Inskrivningsregistret

Avgifter för inskrivning m.m. tas ut med de belopp som framgår av följande tabell.

Produkt vid inskrivningsregistretAvgift per handling
Bevis om inskrivning av förvärv av luftfartyg eller andel i sådan egendom 10 000 kr 
Bevis om inskrivning av nyttjanderätt till luftfartyg 10 000 kr 
Bevis om inteckning i luftfartyg    10 000 kr 
Särskilt bevis om reservdelar 10 000 kr 
Bevis om beslut om avskrivning av inteckning 10 000 kr 
Bevis om anteckning om innehav av inteckning, för varje inteckning 10 000 kr 
Bevis om beslut i annat inskrivningsärende 10 000 kr 
Registerutdrag  1 500 kr 
Intyg om att ett visst luftfartyg inte finns upptaget i inskrivningsregistret 1 500 kr 

Dödande av förkommen handling

För ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling tas en ansökningsavgift ut enligt nedan. Avgiften ska betalas av den som ansöker.

Typ av avgiftAvgift
Dödande av förkommen handling 6 000 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!