För sent inkommen överklagan

2018-01-30

Länsstyrelsen har beslutat att avvisa ett överklagande som för sent inkommen. Det är inte uteslutet att överklagandet inkommit till länsstyrelsen i rätt tid.

Beteckning: TSV 2018-142

Beslutsdatum: 2018-01-23

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen bifaller överklagandet och återförvisar ärendet till länsstyrelsen för handläggning.

Redogörelse för ärendet

Ni har överklagat Länsstyrelsen i Kalmar län beslut den 20 december 2017 med diarienummer 258-9733-17 om att avvisa ert överklaganden av länsstyrelsens beslut den 23 november 2017 med diarienummer 258-5288-17, som för sent inkommen.

Till stöd för överklagandet anförs bland annat att postgång gjort att överklagandet inte kommit fram i tid.

Transportstyrelsen har fört samtal med Länsstyrelsen i Kalmar, XX, om posthantering och diarieföring inom myndigheten. Efter samtalet har bland annat följande antecknats och kommunicerats med länsstyrelsen. Brev som ligger i brevlådan på morgonen diarieförs som inkommen vardagen innan. Brev som ligger i lådan på måndagar diarieförs som inkommen på fredagen. Brev som kommer med PostNord diarieförs som inkommen samma dag som PostNord levererar posten. Detta sker vanligen på förmiddagen. Kuvert slängs efter att de öppnas och diarieförts.

Transportstyrelsen har varit i kontakt med PostNord, XX, angående posthantering i Kalmar. Av samtalet har följande antecknats. Post sorteras normalt mellan klockan 7 och 8 på morgonen och delas ut under samma dag. B-post sorteras på eftermiddagen och delas ut efterföljande vardag. Om tåget från Stockholm till Alvesta är försenat kan det innebära att post kommer sent till Kalmar och då sorteras det på eftermiddagen för utdelning nästkommande dag. I det fall avsändaren skrivit besöksadress och postnummer till besöksadress istället för att ange enbart länsstyrelsens postnummer kan posten komma en dag senare till länsstyrelsen då brevbäraren tar med sig posten på rundan med detta postnummer istället för länsstyrelsens. Sådana brev tas då med tillbaka till kontoret och läggs i facket för post till länsstyrelsen och levereras nästkommande vardag.

Skäl för beslutet

Tillämpliga bestämmelser

I 2 § lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid anges att infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Av 10 § förvaltningslag (1986:223) framgår bland annat att en handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa. Vidare framgår att om det kan antas att handlingen eller en avi om denna en viss dag har lämnats i myndighetens lokal eller avskilts för myndigheten på en postanstalt, anses den ha kommit in den dagen, om den kommer en behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag.

Handläggning och överklagande

Av handlingarna i ärendet framgår att Slitshultsortens vägsamfällighet den 6 december 2017 undertecknat överklagandet av länsstyrelsens beslut meddelat den 23 november 2017 med diarienummer 258-5288-17 att avslå ansökan om lokala trafikföreskrifter på enskilda vägar vid Slitshult, Vimmerby kommun. Delgivningen av beslutet är undertecknad den 26 november av XX, ordförande i vägsamfälligheten. Överklagandet är ankomstämplat hos länsstyrelsen den 19 december 2017.

Länsstyrelsen beslutade den 20 december 2017 i ärende med diarienummer 258-9733-17 att avvisa överklagandet som för sent inkommen. Av länsstyrelsen bedömning framgår bland annat följande:

  • Ett eventuellt överklagande ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast tre veckor från delfåendet. I detta fall senast den 17 december 2017
  • Överklagandet har inkommit till Länsstyrelsen den 19 december 2017 och är således för sent inkommet.

Av handlingarna i ärendet finns en fullföljdshänvisning som bilaga till beslutet den 23 november 2017. I sidfoten anges bland annat postadress, 291 86 Kalmar och besöksadress, Malmbrogatan 6.

Den 17 december 2017 var en söndag. Av 2 § lag om beräkning av lagstadgad tid följer att sista dag för överklagandet istället var den 18 december 2017. Vägsamfällighetens överklagande har ankomststämplats hos länsstyrelsen den 19 december 2017. Frågan i ärendet är alltså om det aktuella överklagandet kan antas ha avskilts för länsstyrelsen på postanstalt den 18 december 2017. Avsaknaden av det kuvert som poststämplats av PostNord gör att det inte går att utreda vilken dag överklagandet sänts av samfälligheten. Beviskraven för när handlingen verkligen har avskilts för myndigheten har satts lågt och syftar till att undvika rättsförluster för enskilda (se prop. 1971:30 s. 370).

Av handlingarna i ärendet och vad som redogjorts för ovan gör Transportstyrelsen bedömningen att det inte framstår som osannolikt att överklagandet avskilts för länsstyrelsen på postanstalt den 18 december 2017 och därmed inkommit till länsstyrelsen i rätt tid. Överklagandet ska därför bifallas och ärendet återförvisas till länsstyrelsen för handläggning.