Tillstånd enligt Del 145

För tillståndsprövning enligt bilaga II (Del-145) till kommissionens
förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter ska en grundavgift på 1 000 kr och en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För verkstäder med tillstånd enligt bilaga II (Del-145) ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell. Avgiften stiger med ökande antal behörigheter enligt tillägg IV i bilaga I (Del-M) till förordning (EU) nr 1321/2014. Behörigheterna A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 och D1 räknas som en behörighet vardera. Behörigheterna inom kategori C räknas som en behörighet oavsett antal C-behörigheter på tillståndet. Antalet behörighetskategorier framgår av tillståndshandlingen och avgiften beräknas efter det största antalet behörigheter, oavsett vilket antal bas- eller linjestationer som ingår i
tillståndet.

Avgift för extra verksamhetsort tas ut i de fall där verksamheten utövas på olika orter och detta medför att Transportstyrelsen behöver utföra flera tillsynsförrättningar. En särskild avgift tas ut för linjestationer.

  1
behörighet
2-4
behörigheter
5 eller flera
behörigheter
Grundläggande
avgift (kr)
55 100 73 200 163 100
Extra verksamhetsort (inte linjestation) (kr) 24 500 31 500 40 500
Per linjestation (kr) 7 500 7 500 7 500
Tredjelands-tillägg¹ 9 800 9 800 9 800

 

¹ Tillsyn av verkstäder med tillstånd enligt Del M 145 enligt avtal mellan EU/EASA och stater utanför EU.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!