Beslut utan prövning i sakfrågan

Här finns beslut i ärenden där Transportstyrelsen inte har tagit ställning till sakfrågan, exempelvis på grund av hur ärendet har hanterats i underinstanserna.

E20 i Lerum

Beslut om upphävande av lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning har ansetts innehålla brister.

Publicerades 2010-07-02

Parkeringsavgifter i Visby

En kommunal nämnds beslut ansågs inte vara ett sådant beslut om föreskrifter som kan överklagas hos länsstyrelsen enligt lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Publicerades 2010-06-21

Väg 632 i Mönsterås

Länsstyrelse har inte ansetts beslutat lokala trafikföreskrifter.

Publicerades 2010-06-21

Enskilda vägar inom Sandby, Skogsby och Skriketorp

Länsstyrelses handläggning och beslut har ansetts ha sådana brister att beslutet upphävdes och ärendet återförvisades till länsstyrelsen.

Publicerades 2010-06-16

Väg 799 i Bredahult

Upphävande av länsstyrelsens beslut om högsta tillåten hastighet. Part hade inte underrättats om eller getts tillfälle att yttra sig över tillförda uppgifter.

Publicerades 2009-08-20