Övriga godkännanden

För tillståndsprövning för utbildningsorganisationer enligt kommissionens förordning (EU) nr 2015/340 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygledarcertifikat samt andra certifikat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 805/2011 samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:77) om behörighetsbevis för AFIS-personal och AFIS-elev och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:78) om utbildning av viss personal för flygtrafikledningstjänst ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För tillståndsprövning för leverantörer av flygtrafiktjänst enligt kommissionens förordning (EU) nr 1035/2011 om gemensamma krav för tillhandahållande av flygtrafiktjänster och om ändring av förordningarna (EG) nr 482/2008 och (EU) nr 691/2010 samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:18) om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster), Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:34) om flygtrafikledningstjänst (ATS) och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:72) om utnämning av leverantörer av flygtrafikledningstjänst (ATS) ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För tillståndsprövning enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:1) om användning och utformning av luftrum och flygprocedurer ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Avgifter för godkännande av anrops­signaler och platsindikatorer samt raketuppskjutning tas ut med ett belopp som framgår av följande tabell.

 Avgift i kr 
Godkännande av anropssignal eller platsindikator 10 000
Godkännande av raketuppskjutning 1 400

Flygtrafiktjänstorganisationer har möjlighet att, genom tillämpning av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:153) om hantering av avgifter för flygtrafiktjänst, kostnadsfördela avgifterna i detta kapitel mellan undervägs- och terminalavgiftszon.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!