Dödande av förkommen handling (inteckningshandling eller inteckning)

Om en inteckningshandling kommer bort kan den som förlorat handlingen inte längre göra sin rätt gällande. För att komma tillrätta med detta finns regler i lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling (DL).

Syftet med ett dödningsförfarande är att den som har förlorat en handling, där innehavet är en förutsättning för utövande av en rättighet, inte ska förlora möjligheten att göra sin rätt gällande.  Denne kan då göra sin rätt gällande utan att handlingen behöver visas upp (11 § DL). Vidare kan en ny handling med motsvarande innehåll utfärdas istället för den handling som förkommit (13 § DL) och en inteckning (efter ansökan till inskrivningsmyndigheten), dödas utan att inteckningshandlingen visas upp (20 § DL).

Skillnaden mellan dödande av inteckningshandling och dödande av inteckning

  • Dödande av inteckningshandling innebär att endast själva handlingen (pappret) dödas men att inteckningen står kvar (3 §).
  • Dödande av inteckningen innebär däremot att både inteckningshandlingen (pappret) och inteckningen dödas (20 §).

Båda tillvägagångssätten bygger på att Transportstyrelsen utfärdar ett föreläggande där den som kan lämna upplysningar om den förkomna handlingen underrättas om att den är förkommen och på så sätt ges en möjlighet att höra av sig. Föreläggandet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och, om ingen hör av sig, kan dödande ske en viss tid därefter.

Dödande av förkommen handling enligt 3 §

Dödande av förkommen handling enligt 3 § innebär att endast handlingen dödas men att inteckningen i luftfartyget finns kvar.

  • Endast den som förlorat handlingen har rätt att ansöka om att få handlingen dödad.
  • Sökanden ska göra sannolikt att han/hon haft handlingen och att den förstörts eller kommit bort.
  • Om den som förlorat handlingen har avlidit kan dödsboet ansöka om dödande under förutsättning att dödsbodelägarna intygar att den avlidne hade handlingen och att den inte pantförskrivits.
  • Förfarandet tar 1-2 år.

När beslutet vunnit laga kraft kan ägaren till luftfartyget eller den som förlorat handlingen ansöka hos Transportstyrelsen om att en ny handling utfärdas istället för den som dödats.

Dödande av inteckning enligt 20 §

Dödande av inteckning enligt 20 § innebär att inteckningen får dödas utan att inteckningshandlingen visas upp.

  • Ansökan ska göras av ägaren till luftfartyget. En förutsättning är att inget får ha hänt med inteckningen i inskrivningsregistret de senaste 10 åren.
  • Ett dödsbo kan ansöka om dödande av inteckning och måste då företrädas av dödsbodelägarna med underskrift av samtliga.
  • Förfarandet tar minst 6 månader.

När beslutet vunnit laga kraft ska ägaren till luftfartyget ansöka om dödande av inteckningen hos inskrivningsmyndigheten för luftfartyg på Transportstyrelsen.

Ägaren kan också ansöka om en ny inteckning i luftfartyget och begära att få tillgodoräkna sig stämpelskatten.

Avgifter

Transportstyrelsen tar ut en ansökningsavgift för ärenden enligt DL. Ansökningsavgiften ska sättas in på Bankgiro 5191-6401 innan ansökan sänds in. Märk betalningen "SE-XXX, dödning".

Här hittar du aktuell avgift.

Kontakt

Christer Larsson
Magdalena Forssén
Fredrik Wallin
Kevin Wedin

Telefon 0771-503 503
Fax 011-18 98 35
E-post im@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!