Årsavgifter inom luftfart

Här har vi samlat vanliga frågor och svar kring årsavgifter inom luftfart.

Vanliga frågor och svar

Transportstyrelsen för ett register som hanterar luftvärdigheten för de luftfartyg som är registrerade i Sverige. De kostnader som avgiften för fortlöpande luftvärdighetsövervakning/flygtillstånd ska täcka är dels dessa registerhållningskostnader, dels de kostnader som uppstår i och med att vi lämnar bidrag till intresseorganisationerna för deras verksamhet, bland annat i uppföljningen av luftvärdigheten hos ultralätta luftfartyg och segelflyg, och för deras aktiva arbete i flygsäkerhetsfrågor beträffande delegerad verksamhet. Delar av detta bidrag täcks av de avgifter som vi tar ut genom luftvärdigheten för ultralätta luftfartyg och segelflygplan.

Det går inte att ställa av sitt luftfartyg i syfte att få en lägre kostnad. Luftvärdigheten gäller i 12-månadersintervaller. Om man skulle begära avställning, kräver det att vi tar ställning till den begäran, vilket medför en kostnad. Sedan blir det likadant när luftfartyget ska ställas på igen. Det skulle medföra ökad hantering från vår sida och eventuellt ny hantering av delegerad verksamhet. Att vi betalar tillbaka avgifter för hela kvartal gäller endast när luftfartyget avregistreras.

Vi har en skyldighet att föra register över personliga tillstånd. Årsavgifterna som vi tar ut för personliga tillstånd ska täcka våra kostnader att föra dessa register. Kostnaderna för registerhållningen består av

 • utveckling (blir årskostnad i form av avskrivningar)
 • den tekniska driften (se till att systemet tekniskt fungerar driftsäkert utifrån de krav på tillgänglighet och åtkomst som finns för varje system)
 • förvaltningen av systemet (till exempel anpassning till nya behov som systemet ska fylla, ny teknik som systemet ska anpassas till) upprätthållandet av it-säkerhetskraven
 • den registervård som måste göras i systemen (uppdatering av innehåll som adressuppgifter, giltiga certifikat etc.).

I avgiften ingår förutom kostnaderna för registerhållningen också de kostnader som uppkommer för att göra bedömningar i samband med till exempel återkallande av certifikat samt för utfärdande av nytt certifikat om man byter namn eller får svenskt personnummer. Avgiften är även avsedd att täcka den kostnad som är förknippad med granskningen av medicinska undersökningar som kommer in och de kostnader som uppstår när vi svarar på frågor via telefon och mejl. Sådana kostnader läggs ut och belastar hela kollektivet och inte den enskilde certifikatinnehavaren.

Det är betydligt mer komplext att utöva tillsyn mot de organisationer där den så kallade CAMO:n ingår i ett AOC. Då måste tillsynen säkerställa CAMO:ns relation till övriga delar av organisationen samt att systemet hänger samman och fungerar kontinuerligt.

Fristående CAMO – vars uppgift många gånger är att lämna luftvärdighetsgranskningar och där åtagandet sedan upphör – innebär mindre komplex hantering hos oss, vilket motiverar skillnaden i avgifter.

I många fall har vi inte rätt att återkalla ett tillstånd på grund av utebliven betalning, men avgiften för tillståndet har vi rätt att ta ut för vår hantering. Om avgiften inte betalas in går den till slut till inkasso, med betalningsanmärkning som följd om den inte betalas.

Nej, du kan inte kasta fakturan. Om du får en faktura som du anser att du inte ska betala eller inte vill betala, ska du bestrida (motsätta dig att betala) den. I så fall meddelar du det via brev eller e-post till Transportstyrelsen. Använd de adress- eller e-postuppgifter som finns på fakturan. Skriv

 • referensnumret på fakturan
 • att du vill bestrida fakturan
 • motivet till att du bestrider den.

Vår utgångspunkt för debitering är att det är tillståndshavaren ("modern" för tillståndet) som debiteras, eftersom det är den som är juridiskt betalningsskyldig. För att försäkra oss om att fakturan går till rätt mottagare är det den formella tillståndshavarens adress som hämtas från Skatteverket eller Bolagsverket som vi använder vid fakturering. Därav följer att vi inte delar upp fakturor och sänder separata fakturor till olika adresser. Eventuell uppdelning av kostnader mellan orter och verksamheter faller på tillståndshavaren att göra.

Tidigare har det förekommit att tillståndsavgifter för så kallade personliga tillstånd har fakturerats berörd persons arbetsgivare, som betalat avgiften. Men vi har insett att detta var felaktigt.

För att uttrycka det enkelt: ett personligt tillstånd ett tillstånd som baseras på att personen uppfyllt de krav som ställs för att få tillståndet. Personen som har tillståndet kan använda det oavsett vilken arbetsgivare han eller hon har. Vi har kommit fram till att när det gäller ett personligt tillstånd så är personen betalningsansvarig. Transportstyrelsen bör inte lägga över betalandet på någon annan, eftersom individen får ta konsekvenserna om fakturan inte betalas. För att vara så säkra som möjligt på att fakturan hamnar rätt och att personen uppmärksammas på att det finns en betalningsskyldighet fakturerar vi därför personen utifrån de adressuppgifter vi har.

Bakgrunden till att vi håller ett register över certifikatsinnehavare och certifikat är helt enkelt att vi är skyldiga att göra detta. I och med att vi har denna skyldighet uppstår kostnader vilka vi kommer att beskriva nedan för att du ska förstå vad det är du betalar för. Vi håller ett register över alla certifikatinnehavare och certifikat, liksom vi t.ex. är skyldiga att hålla register över alla luftfartyg, fartyg, motorfordon etc som är registrerade i Sverige. Registerhållningen hos oss sker i olika datorbaserade system, som är särskilt anpassade utifrån de krav och behov som finns beroende på vad registreringen gäller. Kostnaderna för registerhållningen består av kostnader för

 • systemet i sig, det vill säga för utveckling (blir årskostnad i form av avskrivningar)
 • den tekniska driften (se till att systemet tekniskt fungerar driftsäkert utifrån de krav på tillgänglighet och åtkomst som finns för varje system)
 • förvaltningen av systemet (till exempel anpassning till nya behov som systemet ska fylla, ny teknik som systemet ska anpassas till)
 • upprätthållandet av it-säkerhetskraven
 • den registervård som måste göras i systemet (till exempel uppdatering av innehåll som adressuppgifter, granskning och uppdatering av uppgifter i samband med registerhållning av certifikat, behörigheter, behörighetsbevis och auktorisationer).

Dessa kostnader är de som utgör underlaget för registerhållningsavgifterna inom luftfarten, och det är alltså detta du betalar för.

De verksamheter inom Transportstyrelsen som  har krav på att intäkterna från avgifter är i nivå med kostnaderna är tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Avgifterna ska sättas så att full kostnadstäckning uppnås. Det innebär att det, på några års sikt, ska råda balans mellan myndighetens kostnader och intäkter från de avgifter som myndigheten tar ut. Certifikaten har olika lång giltighetstid beroende på var det är för typ av certifikat. Certifikat utfärdade enligt våra EU förordningar (t.ex. LAPL, PPL, CPL, MPL, ATPL och även flygledarcertifikat) har en obegränsad giltighetstid. De nationella certifikaten (t.ex. UL och Ballong) har en giltighetstid på max 5 år enligt våra nationella föreskrifterna.

De medicinska intygens giltighetstid styrs av EU-förordningar och giltighetstiden för de medicinska intygen beror på vilken typ av klass det medicinska intyget har samt vilken ålder den sökande har. Det är alltså regelverk som styr vad det är för giltighetstid på certifikaten respektive de medicinska intygen. Det medicinska intyget är ett separat intyg som utfärdas av en flygläkare, medan certifikatet utfärdas av handläggare på Transportstyrelsen. Det innebär att ett certifikat fortfarande kan vara gällande även om man inte innehar ett giltigt medicinskt intyg eftersom det är två olika typer av handlingar med två olika giltighetstider. Man kan därför inte koppla samman giltighetstiden för själva certifikatet, och de medicinska intygen, så att certifikatet med automatik förfaller när det medicinska intyget går ut. Däremot kan man inte nyttja de befogenheter som ett certifikat ger om inte behörigheter och det medicinska intyget är giltigt. Samma sak gäller när det gäller behörigheterna. Samma sak gäller när det kommer till behörigheterna som finns i  flertalet av de olika certifikattyperna. En pilot kan ha haft behörigheter som gått ut på grund av att denne t.ex. inte genomfört kompetenskontroller för att förlänga behörigheterna, eller inte uppfyllt andra krav kopplade till behörigheterna. Det kan också vara så att man genomfört sina kompetenskontroller men att handlingarna av olika orsaker inte nått oss. Då ser det ut som om behörigheten förfallit i vårt register. Men certifikatet har, oavsett giltiga eller ogiltiga behörigheter, sin egen giltighetstid. En behörighet kan även återupptas när som helst under ett år (när förnyelsekraven uppfyllts) och återigen bli giltiga.

Årsavgifter för certifikat faktureras vid ingången av varje nytt kalenderår. Årsavgifter skickas ut till samtliga tillståndsinnehavare som innehar ett gällande certifikat, oavsett om behörigheterna och/eller det medicinska intyget förfallit. En tillståndsinnehavare kan förnya/förlänga både behörigheter och/eller det medicinska intyget under hela året, vilket innebär att det blir således inte möjligt att endast fakturera personer som vid faktureringstillfället även innehar ett giltigt medicinskt intyg och/eller giltiga behörigheter. En tillståndsinnehavare kan exempelvis förnya sitt medicinska intyget dagen efter vi skickat ut fakturorna och då skulle det ju vara såväl olyckligt som orättvist att endast debitera årsavgift för de personer som vid tillfället för faktureringen även har giltigt medicinskt intyg och giltiga behörigheter.

Om man inte längre nyttjar sitt certifikat och inte vill betala årsavgift kommande år måste man som certifikatsinnehavare vidta aktiva åtgärder. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!