Övriga godkännanden

För tillståndsprövning för utbildningsorganisationer enligt kommissionens förordning (EU) nr 2015/340 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygledarcertifikat samt andra certifikat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 805/2011 samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:77) om behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:78) om utbildning av viss personal för flygtrafikledningstjänst ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För tillståndsprövning för leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster enligt kommissionens förordning (EU) 2017/373 av den 1 mars 2017 om gemensamma krav för leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och övriga nätverksfunktioner för flygledningstjänst, om tillsyn över dessa leverantörer samt om upphävande av förordning (EG) nr 482/2008, genomförandeförordningarna (EU) nr 1034/2011, (EU) nr 1035/2011 och (EU) 2016/1377 och ändring av förordning (EU) nr 677/2011 samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:136) om särskilda krav för leverantörer av flygledningstjänst och flygtrafiktjänster, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:18) om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster), Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:126) om flygtrafikledningstjänst (ATS), Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:96) om flygvädertjänst, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:50) för flygbriefingtjänst, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:82) om utnämning av leverantörer av flygtrafikledningstjänst (ATS) och delegering av flygtrafikledningstjänsttjänst (ATS) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För tillståndsprövning avseende beslut om en anmälan om förändring till det funktionella systemet för leverantörer av flygledningstjänst/flyg-trafiktjänster ska granskas eller inte enligt kommissionens förordning (EU) 2017/373 av den 1 mars 2017 om gemensamma krav för leverantörer av flygledningstjänst/flygtrafiktjänster och övriga nätverksfunktioner för flygledningstjänst ska en avgift tas ut med 2 200 kronor. Vid beslut om granskning av anmälan om förändring i det funktionella systemet gäller 4 § i denna föreskrift.

För tillståndsprövning enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:1) om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Avgifter för godkännande av anrops­signaler och platsindikatorer samt raketuppskjutning tas ut med ett belopp som framgår av följande tabell.

  Avgift i kr 
Godkännande av anropssignal eller platsindikator Löpande avgift enligt 2 kap. 7 §
Godkännande av raketuppskjutning 3 600
Godkännande att släppa upp fler än 50 svävande lyktor vid ett tillfälle eller att släppa upp en eller flera stora svävande lyktor (där lyktans höjd är 100 cm eller mer) 4 600

Flygtrafiktjänstorganisationer har möjlighet att, genom tillämpning av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:153) om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst, kostnadsfördela avgifterna i detta kapitel mellan undervägs- och terminalavgiftszon.

Tillstånd att flyga i restriktionsområde

För prövning av ansökan om tillstånd att flyga i restriktionsområde som upprättats i enlighet med luftfartsförordningen (2010:770) ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!