Tillsammans gör vi det enklare att resa och transportera

Det finns ett antal myndigheter som arbetar inom transportområdet. Här hittar du information om vilken myndighet som gör vad inom transportområdet. Tillsammans gör vi det enklare för dig att resa och transportera dig till sjöss, på väg, med flyg eller järnväg.

Transportstyrelsen utformar regler för alla fordon och förare inom flyg, väg, järnväg och till sjöss. Vi ger tillstånd till bland annat flygbolag, piloter, trafikskolor, rederier, organisationer och kontrollerar hur de följs. Vi tillhandahåller information om fordon och förare samt utfärdar körkort. I våra register har vi information om tillstånd, ägare samt behörigheter. Vi för också statistik över olyckor och tillbud inom alla fyra trafikslag.
 
Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för alla fyra trafikslag samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar: www.trafikverket.se

Trafikanalys ger kunskapsunderlag till beslutsfattare inom transportpolitiken, granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för statistik: www.trafa.se

LFV:s huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart i Sverige: www.lfv.se

Sjöfartsverket ansvarar för säkerhet och framkomlighet till sjöss samt för byggande, drift och underhåll av sjöfartens infrastruktur: www.sjofartsverket.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut är ett oberoende och internationellt forskningsinstitut inom transportsektorn. Deras huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter: www.vti.se/sv/

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!