Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter inom Transport­styrelsens luftfartsområdet.

Definitioner och förkortningar

I dessa föreskrifter avses med

A1 en av tre underkategorier för drift av drönare i den
öppna kategorin enligt villkoren i UAS.OPEN.020 i
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947
av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för
drift av obemannade luftfartyg
A2 en av tre underkategorier för drift av drönare i den
öppna kategorin enligt villkoren i UAS.OPEN.030 i
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947
A3

en av tre underkategorier för drift av drönare i den
öppna kategorin enligt villkoren i UAS.OPEN.040 i
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947

amatörbyggda luftfartyg

a) ny byggnad av lätt luftfartyg

b) iståndsättning av amatörbyggt luftfartyg

c) modifiering av amatörbyggt luftfartyg

d) iståndsättning med omfattande arbetsinsats av annat, äldre lätt luftfartyg

e) ombyggnad med omfattande arbetsinsats av annat, lätt luftfartyg 
AEMC (Aeromedical Centre) flygmedicinskt centrum 
AME (Authorised Medical Examiner) flygläkare 
AOC (Air Operator Certificate) drifttillstånd 
ARC (Airworthiness Review Certificate) granskningsbevis avseende luftvärdighet 
ATG (Automatic Test Guide) dokument som simulatortill­verkare använder för att visa att simulatorn är till­räckligt lik det luftfartyg den simulerar och upp­fyller det regelverk enligt vilket den ska kvalificeras
ATO (Approved Training Organization) flygskola
ATPL (Airline Transport Pilot Licence) trafikflygar­certi­fikat enligt kapitel F i bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011
avancerad flygning med ett luftfartyg avsiktligt utföra manövrer, som innebär en plötslig förändring av dess läge eller ett onormalt läge eller en onormal förändring av hastig­heten; manövrer med sidlutning som understiger 60° eller med längdlutning som understiger 30° anses inte vara avancerad flygning 
ballong luftfartyg som är lättare än luft och som saknar framdrivningsanordning
behörighet anteckning i ett certifikat som fastställer speciella villkor, befogenheter eller begränsningar för certifikatet
behörighetsbevis av luftfartsmyndighet utfärdat godkännande att utöva viss tjänst
bruksflyg verksamhet med luftfartyg där luftfartyget används för särskilda uppgifter som till exempel jordbruks­flyg, fotoflyg, övervakningsflyg, patrulltjänst, flyg­räddningstjänst, mätningsflyg, inspektionsflyg, bog­serflyg, målgång och reklamflyg
CPL (Commercial Pilot Licence) trafikflygarcertifikat enligt kapitel D i bilaga I till förordning (EU) nr 1178/2011
CRI (Class Rating Instructor) klassinstruktör
drönare obemannat luftfartyg
drönaroperatör varje juridisk eller fysisk person som använder eller
avser att använda ett eller flera obemannade luftfartygssystem och utrustning för att kontrollera
sådana på distans
CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation) organisation ansvarig för den fortsatta luftvärdig­heten 
EASA-luftfartyg luftfartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet och om upphävande av rådets direktiv 91/670 EEG, förordning nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG.  
EDD (Explosive Detection Dog) sprängämneshund
EDD-företag organisation som bedriver verksamhet med sprängämneshundar inom luftfartsskyddet
EDD-team sprängämneshund och hundförare som tillsammans är utbildade och certifierade i enlighet med gällande EU-förordningskrav
EIR (Enroute Instrument Rating) instrumentbehörighet på  sträcka
ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Perfor­mance Standards) långdistansflygning med två­motoriga flygplan; flygverksamhet som bedrivs på sträckor där flygplanet i någon punkt längs färd­vägen kommer att vara mer avlägset från en använd­bar flygplats (adequate aerodrome), än vad som mot­svarar 60 minuters flygning i vindstilla och med en marschfart som kan bibehållas med en motor ur funktion
F/EL (Flight Engineer) flygmekaniker
FB (Free Balloon)fri varmluftsballong och varmlufts­skepp
FFS

(Full Flight Simulator) flygutbildningshjälpmedel, återgivning i fullstorlek av cockpit av viss typ eller visst fabrikat, viss modell och serie av luftfartyg, inklusive sammankoppling av all utrustning och alla datorprogram som krävs för att återge luftfartyget under mark- och i flygverksamhet, ett visuellt system som ger utblick från cockpit samt ett rörelsesystem som simulerar de krafter som uppstår vid flygning

FI (Flight Instructor)flyginstruktör
fjärrpilot en fysisk person som ansvarar för att på ett säkert sätt
genomföra flygningen av en drönare genom att
använda dess styrorgan, antingen manuellt eller, när
drönaren flyger automatiskt, genom att följa dess kurs
och när som helst kunna ingripa och ändra denna
FNPT (Flight and Navigation Procedures Trainer) utbildningshjälpmedel som återger ett luftfartygs förarutrymme eller cockpitmiljön, inklusive sammankoppling av utrustning och datorprogram som krävs för att återge en typ eller klass av luftfartyg i flygverksamhet i en sådan omfattning som systemen verkar fungera i ett luftfartyg 
FTD (Flight Training Device)flygutbildningshjälpmedel, återgivning i fullstorlek av instrument, utrustning, paneler och manöverorgan för en viss typ av luftfartyg i ett öppet cockpitområde eller i en sluten luftfartygscockpit, inklusive sammankoppling av all utrustning och alla datorprogram som krävs för att återge luftfartyget under mark- och flygför­hållanden i den omfattning som systemen är installerade i anordningen. Här krävs det varken ett rörelsesystem som simulerar de krafter som uppstår vid flygning eller ett visuellt system, frånsett för FTD(H) nivå 2 och 3, där visuella system måste ingå
geografisk UAS-zon en del av luftrummet som inrättats av den behöriga
myndigheten för att underlätta, begränsa eller utesluta
drift av obemannade luftfartygssystem i syfte att ta itu
med de risker för säkerhet, personlig integritet, skydd
av personuppgifter, luftfartsskydd eller miljö som
följer av drift av obemannade luftfartygssystem
godkänd flygplats sammanfattande benämning för civila och militära flygplatser som godkänts för civil kommersiell flyg­trafik 
helikopterflygplats på land, vatten eller byggnad angivet område (med byggnader, anläggningar och utrustning), som helt eller delvis är avsett för en helikopters landning, start och rörelser i övrigt 
HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) ambulans­flygning 
IFR (Instrument Flight Rules) instrumentflygregler, regler och procedurer som ska följas när ett luftfartyg huvudsakligen flygs med hjälp av instrument för att möjliggöra kontroll av luftfartygets attityd, navi­gering och separation till hinder, terräng samt i viss utsträckning andra luftfartyg 
IR  (instrument rating) instrumentbehörighet 
känd avsändare

(known consignor) en avsändare som är godkänd av Transportstyrelsen eller av ansvarig myndighet i en medlemsstat och vars frakt kan fraktas både ombord på ett passagerarluftfartyg och ett fraktluftfartyg

LAPL

(Light Aircraft Pilot Licence) flygcertifikat för lätta flygplan, flygcertifikat för fritidsflygning enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 216/2008

LUC

(Light Unmanned Aircraft Certificate) Ett tillstånd
som utfärdas till en drönaroperatör av en behörig
myndighet som innebär att LUC-innehavaren har
befogenhet att bemyndiga sin egen drift utan att
behöva lämna en operativ deklaration eller ansöka om
ett operativt tillstånd

MCCI  (Multi Crew Cooperation Instructor) instruktör för samarbete i flerpilotsbesättning 
MPL (Multi-Crew Pilot Licence) flerpilotscertifikat 
MTOM (Maximum Take-Off Mass) maximal startmassa 
PDA (Pilot Display Authorization) tillstånd till flygning under 300 fots höjd i samband med flyguppvisning
PPL  (Private Pilot Licence) privatflygarcertifikat 
QTG (Qualification Test Guide) dokument som är utfor­mat för att visa att en flygsimulators prestanda och manöveregenskaper överensstämmer med luftfar­tygets begränsningar och att den uppfyller det regel­verk den ska kvalificeras enligt
RF  (Registered Facilities) registrerad flygskola 
rörelse luftfartygs start och landning på flygplats
SAR (Search and Rescue), flygräddningstjänst, verksam­het med uppgift att efterforska och lokalisera saknat luftfartyg samt undsätta nödställda i Vänern, Vättern, Mälaren och till havs 
SFI (Syntethic Flight Instructor) instruktör för syntetisk flygträning 
specifik kategori en kategori för drift av obemannade luftfartygssystem
som definieras i artikel 5 i genomförandeförordning
(EU) 2019/947
standardscenario en typ av drift av obemannade luftfartygssystem i den
specifika kategorin för vilken den behöriga myndigheten kan förlita sig på deklarationer där operatörer
förklarar att de kommer att tillämpa i förväg definierade
kompenserande åtgärder
STI (Synthetic Training Instructor) instruktör för syntetisk flygträning 
TRI (Type Rating Instructor) instruktör för typutbildning på flerpilotsflygplan 
validering medgivande för innehavaren att tjänstgöra på ett svenskregistrerat luftfartyg, i flygkontrolltjänst eller i AFIS-tjänst med stöd av ett utländskt certifikat eller behörighetsbevis 
Wet Lease-in

Inhyrning med besättning

VFR (Visual Flight Rules) visuellflygregler. 
öppen kategori en kategori för drift av obemannade luftfartygssystem
som definieras i artikel 4 i genomförandeförordning
(EU) 2019/947

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!