Snabbladdningsstolpar i Göteborg

2012-06-28

Ett företag begär vägvisning till snabbladdningsstolpar för elbilar på företagets kundparkering i Göteborg. Företaget ligger vid namngiven gata. Enligt Transportstyrelsens uppfattning är det inte sällsynt med laddplatser i Göteborg. 

Beteckning: TSV 2012-2252

Beslutsdatum: 2012-06-28

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen avslår överklagandet.

Redogörelse för ärendet

Norra Älvstrandens Stormarknad AB har överklagat Länsstyrelsens i Västra Götalands län be­slut den 25 april 2012 med diarie­nummer 258-36086-2011 (bilaga) att avslå företagets begäran om uppsättande av lokaliseringsmärke för vägvisning till laddplats för elbilar på ICA Kvantum Sannegårdens par­keringsplats utmed väg E6.20, Ivarsbergsmotet och E6.21, Eriksbergsmotet i Göteborgs kommun.

Till stöd för överklagandet anför företaget bland annat att

  • Beslutet är inkonsekvent då Trafikverket tidigare har tillstyrkt lik­nande lösningar på andra orter.
  • Beslutet går stick i stäv mot de ambitioner vi har i vårt samhälle – ge­nerellt sett – vad gäller miljön. I en framtid då det finns laddstol­par överallt där det finns ett affärscentrum kommer det naturligtvis inte att behövas några skyltar som visar vägen. Men, i ett läge där elbilarna ännu är relativt få och laddstationerna sällsynta, är det vik­tigt att de föregångare bland bilisterna som valt en elbillösning pre­mieras och motiveras genom tydlig skyltning.
  • Den investering företaget gjort i fem laddstolpar är ingen marknadsfö­ringssatsning, det är till 100 procent en miljösatsning. Ni har inget behov av att er logotype ska finnas på skylten som visar vägen till laddstolparna, ni vill enbart att elbilsägarna ska hitta till laddstolparna.
  • Genom att godkänna en skylt som visar vägen visar vi att vi har en gemensam ambition att göra något åt miljöproblemen. Ni anser att vi har ett gemensamt ansvar att förbättra trafiksäkerheten, förbättra miljön och förbättra tillgängligheten.  

Skäl för beslut

Syftet med vägvisning är enligt 1 kapitlet 3 § vägmärkesförordningen (2007:90) att ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik.

Närmare bestämmelser om uppsättning av lokaliserings­märken för vägvis­ning finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar. I 8 kapitlet 5 § anges att lokaliseringsmärke för vägvis­ning till inrättningar eller anläggningar får endast sättas upp från närmaste allmänna väg om inte annat anges för respektive märke. Om det finns skäl för det får märkena sättas upp tidigare längs mindre trafikerade allmänna vägar.

Vad gäller inrättningar och anläggningar måste det förutsättas att trafikanten själv gjort vissa förberedelser för att hitta dit, exempelvis genom att ta reda på var den inrättningen eller anläggningen som han eller hon ämnar besöka är belägen. Det måste också anses rimligt att en vägbeskrivning lämnas till förväntade besökare i exempelvis annonsering för inrättningen eller anlägg­ningen. En sådan vägbeskrivning kan skapas med utgångspunkt från befint­lig geografisk vägvisning eller namngivna gator.

I 6 § anges bland annat att lokaliseringsmärke för vägvisning till inrättningar eller anläggningar bör inte sättas upp för vägvisning till inrättning eller an­läggning vid namngiven gata inom tätort, inom industriområde, handelsom­råde eller liknande som är namngivet och vägvisat. Av handlingarna i ären­det framgår att företaget ligger vid Vintergatan 4 i Göteborg. Vägvis­ning finns mot Eriksberg vid väg E6.20, Ivarsbergsmotet och väg E6.21, Eriks­bergsmotet. Enligt Transportstyrelsens uppfattning är det inte sällsynt med platser i Göteborg där fordon kan ställas upp för laddning med elektrisk energi.

Transportstyrelsen finner inte, med anledning av ovanstående, att det finns sådana särskilda skäl som motiverar en utmärkning med lokaliseringsmärke för vägvisning enligt överklagandet. Det förhållandet att det kan finnas väg­visning till vissa inrättningar på andra platser påverkar inte be­dömningen eftersom Transportstyrelsen inte har prö­vat dessa ärenden. Överklagandet ska där­för avslås.