Avgifter luftfart

Här kan du läsa mer om avgifter inom luftfart.

Mest besökta avgifterna

Vi tar inte längre ut någon myndighetsavgift

Från den 1 maj 2018 har myndighetsavgiften inom luftfarten tagits bort. Verksamheter som tidigare finansierats via myndighetsavgiften, finansieras därmed i stället med skattemedel, precis som inom övriga trafikslag.

Nya avgifter från den 1 januari 2019

De personliga tillstånden inom luftfartsområdet omfattar främst olika former av personliga certifikat, behörigheter samt medicinska intyg för piloter, certifikat för underhållspersonal eller annan verksamhet. Den 1 januari sänker vi en stor del av dessa avgifter.

Vi inför även ett begränsat tillstånd för farligt gods för helikopteroperatörer. Det här innebär sänkta avgifter för helikopteroperatörer, som nu kommer att kunna ansöka om vissa delar, vilket gör ansökan enklare och avgiften lägre.

Vi sänker också årsavgifter för tillsyn över leverantörer av flygtrafiktjänster, eftersom intäkterna överstiger våra kostnader för tillsynen.

De företag som skickar flygfrakt och som omfattas av föreskrifter för luftfartsskydd måste vara certifierade av Transportstyrelsen. Vi inför nu en särskild avgiftskategori för företag som hanterar tredjepartslogistik (eftersom de kräver mindre tillsyn än en fraktterminal).

Vi har justerat våra bestämmelser för luftvärdighet så att reglerna på ett bättre sätt än tidigare liknar de regler för luftfartyg som gäller inom EU. De nya reglerna gör det möjligt för fristående organisationer att utfärda tillstånd och utöva tillsyn. Vi inför nya avgifter för tillstånd och tillsyn kopplat till detta.

Vi tar ut en tilläggsavgift på 1 000 kronor för varje auktoriserad verksamhetsform inom bruksflyg, men från och med 2019 tar vi som mest ut 20 000 kr per företag. Även den som har fler än 20 verksamhetsformer betalar alltså 20 000 kronor
I vår remiss ingick också ett förslag om avgiftsbefrielse för kulturhistoriska luftfartyg. Vi kommer tyvärr att behöva skjuta på införandet. Vi har sett över möjligheterna till avgiftsbefrielse från vissa avgifter för kulturhistoriska luftfartyg. För att det ska vara möjligt att avgöra vilka luftfartyg som ska befrias, behöver vi slå fast en definition av vad vi menar med kulturhistoriska luftfartyg samt vilka kriterier som ska vara uppfyllda, för att man inte ska behöva betala avgifterna. Det innebär ett juridiskt arbete som visat sig mer komplicerat än förväntat

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter (ändrad genom 2018:88 och 2018:97).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Relaterad information

Kontakta oss om avgifter

Om du har frågor om avgifter eller vill komma i kontakt med oss i ett ärende om avgifter, ska du i huvudsak använda följande mejladress: luftfartsavgifter@transportstyrelsen.se.

Men...

Har du frågor om GAS- eller myndighetsavgiften använder du istället den här adressen: Customer@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om certifikatsavgifter inom luftfarten använder du den här adressen: luft.certifikat@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om teoriavgifter och kontrollantavgifter inom luftfarten använder du flygutbildning@transportstyrelsen.se.