Godkända tillverkningsorganisationer

För tillståndsprövning av organisationer enligt
1. kapitel F i avsnitt A i bilaga I (Del-21) till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (production without production organisation approval),
2. kapitel G i avsnitt A i bilaga I (Del-21) till kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 (POA, production organisation approval), eller
3. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:85) om certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och tillverkningsorganisationer ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För kontroll av organisationer med tillverkningsgodkännande ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell. Årsavgiftens storlek bestäms av det tillsynsbehov (normalt eller lågt) som Transportstyrelsen fastställer vid en riskklassificering i slutet av varje löpande 24 månaders tillsynsperiod. Klassificeringen baseras på fasta kriterier och gäller för de två efterföljande kalenderåren. Om klassificeringen ändras ska den nya årsavgiften tas ut från och med följande kalenderår.

Tillverkningsorganisationer enligt kapitel G i bilaga 1 till TSFS 2020:85 (N-POA), kapitel G i bilaga 1 till förordning (EU) nr 748/2012 (Del 21, POA) Årsavgift (kr)
Grundläggande avgift, lågt tillsynsbehov                                    130 000
Grundläggande avgift, normalt tillsynsbehov 155 000
Per lokaliseringsort 18 700
Deklarerad nationell tillverkningsorganisation (Deklararerad N-POA) och tillverkningsorganisation enligt kapitel G i bilaga 1b till förordning (EU) nr 748/2012 (Del 21L, Deklarerad POA)  
Grundläggande avgift, lågt tillsynsbehov                                    45 000
Grundläggande avgift, normalt tillsynsbehov 65 000
Per lokaliseringsort 18 700


För kontroll av organisationer med konstruktionstillstånd enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:85) om certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions- och tillverkningsorganisationer ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell.

Konstruktionsorganisationer Årsavgift (kr)
Grundläggande avgift, kapitel J, bilaga 1 till TSFS 2020:85 (N-DOA)                                    35 000
Grundläggande avgift, Deklarerad nationell konstruktionsorganisation (Deklarerad N-DOA) 20 000

För tillstånd enligt Del 21, kapitel F i förordning (EU) nr 748/2012 och enligt TSFS 2020:85 kapitel F ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!