Fortlöpande luftvärdighetsövervakning av EASA-luftfartyg och statsluftfartyg

 

Den avgift som tas ut för fortlöpande luftvärdighetsövervakning av luftfartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91 samt statsluftfartyg som finns införda i det svenska luftfartygsregistret, utgörs av Transportstyrelsens kostnader för att uppfylla krav i

  1. kapitel A, kapitel B och kapitel C i avsnitt B i bilaga I (Del M) till kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014 av den 26 november 2014 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och anordningar och om godkännande av organisationer och personal som arbetar med dessa arbetsuppgifter, och

  2. kapitel A, kapitel H, kapitel I och kapitel P i Avsnitt B i, i bilaga I (Del 21) i kommissionens förordning (EU) nr 748/2012 av den 3 augusti 2012 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för luftvärdighets- och miljöcertifiering av luftfartyg och tillhörande produkter, delar och anord­ningar samt för certifiering av konstruktions- och tillverkningsorgani­sationer.

Debitering sker i form av en årsavgift (luftvärdighetsavgift) med samma löptid som det aktuella granskningsbeviset (ARC), alternativt löptiden för flygtillståndet då det utfärdats ett sådant i enlighet med 21.A.701 a) 15. i kapitel P. För statsluftfartyg som är införda i det svenska luftfartygsregistret är löptiden densamma som för den tillämpliga luftvärdighetshandlingen. För luftfartyg med gällande granskningsbevis som överförs från ett annat EU-land och där bevisets giltighetsperiod underskrider ett år, debiteras en årsavgift i enlighet med den återstående giltighetstiden.

Avgifter tas ut enligt följande tabell.

AvgiftsgruppVikt (MTOM)Årsavgift luftvärdighet i kr
(luftvärdighetsavgift)
Grupp I Segelflyg och ballong 1 000
Grupp II 0–2,73 ton 3 200
Grupp III 2,74–5,70 ton  11 500
Grupp IV 5,71–10 ton  32 300
Grupp V Över 10 ton 57 000

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information