Intressenter

Trafikföreskrifter och de särskilda trafikregler som de innehåller rör flera olika verksamheter och intressenter.

Beslutsmyndigheterna, det vill säga de som utfärdar föreskrifterna, har som uppgift att med hjälp av trafikföreskrifter reglera trafiken där så behövs. Det gör de utifrån en rad olika aspekter, till exempel trafiksäkerhet, framkomlighet och miljöhänsyn.

Trafikanterna är den grupp som trafikföreskrifterna främst riktar sig till. Som trafikant ska man kunna förutsätta att de särskilda trafikregler, som olika vägmärken speglar, har kommit till på ett rättsligt korrekt sätt och därmed gäller. I fall där trafikanten blir rapporterad för en trafikförseelse ska det finnas korrekt beslutade trafikföreskrifter för de rättsvårdande myndigheterna att hänvisa till.

Polisen övervakar att trafikföreskrifterna efterföljs. För parkeringsbestämmelser som meddelats genom lokala trafikföreskrifter sker övervakningen ofta av särskilda parkeringsvakter.

Domstolar och rättsväsende är beroende av trafikföreskrifter i sin rättstillämpning.

En rad verksamheter utöver ovan nämnda har intressen i trafikföreskrifter för användning i IT-stöd. Några exempel på sådana IT-stöd är

  • trafikplanering
  • vägutformning
  • trafiksäkerhetsarbete
  • transportplanering, trafikstyrning, fordonsnavigering
  • information om parkeringsbestämmelser.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!