för all regional kollektivtrafik i respektive län, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som ska upphandlas.

Kommuner ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunala järnvägar, spårvägar och tunnelbana (i förekommande fall).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är föreskrivande myndighet för regler om farligt gods som rör järnväg och fattar beslut om transportgodkännanden för transporter av farligt gods på järnväg.

Konkurrensverket har ansvar för frågor om upphandlingar och överträdelser inom konkurrensområdet såsom missbruk av marknadsmakt eller företagssamarbeten för att lura kunder.

Konsumentverket har ansvar för konsumentupplysning och frågor om konsumentskydd och konsumentstöd.

Trafikanalys granskar, analyserar, följer upp och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken samt ansvarar för officiell statistik inom transportområdet.

Statens haverikommission utreder vissa olyckor och allvarliga tillbud inom spårbunden trafik som har inträffat i Sverige.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!