Betalning

Avgiften ska betalas efter debitering av Transportstyrelsen, om inget annat anges. Avgiften ska betalas till det konto myndigheten anvisar och senast den dag som anges på fakturan.

Den som är betalningsskyldig ska ställa säkerhet för betalning av avgiften, om Transportstyrelsen begär det.

Redaren, den som i redarens ställe använder fartyget, ägaren till fartyget eller den som har beställt en förrättning är skyldig att betala förrättningsavgift, om inget annat anges.

Ersättning åt sakkunniga enligt 7 kap. 13 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) kan efter särskild prövning dras av från förrättningsavgiften.

Om en förrättning avbryts innan Transportstyrelsen slutligen avgjort ärendet ska de kostnader myndigheten haft i ärendet betalas av den som är betalningsskyldig, om inget annat anges.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!