Säkerheten ombord

Ombord på planet har kabinbesättningen ansvaret för säkerheten i kabinen. Att sköta serveringen kommer alltid i andra hand. Kabinpersonalen har en gedigen säkerhetsutbildning och tränas årligen i flygsäkerhet.

Antalet anställda i kabinen varierar med flygplanstyp och flygning och baseras också på antalet passagerare och den tid det tar att öppna nödutgångar och evakuera alla personer ombord.

Det är viktigt att du som passagerare lyssnar uppmärksamt på den säkerhetsgenomgång som kabinpersonalen håller inför flygningen.

Välutbildade piloter

Piloterna som flyger är välutbildade. De genomgår regelbundna kontroller och träningsflyger både med flygplan och simulator.

Det finns särskilda språkkrav på piloterna. Det innebär att alla piloter och flygledare måste godkännas på särskilda språktester i de språk som de använder i tjänsten.

Turbulens är inte farligt, men kan innebära obehag

Turbulens uppstår när moln bildas och luften rör sig vertikalt upp och ner med höga vindhastigheter. Turbulens är inte farligt för flygplanet eller dess struktur. Det som däremot kan hända är att du kan skada dig om du inte sitter fastspänd. Det är också viktigt att ha stuvat undan handbagaget på rätt sätt i skåpen ovanför sätena eller på golvet under sätet framför sig, så att inte lösa föremål kan orsaka skada.

Piloterna försöker i möjligaste mån undvika att flyga in i turbulens. I cockpit får man turbulensvarningar från meteorologer eller från andra flygplan. Från cockpit kan man också oftast se om man kan förvänta sig turbulens.

Ljud under flygningen

Förutom ut-och infällning av landningsställ och vingklaffar finns det tre stora källor till ljud vid flygning. Det är

  • motorerna
  • fartvinden
  • luftkonditioneringen.

Motorernas ljud varierar

Motorernas konstruktion och utformning beror på ålder och storlek. Motorer med en stor diameter på luftintagen har stora turbinhjul eller fläkthjul som ger ett dovt och mullrande ljud. Äldre motorer med en liten diameter ger ett vasst och visslande ljud. Motorernas placering, som kan vara på vingarna eller i stjärtpartiet, ger olika ljud i kabinen. Motorernas ljud varierar också med flyghöjden. Om man sitter på samma sittplats vid utresa och hemresa kan ljudet variera beroende på att flyghöjden varierar mellan de olika flygningarna.

Ljudet av vinden är olika starkt beroende på var i planet du sitter

När det gäller fartvind kan vindbrus och ljud som uppstår i ytterplåten höras väldigt mycket, beroende på var i flygplanet man sitter. Ljudet är som kraftigast vid fönsterplatserna långt fram i kabinen, i närheten av vingens infästning i flygkroppen och bakom vingen när vingklaffarna är utfällda. Motvinden är förhållandevis svag i jämförelse med flygplanets fart som ligger runt 1 000 km/tim, och den är knappt märkbar i ljudnivå.

Stora volymer luft i luftkonditioneringen orsakar ljud

För att trycksätta, ventilera och reglera temperaturen i kabinen används komprimerad luft från motorerna. Det är stora volymer luft som krävs och det uppstår ljud i luftkanalerna när den strömmar fram. Det är dessutom vanligt att det byggs in fläktar i luftkanalerna för att fördela luften i den långa flygkroppen. Fläktarna kan vara termostatstyrda och variera i varvtal under flygningen. Därför varierar också ljudnivån.

Internationella säkerhetsregler

Alla flygbolag ska uppfylla de internationella säkerhetsreglerna. Flygbolagen granskas av sina respektive luftfartsmyndigheter, men också vid särskilda stickprovskontroller, så kallade rampinspektioner. Om ett bolag inte uppfyller säkerhetskraven får det flygförbud.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!