Inskrivningsregistret

Avgifter för inskrivning m.m. tas ut med de belopp som framgår av följande tabell.

Produkt vid inskrivningsregistretAvgift per handling
Bevis om inskrivning av förvärv av luftfartyg eller andel i sådan egendom 8 000 kr 
Bevis om inskrivning av nyttjanderätt till luftfartyg 8 000 kr 
Bevis om inteckning i luftfartyg    8 000 kr 
Särskilt bevis om reservdelar 8 000 kr 
Bevis om beslut om avskrivning av inteckning 8 000 kr 
Bevis om anteckning om innehav av inteckning, för varje inteckning 8 000 kr 
Bevis om beslut i annat inskrivningsärende 8 000 kr 
Registerutdrag  1 400 kr 
Intyg om att ett visst luftfartyg inte finns upptaget i inskrivningsregistret 1 400 kr 

Dödande av förkommen handling

För ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling tas en ansökningsavgift ut enligt nedan. Avgiften ska betalas av den som ansöker.

Typ av avgiftAvgift
Dödande av förkommen handling 5 500 kr

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information