Beslut utan prövning i sakfrågan

Här finns beslut i ärenden där Transportstyrelsen inte har tagit ställning till sakfrågan, exempelvis på grund av hur ärendet har hanterats i underinstanserna.

Väg 365 i Lycksele

Upphävande av en av kommun beslutade lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet. Föreskrifterna innehöll formella fel.

Publicerades 2008-08-14

Vägar i Forshaga kommun

Upphävande av lokala trafikföreskrifter om förbud mot parkering och stannande på vägar i Forshaga kommun. Det var oklart vilka lokala trafikföreskrifter som hade beslutats.

Publicerades 2008-02-21