Drönaroperatörer

Registering av drönaroperatörer Avgift
Ansökningsavgift för registrering av drönaroperatörer 145
Årlig registerhållningsavgift för drönaroperatörer 145

 

Tillståndsprövning av drönaroperatörer Avgift
Tillståndsprövning av operativa tillstånd enligt artikel 12 i
genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg.
Löpande avgift enligt 2 kap.7§.
Verifiering av mottagna deklarationer och tillhandahållande av
bekräftelse på mottagande och fullständighet enligt artikel 5.5 i
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947. 

Ansökningsavgift 1 500 kronor tas ut per deklaration.
Prövning av ansökan och utfärdande av bekräftelse vid gränsöverskridande drift enligt artikel 13.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947. Löpande avgift enligt 2 kap.7§.

 

Tillsyn av drönaroperatörer Årsavgift
Drönaroperatörer med operativt tillstånd enligt artikel 5.4 a) och artikel 12 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947. Grundavgift
5 100 kronor
Tilläggsavgift per operativt tillstånd på
1 700 kronor
Drönaroperatörer som deklarerat verksamhet
enligt artikel 5.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947
Grundavgift 
5 100 kronor
Tilläggsavgift per deklaration av standardscenario på 2 300 kronor
Drönaroperatörer med operativt tillstånd i form av LUC enligt artikel 5.5 b) och artikel 12 i kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2019/947
Årsavgift
54 000 kronor
 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!