Hastigheter

Här finns vägledande beslut i ärenden om hastighetsbegränsning, där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas.

Förändringar av hastighetsgränsen meddelas genom föreskrifter av kommuner eller länsstyrelser. Den vanligaste formen av föreskrifter är lokala trafikföreskrifter.

Väg 882 Bergs bygdegård

Hastighetsbegränsning utom tättbebyggt område i anslutning till förskola.

Publicerades 2016-06-09

Hastighetsbegränsning inom områden m.m. i Lomma kommun

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och upphäver Lomma kommuns beslut om föreskrifter och lokala trafikföreskrifter om hastighet

Publicerades 2016-05-26

Burgsvik och Hemse, Gotlands län

Transportstyrelsen upphäver Länsstyrelsen i Gotlands län beslut i de överklagade delarna och fastställer kommunens beslut.

Publicerades 2012-05-25

Väg 568 i Tunbyn, Sundsvall

Transportstyrelsen avslår överklagandet.

Publicerades 2011-12-16

Oxenstiernsgatan, Stockholm

Regeringen har i trafikförordningen föreskrivit att lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet får meddelas om det är motiverat med hänsyn till trafiksäkerhet, framkomlighet eller miljö.

Publicerades 2011-11-15