Registeravgifter för järnvägsfordon

Riksdagen har beslutat att Transportstyrelsens verksamhet i huvudsak ska finansieras med avgifter. Registren för järnvägsfordon ingår i den verksamhet som ska finansieras med avgifter.

Nationella fordonsregistret

Alla som är innehavare till ett godkänt järnvägsfordon ska vara med och finansiera registret. Avgiften kommer att tas ut en gång per år. 

Avgiften för registerhållning finns på avgiftssidan.

Avgifter för registerhållning regleras enligt TSFS 2016:105.        

Kort information om registrering - avgifter

 1. Registrering gäller för järnvägsfordon som är godkända.
  Varje medlemsstat inom EU ska föra ett nationellt register över järnvägsfordon som är godkända på dess territorium. Registerskyldigheten följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen och är genomfört i svensk lagstiftning genom järnvägslagen (2004:519).
 2. Registrering av järnvägsfordon sker i samband med godkännande.
  I samband med det första godkännandet att ta ett fordon i bruk utfärdas ett fordonsnummer av Transportstyrelsen och registreras i det nationella fordonsregistret. Järnvägsfordon som enligt 4 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:116) är undantagna från kravet på godkännande omfattas inte av registreringsskyldighet.
 3. Registrerade järnvägsfordon debiteras registeravgift.
  För varje järnvägsfordon som registreras debiteras en fast årlig avgift. (7 kap. Registerhållning 1§ Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2016:105) om avgifter inom järnvägsområdet).
 4. Debitering sker under innehavande år.
  Fakturering sker i början av året för järnvägsfordon som är registrerade och i slutet av året för de järnvägsfordon som tillkommit under året. Avgift debiteras under innehavande år, inte i efterskott.
 5. Återbetalning av registeravgift sker inte.
  Registreringsavgift återbetalas inte vid till exempel avställning.
 6. För avställda järnvägsfordon debiteras inte någon avgift.
  Fordon som står uppställda för visning/lager eller står i väntan på renovering/ombyggnad med mera kan ställas av. Fordon som är avställda under ett helt kalenderår debiteras inte någon avgift.
 7. Järnvägsfordon som ställs på ska kontrolleras.
  När järnvägsfordon ställs på igen ska de förhållanden som ledde till avställningen kontrolleras. Om förändringar skett kan ett nytt godkännande komma att krävas.

Europeiska fordonsregistret

För varje järnvägsfordon som Transportstyrelsen registrerar i det europeiska registret över järnvägsfordon ska fordonsinnehavaren betala en registreringsavgift.

Fordonsinnehavare som under året betalat en årlig registerhållningsavgift för järnvägsfordon ska inte betala en registreringsavgift.

Avgiften för registrering finns på avgiftssidan.

Frågor

Frågor om fordonsregister och registeravgifter besvaras av sektion Teknik spårtrafik hos Väg och järnväg, telefonnummer till växeln 0771-503 503 eller via e-post: jarnvag@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!