Starta flygbolag

Att starta ett nytt flygföretag för att bedriva förvärvsmässig luftfart.

Den här informationen är till för att ge en kortfattad och översiktlig uppfattning om de krav som gäller för att få starta ett nytt flygföretag. För detaljerad information hänvisas till respektive regelverk.

(Om den här informationen skulle avvika från det som framgår av regelverket, gäller regelverket)

Operativt drifttillstånd, AOC

Om företaget ska transportera passagerare och/eller gods med flygplan eller helikopter krävs ett drifttillstånd, AOC (Air Operator Certificate) i enlighet med Kommissionens Förordning (EU) Nr 965/2012, Air Operations (vanligen benämnd EASA-OPS).

Luftvärdighetsorganisation, CAMO

Det finns krav på egen luftvärdighetsorganisation, en CAMO, Continuing Airworthiness Management Organisation, i enlighet med Kommissionens Förordning (EU) Nr 1321/2014. Mer information finns på sidan Nytt CAMO-tillstånd.

Operativ Licens, OL

Företaget ska ansöka om operativ licens som reglerar utfärdandet av tillstånd för EG-lufttrafikföretag, deras rätt att utöva lufttrafik inom gemenskapen samt prissättningen av lufttrafik inom gemenskapen. Villkoren för denna återfinns i förordning (EG) Nr 1008/2008. Läs mer under Operativa licenser i menyn.

Luftfartsskydd/security

Krav på säkerhetsgodkännande regleras i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) och kravbilden bygger på av förordning (EG) Nr 300/2008 och förordning (EU) 2015/1998. Läs mer under Luftfartsskydd - security i menyn.

Luftfartyg

De luftfartyg som ska användas i lufttrafikföretaget ska vara godkända av EASA.

Besättningsmedlemmars behörigheter

För utbildning till certifikat och typbehörigheter gäller bestämmelserna i Kommissionens Förordning (EU) nr 1178/2011, Air Crew, Part-FCL (Flight Crew Licensing). Initial säkerhetsutbildning och utfärdande av attestations för kabinbesättningspersonal regleras genom Kommissionens Förordning (EU) Nr 1178/2011, Air Crew, Part-CC.

Operativt drifttillstånd

Bruksflyg med flygplan regleras av nationella bestämmelser i LFS 2007:47 och bruksflyg med helikopter av LFS 2007:49. Detta är grundbestämmelserna; fler nationella föreskrifter kan vara aktuella beroende på verksamhetens art.

Från och med 2017-04-21 regleras bruksflyg för både flygplan och helikopter av kommissionens förordning (EU) 965/2012 del SPO.

Bruksflyg som ska genomföras enligt del SPO ska deklareras. Här kan ni ladda ner blankett för att deklarera sin verksamhet.

Luftvärdighetsorganisation

Det finns krav på egen eller kontrakterad luftvärdighetsorganisation, en CAMO, Continuing Airworthiness Management Organisation, i enlighet med Kommissionens Förordning (EU) Nr 1321/2014. Mer information finns på sidan Nytt CAMO-tillstånd.

Besättningsmedlemmars behörigheter

För utbildning till certifikat och typbehörigheter gäller bestämmelserna i Kommissionens Förordning (EU) Nr 1178/2011, Air Crew, Part-FCL.

För drifttillstånd som omfattar transport av passagerare eller gods med varmluftsballong gäller LFS 2007:48, ändrad genom LFS 2008:17, Transportstyrelsens föreskrifter om kommersiell flygning med bemannad varmluftsballong. Operativ licens är inte ett krav.

Information kommer snart

Passagerar- och/eller godstrafik med flygplan eller helikopter (AOC)

Vad ansökan ska innehålla framgår av Förordning 965/2012, ORO.AOC.100:

  1. Sökandes officiella namn, affärsnamn, adress och postadress.
  2. En beskrivning av den avsedda verksamheten, inklusive vilka luftfartyg som ska brukas (typ och antal).
  3. En beskrivning av ledningssystemet, inklusive organisationsstrukturen.
  4. Verksamhetsansvarig chefs namn.
  5. Namnen på de personer som har utsetts enligt kraven i ORO.AOC.135a), samt deras kvalifikationer och erfarenhet.
  6. En kopia av drifthandboken som krävs enligt ORO.MLR.100.
  7. En förklaring om att all dokumentation som översänts till den behöriga myndigheten har kontrollerats av sökanden och befunnits uppfylla tillämpliga krav.

Sökanden ska för den behöriga myndigheten styrka att

  1. De uppfyller samtliga krav i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008, denna bilaga (Del-ORO), bilaga IV (Del-CAT) samt bilaga V (Del-SPA) till denna förordning och Annex I (Part 26) till förordning (EU) 2015/640.
  2. Samtliga luftfartyg som brukas har ett luftvärdighetsbevis i enlighet med förordning (EU) Nr 748/2012, eller är inhyrda (genom dry-lease) i enlighet med ORO.AOC.110(d).
  3. Deras organisation och ledning är lämpliga och rätt avpassade till verksamhetens storlek och omfattning.

Bruksflyg med flygplan

Kontakta Bernt Kolm via e-post bernt.kolm@transportstyrelsen.se eller telefon 0771-503 503.

Bruksflyg med helikopter

Kontakta Ola Sterner via e-post ola.sterner@transportstyrelsen.se eller telefon 0771-503 503.

Kommersiell flygning med varmluftsballong

Kontakta Bernt Kolm via e-post bernt.kolm@transportstyrelsen.se eller telefon 0771-503 503

AOC

Själva handläggningen av en ansökan om ett svenska AOC debiteras per nedlagd tid, dvs. bok och räkning; en ungefärlig kostnad uppskattas till 200.000 - 300.000 SEK beroende på komplexitet och också mycket beroende på hur komplett ansökan är. Om det är luftfartyg som ska importeras och ska in på svenskt register, tillkommer en avgift för detta.

Efter tillträde debiteras en årsavgift som är avhängig av hur tunga luftfartygen är.

Till exempel: AOC där tyngsta luftfartyg uppgår till 30 ton MTOM:

AOC årsavgift: 488 700 SEK
CAMO årsavgift: 206 100 SEK
Operativ licens årsavgift 37 000 SEK (högst 3 luftfartyg i tillståndet)

Bruksflyg

Handläggningen av ansökan om bruksflygtillstånd sker per bok och räkning och årsavgiften beror på antal luftfartyg och om det är verksamhet enligt VFR eller IFR.

Kommersiell flygning med varmluftsballong

Handläggning av ansökan om kommersiellt tillstånd för flygning med varmluftsballong sker per bok och räkning och årsavgiften beror på antal ballonger i verksamheten.

Vad ingår i årsavgiften?

Årsavgifterna inkluderar all tillsynsverksamhet av ett företag; vid ändring av tillstånd sker debitering per nedlagd tid.

I ett AOC-bolag genomförs med jämna intervall kontroller av att verksamheten drivs i enlighet med gällande förordningar och föreskrifter. Dessa kontroller innefattar intervjuer med ledningspersonal och anställda, granskning av dokumentation, stickprovskontroller inom verksamhetens olika avdelningar, granskning och revisioner av manualverken.

Mer utförlig information finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

AOC, CAMO och Operativ Licens

EASA Form 2 - ansökan om drifttillstånd eller förändring av tillstånd
EASA Form 4 - ansökan om ledningspersonal

Ansökan om operativ licens

 

Processen börjar med att Transportstyrelsen kallar till ett informationsmöte som innebär att sökande berättar om den tänkta verksamheten och vilka tidsramar man har tänkt sig. Transportstyrelsen informerar om vilka resurser som tillsätts från olika sektioner, hur arbetet från inkommen ansökan fram till tillträdeskontroll går till, vilka krav som gäller och vilka kostnader den/de sökande kan förvänta sig.

Transportstyrelsen gör en bedömning av tidsåtgång och denna kostnad debiteras i förskott och ska vara betald innan granskning påbörjas. Informationsmötet är kostnadsfritt.

Nästa steg är ett uppstartsmöte, där Transportstyrelsen kallar samtliga berörda i verksamhetens ledningsgrupp och de inspektörer och handläggare som kommer att vara delaktiga under granskningen. Vid uppstartsmötet kan även material i form av ansökningsblanketter med bilagda CV för ledningspersonalen och manualverk överlämnas till Transportstyrelsen. Ansökan ska inkomma senast 90 dagar innan planerad start av operationerna.

Inkommet material registreras och fördelas på respektive saksektion. Granskning påbörjas och löpande dialog förs med verksamheten.

Manualverket kan lämnas vid senare tillfälle, men senast 60 dagar innan planerad start av operationen.

När alla bitar är på plats; luftfartyg, ledningspersonal, lokaler, manualverk m.m., genomförs en tillträdeskontroll där Transportstyrelsen granskar lokaler och luftfartyg och, om bedömning så görs, medverkar vid en demonstrationsflygning.

Tillståndshandlingarna utfärdas och överlämnas och ekonomisk avstämning görs.

Mer information och svar på frågor om ansökningsförfarandet kan man få genom att kontakt följande:

AOC enligt EASA-OPS (flygplan):
Staffan Söderberg
e-post: staffan.soderberg@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

AOC enligt EASA-OPS (helikopter)
Ola Sterner
e-post: ola.sterner@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Bruksflyg med flygplan:
Bernt Kolm
e-post: bernt.kolm@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Bruksflyg med helikopter:
Ola Sterner
e-post: ola.sterner@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Kommersiella transporter med varmluftsballong:
Bernt Kolm
e-post: bernt.kolm@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Luftfartsskydd / Securitygodkännande:
Karin Melin
e-post: karin.melin@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503

Operativ licens:
Carina Petersson
e-post: carina.petersson@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503