Farligt gods

Ansökningsavgifter för ärenden som rör transport av farligt gods eller krigsmateriel tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Med farligt gods avses sådant gods som omfattas av lag (2006:263) om transport av farligt gods.

För utfärdande och ändring av tillstånd för postoperatörer att introducera
farligt gods i flygfrakt i enlighet med ICAO Technical Instructions ska en
löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För tillsyn av postoperatör med tillstånd att introducera farligt gods i flygfrakt i enlighet med ICAO Technical Instructions ska en årsavgift på 49 000 kr tas ut

Ärende Avgift i kr per tillfälle
Tillstånd/Transportgodkännanden 7 000 
Tillstånd som inte rör överflygningar eller start och landning. 12 000 
Handläggning av ärenden som leder till tillstånd eller undantag för transport av förbjudet farligt gods eller krigsmateriel vid överflygning eller start och landning.  14 400 
Övrig handläggning timdebiteras i enlighet med Avgifter för tillståndsprövning.  

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!