Luftfartygsregistret

Avgifter för registrering m.m. tas ut med de belopp som framgår av följande tabell. Vid en äganderättsändring är den nya ägaren till luftfartyget betalningsansvarig för äganderättsändringen.

Produkt eller tjänst vid luftfartygsregistretAvgift i kr
Slutlig registrering inklusive interimistisk registrering 8 000
Slutlig registrering 7 000
Äganderättsändring 5 000
Innehavarändring 5 000
Avregistrering           5 000
Dubblett av nationalitets- och registreringsbevis            2 000
Registrering av IDERA-fullmakt 2 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!