Avgift för utbildnings- och skoltillstånd för underhållspersonal

Avgifter för nya tillstånd för certifierad underhållspersonal samt för ändringar och utökningar av befintliga tillstånd, tas ut enligt Avgifter för tillståndsprövning, dock lägst med de belopp som framgår av nedanstående tabell.

Åtgärd Avgift (kr)
Ansökan om nytt tillstånd 150 000
Tillägg av kategori 80 000 per kategori
Tillägg av underkategori 50 000 per underkategori
Bye av ledningspersonal 10 000 per person
Övriga ärenden 5 000 per ärende

För skoltillstånd för underhållspersonal tas en årsavgift ut enligt följande tabell. Årsavgiftens storlek bestäms av det tillsynsbehov (högt, normalt eller lågt) som Transportstyrelsen fastställer vid en riskklassificering i slutet av varje löpande 24-månaders tillsynsperiod.

Enligt publicerad avgiftsföreskrift TSFS 2021:115 4 § För prövning av ansökan om undantag från krav i EU-förordning eller nationell föreskrift i fråga om utbildnings- och skoltillstånd, samt simulatorer, ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Skoltillstånd Årsavgift i kr
Grundläggande avgift för Del 147-tillstånd, lågt tillsynsbehov 125 000
Grundläggande avgift för Del 147-tillstånd, normalt tillsynsbehov 145 000
Grundläggande avgift för Del 147-tillstånd, högt tillsynsbehov 190 000
Per extra godkänd lokaliseringsort för Del 147-tillstånd 18 700
Nationellt godkänd utbildningsorganisation  18 700
Examination på annan lokaliseringsort (ej godkänd) 18 700
Utbildning och/eller examination på distans  18 700

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!