Information till luftfartsbranschen

Ansvaret för omvärldsbevakning ligger hos varje enskild organisation. Transportstyrelsen lämnar här information gällande luftfartsområdet som vi bedömer vara viktig och av intresse, men hänvisar till respektive utgivare för komplett information. Via våra prenumerationsutskick kan man ta del av viss typ av information riktad till vald del av branschen.

Den samlade informationen nedan är sorterad efter publiceringsdatum.

Störningar i system för satellitnavigering har ökat

Då störningar i system för satellitnavigering har ökat de senaste månaderna har Transportstyrelsen gett ut ett AIC gällande ökad risk för GPS JAMMING/SPOOFING OCH SOLSTORM.

Publicerades 2023-04-13

EASA har givit ut Safety Information Bulletin (SIB) gällande störningar av GNSS signaler, vilka kan leda till nedgraderade system inom Europa

EASA har uppdaterat SIB No.: 2022-02 innehållande information gällande att förfalskad (spoofing) och/eller störd (jamming) satellitsignal (GNSS) förekommer i olika delar av Europa. EASA lämnar i säkerhetbulletinen rekommendationer till nationella myndigheter, flygtrafiktjänstleverantörer samt flygoperatörer. Störningar av GNSS signaler kan även påverka sjöfarten.

Publicerades 2023-02-17

ICAO har gett ut EUR OPS bulletin 2021_001 gällande procedurer vid radiobortfall

ICAO har genom State Letter EUR/NAT 21-0347.TEC (HAS/HOI)  gett ut EUR OPS bulletin 2021_001 med rekommendationer om procedurer vid radiobortfall.

Publicerades 2021-12-17

EASA har lanserat databasen Environmental Portal

Transportstyrelsen är den behöriga myndigheten i Sverige för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 598/2014 av den 16 april 2014 om fastställande av regler och förfaranden med avseende på införande av bullerrelaterade driftsrestriktioner på unionens flygplatser inom en välavvägd strategi och om upphävande av direktiv 2002/30/EG.

Publicerades 2021-12-17