Fortlöpande luftvärdighetsövervakning av EASA-luftfartyg och statsluftfartyg

 

Den avgift som tas ut för fortlöpande luftvärdighetsövervakning av luftfartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 samt statsluftfartyg som finns införda i det svenska luftfartygsregistret, utgörs av Transportstyrelsens kostnader för att uppfylla krav i

  1. kapitel A, kapitel B och kapitel C i avsnitt B i bilaga I (Del M) till kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter, och

  2. kapitel A, kapitel H, kapitel I och kapitel P i Avsnitt B i, i bilaga I (Del 21) i kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anord­ningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorgani­sationer.

Avgiften som tas ut (luftvärdighetsavgift) räknat per påbörjat kvartal har
samma löptid som det aktuella granskningsbeviset (ARC), alternativt
löptiden för flygtillståndet då det utfärdats ett sådant i enlighet med
21.A.701 a) 15 i kapitel P i avsnitt B i bilaga I (Del 21) till förordning (EU)
nr 748/2012. För statsluftfartyg som är införda i det svenska luftfartygsregistret är löptiden densamma som för den tillämpliga luftvärdighetshandlingen. För luftfartyg med gällande granskningsbevis som överförs från ett annat EU-land och där bevisets giltighetsperiod underskrider ett år, ska avgiften tas ut som en årsavgift i enlighet med den återstående giltighetstiden, räknat per påbörjat kvartal.

Den som är registrerad ägare eller operatör för luftfartyget vid utfärdandet, eller förlängning, av ARC är skyldig att betala avgiften. Avgiften återbetalas inte vid export eller försäljning av luftfartyget.

I avgiften för den första luftvärdighetshandlingen ingår de journaler som krävs.

Avgifter tas ut enligt följande tabell.

Avgiftsgrupp Vikt (MTOM) Årsavgift luftvärdighet i kr
(luftvärdighetsavgift)
Grupp I Segelflyg och ballong 1 300
Grupp II 0–2,73 ton 4 300
Grupp III 2,74–5,70 ton  15 500
Grupp IV 5,71–10 ton  43 700
Grupp V Över 10 ton 77 000

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!