För sent inkommen överklagan, bedömning enligt nya förvaltningslagen (2017:900)

2019-11-26

Länsstyrelsen har beslutat att avvisa ett överklagande som för sent inkommen. När det gäller de föreskrifter som tillkännagivits och trätt i kraft efter den 1 juli 2018, går det inte av handlingarna i ärendet att utläsa när klaganden fått del av besluten i den mening som sägs i 44 § förvaltningslagen (2017:900).

Beteckning: TSV 2019-2324

Beslutsdatum: 2019-11-11

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen avslår överklagandet i den del som avser de föreskrifter som tillkännagivits och trätt i kraft före den 1 juli 2018.

Transportstyrelsen upphäver länsstyrelsens beslut i den del som avser de föreskrifter som tillkännagivits och trätt i kraft efter den 1 juli 2018 och återförvisar ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Redogörelse för ärendet

Du har genom överklagandet av Läns­sty­relsen i Stockholms län be­slut den 3 april 2019, i ärende med diarienummer 2581-13098-2019 (bilaga 1), full­följt överklagandet av Stockholms kommuns beslut den 27 februari 2019, T2019-00517 (bilaga 2), angående avvisning av överklagande av 227 lokala trafikföreskrifter. Föreskrifterna syftar till att möjliggöra för cyklister att färdas i en för motorfordon förbjuden färdriktning på gator i kommunen.

Till stöd för överklagandet har du bland annat anfört följande.

Du har ställt dig tveksam till om Stockholms kommun haft lagligt stöd för att besluta om de lokala trafikföreskrifter som ditt överklagande avser.

Du har även anfört att kommunen inte kungjort de lokala trafikföreskrifterna på ett korrekt sätt. Föreskrifter ska enligt 4 § förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter kungöras så snart det kan ske och i så god tid som möjligt innan de träder i kraft. I detta fall har kungörelsen inte skett i god tid före ikraftträdandet. Eftersom föreskrifterna inte har kungjorts på det sätt som lagen föreskriver anser du att de ännu inte blivit tillkännagivna. Ditt överklagande ska därför anses ha inkommit i rätt tid. Du har också invänt mot att länsstyrelsen i sitt beslut bara tagit ställning till om ditt överklagande ska anses ha inkommit i rätt tid, inte till frågan om Stockholms kommun haft lagligt stöd för att besluta om de lokala trafikföreskrifterna.

Skäl för beslut

Ramen för Transportstyrelsens prövning i ett överklagningsärende bestäms av det överklagade beslutet. Transportstyrelsen kan inte pröva frågor som inte varit föremål för prövning i det överklagade beslutet. Länsstyrelsen har prövat frågan om ditt överklagande inkommit för sent. Det är därför bara det som Transportstyrelsen kan pröva.

Den 1 juli 2018 trädde förvaltningslagen (2017:900) i kraft och ersatte då den äldre förvaltningslagen (1986:223). Vid bedömningen av om ditt överklagande inkommit i rätt tid ska den äldre förvaltningslagen tillämpas i de fall där besluten om föreskrifter tagits före den 1 juli 2018 och den nya förvaltningslagen i de fall där besluten om föreskrifter tagits efter den 1 juli 2018.

Föreskrifter som tillkännagivits och trätt i kraft före den 1 juli 2018

Vid tidpunkten för vissa av de aktuella beslutens fattande var den äldre förvaltningslagen gällande. Av 23 § framgick att överklagandetiden var tre veckor. I sista stycket stod det att tiden för överklagande av sådana beslut som gäller föreskrifter, som avses i 8 kap. regeringsformen och som inte delges räknas från den dag då beslutet gavs till känna. Har beslutet getts till känna vid mer än ett tillfälle, räknas tiden från dagen för det sista föreskrivna tillkännagivandet.

Med gavs till känna åsyftades till exempel publicering i författningssamling och uppsättande av vägmärke (se s 325, 3 uppl. kommentar till förvaltningslagen). I praktiken har detta inneburit att överklagandetiden för beslut om lokala trafikföreskrifter har utgått från det sista av det datum avseende kungörande på webbplatsen STFS enligt förordningen av elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter eller utmärkning av föreskrifterna enligt vägmärkesförordningen (2007:90).

Av handlingarna i ärendet framgår att ditt överklagande inkom till Stockholms Stad den 13 februari 2019. Ditt överklagande har inkommit senare än tre veckor från sista föreskrivna tillkännagivandet, när det kommer till de föreskrifter som tillkännagivits och trätt i kraft före den 1 juli 2018. Transportstyrelsen anser att underinstansernas beslut i denna del varit korrekt. Vad du anfört om att föreskrifterna inte kungjorts i god tid före ikraftträdandet förändrar inte denna bedömning. Överklagandet vad gäller de föreskrifter som tillkännagivits och trätt i kraft före den 1 juli 2018 ska därför avslås.

Föreskrifter som tillkännagivits och trätt i kraft efter den 1 juli 2018

23 § äldre förvaltningslagen motsvaras i fråga om bestämmelser om överklagandetid av 44 § nya förvaltningslagen (2017:900). I den har det stycke som handlar om hur överklagandetiden för normbeslut ska räknas tagits bort och den nya bestämmelsen har följande lydelse:

Ett överklagande av ett beslut ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den som överklagar fick del av beslutet genom den myndigheten. Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

I förarbetena till nya förvaltningslagen, prop. 2016/17:180, beskrivs det endast summariskt varför den särskilda bestämmelsen om normbeslut tagits bort. Där framgår att då normbeslut enligt 8 kap. regeringsformen enligt huvudregeln inte ska kunna överklagas anses det inte behövas någon särskild bestämmelse om överklagandetid, se s 257–258 och s 266.

Enligt 4 § förvaltningslagen är lagens bestämmelser subsidiär till eventuella bestämmelser i annan författning. Men eftersom det inte finns några sådana bestämmelser som reglerar hur tiden för överklagande av lokala trafikföreskrifter ska räknas, går det inte längre att räkna klagotiden från det sista föreskrivna tillkännagivandet. Istället får det göras en bedömning utifrån bestämmelserna i 44 § förvaltningslagen vilket innebär att enskilda, i den mån de är så berörda att de får överklaga beslutet, måste få del av beslutet för att överklagandetiden ska börja löpa.

När det gäller de föreskrifter som tillkännagivits och trätt i kraft efter den 1 juli 2018, går det inte av handlingarna i ärendet att utläsa när klaganden fått del av besluten i den mening som sägs i 44 § förvaltningslagen. Transportstyrelsen gör därför bedömningen att överklagandet har kommit in i rätt tid.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska Länsstyrelsens beslut som avser de föreskrifter som tillkännagivits och trätt i kraft efter den 1 juli 2018 upphävas och ärendet återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.